Ako prepisovať rozhovor pre kvalitatívny výskum

Podrobný prepis kvalitatívneho výskumného rozhovoru, ktorý sa mení na štruktúrovaný textový dokument na účely analýzy.
Analyzujte kvalitatívne výskumné rozhovory s prepisom.

Transkriptor 2023-01-25

Prepis hovoreného prejavu z rozhovoru do písomnej alebo strojovej podoby sa nazýva prepis rozhovoru. Výskumníci môžu presne analyzovať a interpretovať kvalitatívne údaje získané z kvalitatívnych výskumných rozhovorov vďaka správnemu typu prepisu.

Čo je kvalitatívny výskum?

Kvalitatívny výskumný projekt zahŕňa zber a analýzu nečíselných údajov s cieľom lepšie pochopiť koncepty, názory alebo skúsenosti. Môže sa použiť na získanie hlbšieho pohľadu na problém alebo na generovanie nových výskumných nápadov.

Ako vykonať kvalitatívnu analýzu údajov?

Na zber kvalitatívnych výskumných údajov možno použiť texty, fotografie, videosúbory a zvukové záznamy. Mohli by ste pracovať s prepismi rozhovorov na základe kvalitatívnej štúdie a kvalitatívneho skúmania. Nasledujúcich päť krokov je spoločných pre väčšinu typov kvalitatívnej analýzy údajov :

 • Pripravte si a usporiadajte informácie. Môže to zahŕňať prepis výskumného rozhovoru alebo písanie poznámok z terénu.
 • Preskúmajte a preskúmajte svoje údaje. Preskúmajte údaje z rozhovorov, aby ste odhalili vzory alebo opakujúce sa myšlienky.
 • Vytvorenie systému kódovania údajov. Vytvorte súbor kódov, ktoré môžete použiť na kategorizáciu údajov na základe vašich počiatočných nápadov.
 • Údaje by sa mali kódovať. Napríklad pri analýze kvalitatívneho prieskumu to môže znamenať, že sa budú prechádzať odpovede každého účastníka a označovať ich kódmi v tabuľke. Počas prechádzania údajov môžete vytvárať nové kódy, ktoré pridáte do systému.
 • Určite opakujúce sa témy. Prepojte kódy tak, aby tvorili ucelené, zastrešujúce témy.

Existuje niekoľko metód analýzy kvalitatívnych údajov. Napriek tomu, že tieto metodológie/metódy využívajú podobné výskumné postupy, kladú dôraz na odlišné koncepcie.

Aké sú metódy kvalitatívneho výskumu?

Každý výskumný prístup zahŕňa použitie jednej alebo viacerých metód zberu údajov. Medzi najbežnejšie kvalitatívne metódy patria tieto:

 • Pozorovania: robte si podrobné poznámky o tom, čo vidíte, počujete alebo s čím sa stretnete.
 • Rozhovory: sú individuálne rozhovory, v ktorých kladiete respondentom otázky.
 • Fokusové skupiny: skupina ľudí, ktorým sa kladú otázky a diskutuje sa o nich.
 • Prieskumy: zahŕňajú distribúciu dotazníkov s otvorenými otázkami.
 • Sekundárny výskum: zahŕňa zhromažďovanie už skôr zozbieraných kvalitatívnych údajov, ktoré sa analyzujú v podobe textov, obrázkov, zvukových alebo obrazových záznamov atď.
Kvalitatívny výskum
Kvalitatívny výskum

Prečo by ste si mali vybrať kvalitatívny výskum?

Kvalitatívny výskum sa často snaží zachovať hlas a perspektívu účastníkov a môže sa upravovať podľa toho, ako sa objavujú nové výskumné otázky. Kvalitatívny výskum je vhodný pre:

 • Flexibilita

Proces zberu a analýzy údajov sa môže prispôsobiť, keď sa objavia nové myšlienky alebo vzory. Nie sú vopred pevne stanovené.

 • Prírodné prostredie

Zber údajov prebieha v reálnom svete alebo prirodzeným spôsobom.

 • Zmysluplné postrehy

Podrobné opisy skúseností, pocitov a vnímania ľudí možno využiť pri navrhovaní, testovaní alebo zlepšovaní systémov alebo produktov.

Čo je to rozhovor?

Rozhovor je kvalitatívna výskumná metóda, ktorá spočíva v kladení otázok na zber údajov. Na rozhovoroch sa zúčastňujú dve alebo viac osôb, z ktorých jedna je osoba, ktorá kladie otázky.

Ako sa pripraviť na rozhovor pre kvalitatívny výskum?

Pred začatím procesu prepisu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Predtým, ako začnete, určte, čo potrebujete od prepisu rozhovoru.
 2. Určite, čo od svojho prepisu chcete a ako ovplyvní proces.
 3. Vyberte si svoje potreby prepisu.

Začnite výberom šablóny prepisu a zobrazením služieb so zaručenou najvyššou presnosťou.

