Hur man transkriberar Webex-möten (2023)

Datorskärm som visar ett formellt affärsmöte på Webex Möten med transkribering i realtid.
Håll dig uppdaterad om 2023 års Webex metoder för transkribering av möten.

Transkriptor 2022-08-18

Som distansarbetare kanske du deltar i många videomöten med hjälp av ett verktyg som Webex. Videomöten är utmärkta för samarbete, men de kan också vara besvärliga att transkribera om du behöver gå tillbaka till dem senare.

Den här artikeln visar hur du transkriberar Webex-möten så att du kan få en skriftlig redogörelse för vad som diskuterades.

Hur man transkriberar ett Webex-möte

Så här gör du för att föra protokoll och skriva ut det:

 1. Innan mötet ska du se till att du har allt nödvändigt material, inklusive papper och penna.
 2. Under mötet bör du anteckna vem som talar, vad som diskuteras och vilka beslut som fattas.
 3. Efter mötet ska du skriva ut protokollet så snart som möjligt, medan du fortfarande har informationen i färskt minne.
 4. Se till att ange datum, tid och plats för mötet samt namnen på deltagarna.
 5. Använd korta, enkla meningar och punktformuleringar så att protokollet blir lätt att läsa och förstå.
 6. Om det finns några åtgärder, se till att de anges tydligt och att det framgår vem som är ansvarig för varje åtgärd.
 7. När protokollet är färdigt skickar du det till mötesarrangören eller den utsedda personen för godkännande.

Vad är utskrifter av Webex-möten?

Webex-mötesutskrifter är skriftliga dokument över vad som sades under ett möte. De kan användas för att hjälpa människor att komma ihåg vad som diskuterades och beslutades, och kan vara ett värdefullt verktyg för att hålla mötena på rätt spår.

Att transkribera webex-möten kan vara en tidskrävande uppgift, men det finns några sätt att göra det lättare.

 • För det första bör du välja ett bra transkriberingsprogram som kan hantera olika talare och olika accenter.
 • För det andra bör du använda en bra mikrofon för att spela in mötet och se till att alla i rummet talar tydligt.
 • Ta dig slutligen tid att redigera utskriften efteråt för att se till att den är korrekt och lättläst.

Vad är ett exempel på en transkription av ett Webex-möte?

En mötesutskrift är ett textdokument som innehåller det skriftliga referatet av ett möte. Det kan handla om allt från styrelsemöten och konferenssamtal till mer informella sammankomster. Transkriptionen kan vara ordagrann, vilket innebär att den innehåller varje ord som talades, eller så kan den vara en sammanfattning av de viktigaste punkterna som diskuterades.

Här är 5 exempel på mötesprotokoll:

 • Sammanfattning av affärsmötet
 • Sammanfattning av gruppens möte
 • Sammanfattning av styrelsemötet
 • Sammanfattning av personalens möte
 • Sammanfattning av ledningsmötet

Vilka är fördelarna med att ha en utskrift av ett Webex-möte?

Det finns många fördelar med att låta transkribera ett Webex-möte. Här är sex fördelar:

 • Det ger dig möjlighet att gå tillbaka och granska vad som diskuterades under mötet.
 • Det kan hjälpa till att föra protokoll från mötet.
 • Det kan vara ett användbart verktyg för att utbilda nya anställda.
 • Det kan hjälpa till att lösa tvister om det råder oenighet om vad som sades på mötet.
 • Det kan användas som ett marknadsföringsverktyg, till exempel för att skapa transkriptioner av kundutlåtanden.
 • Den kan tillhandahålla ett skriftligt protokoll från mötet för personer som inte kan närvara.
Det är viktigt att arbetstagarna transkriberar möten på nätet.

Varför behöver man en utskrift av ett Webex-möte?

Det finns många anledningar till att ha en mötesprotokoll. För det första kan det hjälpa till att organisera sig och att veta vad som har diskuterats vid tidigare möten. En annan anledning till att ha en mötesutskrift är av juridiska skäl. Slutligen kan mötesutskrifter vara till hjälp i marknadsföringssyfte.

Det finns många anledningar till att människor behöver en mötesutskrift. Den kan hjälpa till med organisation, juridiska tvister och marknadsföring. Att ha en mötesutskrift kan vara till hjälp i många olika situationer.

Kan du transkribera Webex-möten med asynkrona distansmikrofoner?

Asynkrona distansmikrofoner är en typ av mikrofon som kan användas för att transkribera möten. De placeras på olika platser i rummet och kan användas för att ta upp ljud från olika personer vid olika tidpunkter. Detta ger en mer exakt transkribering av mötet eftersom alla talare kan höras tydligt.

Att transkribera Webex-möten med asynkrona distansmikrofoner kan vara mycket intressant. Den kan användas för att ge en utskrift av mötet för dem som inte kunde närvara, eller för att ge ett referat av mötet för framtida referens.

Varför ska du transkribera Webex-möten?

Det finns flera anledningar till att du vill transkribera Webex-möten.

 • Det kan vara bra att ha en skriftlig redogörelse för vad som diskuterades om det senare uppstår frågor eller oenigheter. Detta kan vara särskilt viktigt vid affärsmöten, där beslut fattas och viktig information delas.
 • Att transkribera möten kan också vara till hjälp för att föra anteckningar och hålla reda på åtgärder. Det kan vara svårt att följa med i allt som sägs under ett möte, särskilt om det är ett långt möte, men med en utskrift kan det vara mycket lättare att gå tillbaka och gå igenom vad som sagts.
 • Slutligen kan transkribering av Webex-möten vara ett användbart verktyg för utbildning och utveckling. Om du försöker förbättra dina möteskunskaper kan det vara bra att läsa utskrifter av tidigare möten för att se vad som gick bra och vad som kan förbättras. På samma sätt kan utskrifter vara en värdefull resurs om du utbildar någon annan för att leda möten.

Vanliga frågor om transkribering av Webex-möten

Om du har ett skriftligt referat av mötet kan du undvika frågor eller meningsskiljaktigheter i efterhand. Det gör också anteckningar och håller reda på åtgärder.

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text