Varför är det viktigt att transkribera intervjuer?

Transkribera intervjuer som avbildas av 3D-figurer i en ruta, vilket belyser intervjuprocessen för tydlighetens skull.
Att transkribera intervjuer ökar noggrannheten och tillgängligheten – upptäck varför det är viktigt.

Transkriptor 2024-01-17

Ljudtranskription har flera användningsområden, varav ett är att transkribera intervjuer. Det kan vara anställningsintervjuer, polisförhör eller till och med juridiska intervjuer. Oavsett vilken typ av intervju det rör sig om är det ovärderligt att kunna omvandla en ljudinspelning av mötet till en textpost.

För att ge dig insikt och för att visa kraften i denna tjänst svarar jag på frågan varför det är viktigt att transkribera intervjuer nedan.

Fördelar med att transkribera intervjuer

Förutom att ha ett skriftligt protokoll över intervjun är en transkription av ljud till text särskilt användbar och erbjuder andra fördelar, bland annat förbättrad tillgänglighet, förbättrad kommunikation och bättre analys.

Noggrann journalföring

I sin enklaste form ger en ljudtranskriptionstjänst dig en skriftlig inspelning av en intervju. Denna textfil kan arkiveras och lagras i ditt företag eller personliga register och den kommer aldrig att försvinna. Den finns alltid där och kan alltid hänvisas till vid tvister eller behov av ytterligare analys.

Med transkriptionsfiler kan du skapa korrekta register över intervjuer och möten i stället för att bara förlita dig på minnet eller hastigt skrivna pappersanteckningar.

För vidare analys och forskning

Intervjuer har vanligtvis en begränsad tidsram. Du kanske har en eftersläpning av intervjuer att ta dig igenom på en dag till exempel, eller så kanske du inte har tid för långa möten. Hur som helst är de vanligtvis korta, och det finns bara en begränsad mängd detaljer du kan extrahera från dem när de utvecklas.

Genom att använda en transkriberingstjänst kan du ta dig tid efteråt att göra omfattande efterforskningar och analyser av intervjun. Den transkriberade textfilen kan användas på obestämd tid och du kan använda den för att gynna din intervjuprocess och ditt beslutsfattande utan några tidsbegränsningar.

För att förbättra tillgänglighet och delning

Hur delar du med dig av vad som hände i en intervju med någon annan? Du måste använda ditt minne för att komma ihåg vad som hände och berätta för dem verbalt. Detta är inte en direkt robust form av delning och kan vara opålitlig om tiden har gått och ditt minne har blivit lite dimmigt.

Att använda en ljudtranskriptionstjänst förnekar detta och gör tillgängligheten och delningen av intervjuer oändligt mycket bättre. Istället för att försöka slita djupet av ditt minne för att komma ihåg vad som hände, kan du helt enkelt skicka det transkriberade textdokumentet till personer som behöver det!

För att minska feltolkningar och fel

Stämningen under en intervju är ofta spänd med högt tryck och det kan leda till att information misstolkas. Under intervjun kan du missförstå vad någon sa, eller helt missa något viktigt som de bidrog med.

Misstag som detta kan bli kostsamma och kan leda till felaktiga intryck från intervjun. Genom att använda en ljud-till-text-transkriptionstjänst missas eller misstolkas ingenting. Ni har en skriftlig redogörelse för exakt vad som sades.

Du kan sedan analysera det för att urskilja exakt hur intervjun utvecklades, och om det fanns saker som du inte tog upp som kunde vara viktiga. Det betyder också att du har obestridliga bevis om någon inblandad försökte bestrida något som sades under intervjun.

För förbättrad kommunikation under intervjun

Har du någonsin varit med om en intervju där intervjuaren hela tiden stannade upp för att göra anteckningar? Jag har upptäckt att detta kan vara störande och bryta flödet i intervjun. Det kan också sätta onödig press på personen som intervjuas eftersom de kan komma på sig själva med att undra exakt vad intervjuaren skriver!

Genom att spela in och transkribera intervjuer finns det inget behov av manuella anteckningar. Detta möjliggör bättre kommunikation under intervjun och gör att den flyter mer naturligt. Både intervjuaren och den intervjuade kan koncentrera sig på vad som sägs och få ut värde av intervjun i stället för att vara uppslukade av anteckningar.

Två yrkesverksamma som genomför en intervju och belyser betydelsen av transkribering.
Fånga varje ord med noggrannhet i intervjuer för att säkerställa att ingen detalj missas.

Saker att komma ihåg när du transkriberar intervjuer

Ljudtranskriptionstjänster måste alltid användas noggrant och med förplanering. Saker att komma ihåg är bland annat:

  • Ljudtranskriptionen måste följa lokala lagar.
  • Du måste få samtycke från alla inblandade parter för att spela in intervjun.
  • Skriftliga protokoll från intervjun måste följa lokala dataskyddslagar .

För det första måste du ha laglig rätt att transkribera intervjun, och beroende på din region kan det finnas sekretesslagar som förhindrar detta. För det andra, om det är juridiskt okej, är det etiskt (och ofta ett juridiskt krav) att du informerar alla inblandade parter och får deras samtycke till att spela in mötet.

Slutligen måste alla dokument som du skapar från intervjun följa dataskyddslagarna. Detta inkluderar saker som korrekt lagring, informationsdelning och säkerhetsåtgärder för att skydda personens integritet.

Få ut det mesta av dina intervjuer med en ljudtranskriptionstjänst

Som du kan se kan det vara ovärderligt att transkribera en intervju och du kan få ut så mycket mer av processen. Det möjliggör en tydligare förståelse av vad som hände, minskar risken för att viktig information missades och kan också förbättra kommunikationen under själva intervjun.

Vanliga frågor och svar

Alla typer av intervjuer, inklusive anställningsintervjuer, polisförhör, juridiska intervjuer, forskningsintervjuer och medieintervjuer, drar nytta av transkribering. Det hjälper till att skapa korrekta register och hjälper till med ytterligare analys.

Transkribering omvandlar talade ord i intervjuer till skriven text, vilket säkerställer att varje detalj fångas som den talades. Detta ger en korrekt, verifierbar post som kan hänvisas tillbaka till för klarhet, tvistlösning eller analys.

Ja, det är viktigt att få samtycke från alla parter som är involverade i intervjun för juridisk och etisk transkribering. Detta säkerställer efterlevnad av integritetslagar och respekterar deltagarnas rättigheter.

Transkribering följer dataskyddslagar genom att säkerställa säker hantering och lagring av utskrifter, respektera konfidentialitet och följa bestämmelserna om delning och användning av personuppgifter som erhållits från intervjuer.

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text