 1. Používajte správne nástroje

Ak nemáte správne nástroje, vytvorenie prepisu bude oveľa ťažšie a zaberie veľa času. Je to časovo náročné kvôli rýchlosti písania. Budete potrebovať prinajmenšom:

 • Slúchadlá s potlačením hluku – hluk v pozadí môže byť prekážkou presného prepisu. Slúchadlá s potlačením šumu vám pomôžu lepšie sa sústrediť na zvuk.
 • Váš počítač – na prevod zvuku na text nepotrebujete výkonný počítač. Nezabudnite, že prepis môže trvať trikrát až štyrikrát dlhšie ako samotný zvukový súbor.
 • Prepisovací softvér/prepisovacie služby – ak používate špecializované softvérové riešenie, môžete písať a ovládať záznam bez prepínania medzi programami.
 1. Koľko detailov budete potrebovať?

Ako už bolo uvedené, účel prepisu určuje požadovanú úroveň podrobnosti. Máte k dispozícii niekoľko možností vrátane:

 • Úplný doslovný prepis – rozhovor v surovej podobe, vrátane výplňových slov „hm“, „á“, pauz, falošných začiatkov a iných slovných hračiek.
 • Inteligentný doslovný prepis – Tento prepis, známy aj ako doslovný prepis, čistý doslovný prepis alebo doslovný prepis, je o niečo dokonalejšou verziou úplného doslovného prepisu.
 • Podrobné poznámky – rozhovor je zredukovaný na sériu podrobných poznámok, ktoré vám umožnia rýchly prístup k potrebným informáciám bez toho, aby ste museli analyzovať veľké kusy textu.

Ako prepisovať rozhovor pre kvalitatívny výskum

Či už prepisujete rozhovor, fókusovú skupinu alebo pozorovanie, nasledujúce kroky vám pomôžu získať kvalitatívny prepis rozhovoru:

1. Príprava na proces prepisu

Pozri vyššie.

2. Nahrávanie rozhovoru

Na nahrávanie rozhovoru použite kvalitné nahrávacie zariadenie, napríklad digitálny diktafón alebo videokameru. Špeciálny diktafón zlepší kvalitu zvuku a umožní presnejší prepis.

3. Dbajte na dôvernosť informácií

Ak respondent požiadal o utajenie svojej identity, je veľmi dôležité, aby prepis neodhalil jeho totožnosť.

4. Vypočujte si nahrávku a začnite prepisovať

Začnite prepisovať rozhovor počúvaním nahrávky a písaním hlasov. Je nevyhnutné rozhovor doslovne prepísať.

5. Používanie softvéru na prepis alebo online nástrojov

Existuje niekoľko softvérových programov na prepis a online nástrojov, ako aj služieb prepisu, ktoré môžu proces prepisu uľahčiť a zefektívniť. Po nahratí videozáznamu alebo zvukového záznamu vám poskytnú automatický prepis.

Tieto nástroje často obsahujú funkcie, ako sú automatické časové značky, možnosť prehrávať záznam rôznou rýchlosťou a možnosť vkladať identifikačné značky reproduktora. Niektoré z nich poskytujú aj kvalitatívnu analýzu údajov/ kvalitatívnu analýzu.

6. Dodržiavať špecifický štýl prepisu

Existuje niekoľko rôznych štýlov prepisu. Je dôležité zvoliť si konkrétny štýl a dôsledne ho dodržiavať počas celého procesu prepisu. Môžete tiež použiť metódy, ako je obsahová analýza, tematická analýza alebo analýza diskurzu.

7. Korektúra prepisu

Po prepise celého rozhovoru je nevyhnutné skontrolovať a upraviť prepis z hľadiska presnosti a zrozumiteľnosti. To môže zahŕňať opätovné vypočutie nahrávky s cieľom overiť prepis, ako aj formátovanie prepisu tak, aby bol ľahko čitateľný a zrozumiteľný.

Elipsy používajte na označenie prípadov, keď účastník odbočuje alebo má dlhšiu pauzu na začiatku vety a vyjadruje vynechanie.

8. Formátujte ho podľa svojich potrieb

Teraz by ste mali mať úplne presný a vybrúsený písomný text (aj keď to trvalo dlho). Teraz ho stačí naformátovať podľa vašich požiadaviek a zabezpečiť, aby slúžil svojmu účelu. Teraz máte nahraný rozhovor.

Často kladené otázky

Existujú rôzne otázky týkajúce sa kvalitatívneho výskumu. Pokúsili sme sa odpovedať na najčastejšie otázky.

Keďže sa kvalitatívny výskum snaží pochopiť ľudské správanie a faktory, ktoré ho ovplyvňujú, má v podstate subjektívny charakter. Pri tejto forme výskumnej metódy majú výskumníci tiež tendenciu subjektívne sa zapájať do témy.

Pri výbere, či použiť kvalitatívne alebo kvantitatívne údaje, je dobrým pravidlom:

Ak chcete niečo potvrdiť alebo otestovať, vykonajte kvantitatívny výskum (teória alebo hypotéza).

Ak sa chcete o niečom dozvedieť viac, vykonajte kvalitatívny výskum (koncepty, myšlienky, skúsenosti).

Vieme, ako dlho trvajú kvalitatívne výskumné rozhovory, takže s Transkriptor môžete začať prepisovať v priebehu niekoľkých minút.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text