Jak przerwy w wykładach mogą usprawnić naukę?

Nowoczesna sala wykładowa wypełniona uczestnikami siedzącymi na pluszowych krzesłach, z których każdy wyposażony jest w indywidualne stanowiska pracy.
Odkryj naukę i korzyści płynące z terminowych przerw podczas sesji wykładowych.

Transkriptor 2023-09-08

Dobrze zaplanowane przerwy w wykładach pozytywnie wpływają na zaangażowanie, zdolności poznawcze i efekty uczenia się. Badania podkreślają transformacyjne efekty włączenia regularnych krótkich przerw w wykładach, zapewnienia możliwości relaksu i optymalizacji uczenia się. Te przerwy w wykładach poprawiają funkcjonowanie mózgu, poprawiając przyswajanie i zapamiętywanie informacji, jednocześnie radząc sobie z rozpraszaniem uwagi, takim jak media społecznościowe.

Ponadto oferują one korzyści zdrowotne, zmniejszając ryzyko związane z długotrwałym siedzeniem i promując dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Badanie to podkreśla wieloaspektowe korzyści płynące z integracji przerw na naukę i aktywność dla holistycznego rozwoju uczniów.

Jakie są zaobserwowane korzyści z robienia przerw podczas wykładów?

Robienie przerw w wykładach może przynieść kilka zaobserwowanych korzyści popartych formalnymi badaniami i ankietami:

 • Lepsza koncentracja: Badania, takie jak opublikowane w czasopiśmie „Psychological Science”, sugerują, że nasza uwaga ma tendencję do zmniejszania się po pewnym czasie. Krótkie przerwy podczas wykładów mogą pomóc uczniom utrzymać koncentrację i skuteczniej przyswajać informacje.
 • Lepsze zapamiętywanie: Badanie opublikowane w „Journal of Educational Psychology” wykazało, że nauka w odstępach, która obejmuje przerwy, prowadzi do lepszego długoterminowego zapamiętywania informacji w porównaniu z nauką ciągłą. Przerwy w wykładach pozwalają mózgowi na bardziej efektywną konsolidację i kodowanie materiału.
 • Mniejsze zmęczenie: Długotrwałe siedzenie i słuchanie może prowadzić do zmęczenia fizycznego i psychicznego. Przerwy pozwalają uczniom rozciągnąć się, poruszać i odświeżyć umysł, ostatecznie poprawiając ogólną czujność i poziom energii.
 • Redukcja stresu: Częste przystanki mogą pomóc złagodzić stres związany z nadmiarem informacji i presją związaną z przyswajaniem nowych treści. Badanie przeprowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne wykazało, że krótkie przerwy mogą pomóc zmniejszyć stres i poprawić samopoczucie psychiczne.
 • Zaangażowanie i uczestnictwo: Przerwy w wykładach pozwalają uczniom na interakcję z rówieśnikami, omówienie treści wykładu lub zadawanie pytań. Sprzyja to bardziej angażującemu środowisku nauki, o czym świadczy badanie przeprowadzone w „Journal of College Science Teaching”.
 • Zwiększona produktywność: Wykazano, że Technika Pomodoro, metoda zarządzania czasem oparta na interwałach roboczych, zwiększa produktywność. Polega ona na nauce lub pracy przez określony czas (np. 25 minut), a następnie zrobieniu 5-minutowej przerwy. Podejście to może być skutecznie stosowane podczas wykładów.
 • Zwiększona kreatywność: Badania opublikowane w „Frontiers in Human Neuroscience” wskazują, że przerwy w wykładach mogą stymulować kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Kreatywne myślenie często rozwija się w chwilach relaksu.

Jak przerwy w wykładach wpływają na zaangażowanie i uczestnictwo studentów?

Przerwy podczas wykładów mają znaczący wpływ na zaangażowanie i uczestnictwo studentów:

 • Zwiększona interakcja: Przerwy w wykładach pozwalają studentom zaangażować się w dyskusje z rówieśnikami. Badanie opublikowane w „Journal of College Science Teaching” wykazało, że krótkie przerwy zachęcały uczniów do interakcji z kolegami z klasy.
 • Odświeżona uwaga: Badania przeprowadzone przez University of Illinois sugerują, że robienie przerw pomaga uczniom odświeżyć ich uwagę. Krótkie przerwy pozwalają uczniom oderwać się od treści wykładu i na chwilę zresetować koncentrację.
 • Aktywna nauka: Według badań opublikowanych w „Journal of Experimental Psychology”, uczniowie, którzy robią sobie krótkie przerwy, mają tendencję do angażowania się w aktywne strategie uczenia się. Działania te poprawiają zrozumienie i zapamiętanie materiału.
 • Lepsze zapamiętywanie: Badanie przeprowadzone przez „Journal of Educational Psychology” wskazuje, że przystanki przyczyniają się do lepszego długoterminowego zapamiętywania informacji. Kiedy uczniowie mają chwilę na odpoczynek, jest bardziej prawdopodobne, że zapamiętają to, czego się nauczyli.

Jak przerwy zaspokajają różne style uczenia się i potrzeby?

Przerwy między wykładami zaspokajają różne style uczenia się i potrzeby, przynosząc korzyści różnym uczniom:

 • Wzrokowcy: Osoby uczące się wzrokowo często korzystają z przerw w wykładach, dających możliwość przetworzenia i wizualizacji prezentowanych informacji. Mogą przeglądać diagramy, wykresy lub pisemne notatki podczas przerw, wzmacniając ich zrozumienie.
 • Uczniowie słuchowi: Osoby uczące się ze słuchu mogą wykorzystać przerwy, aby zaangażować się w dyskusje z rówieśnikami lub po cichu podsumować to, co usłyszeli. Te interakcje i autorefleksje mogą poprawić rozumienie i zapamiętywanie treści wykładów, zgodnie z ustaleniami „Psychologii edukacyjnej”.
 • Osoby czytające i piszące: Dla tych, którzy wolą czytać i pisać, przerwy oferują możliwość przepisania notatek w bardziej zorganizowanym formacie. Ten aktywny proces robienia notatek wzmacnia proces uczenia się, co potwierdzają badania opublikowane w „Journal of Educational Psychology”.
 • Uczniowie kinestetyczni: Kinestetyczni uczniowie, którzy rozwijają się poprzez aktywność fizyczną, szczególnie korzystają z przystanków. Ruch podczas postojów, taki jak rozciąganie lub krótkie ćwiczenia, może pomóc im utrzymać koncentrację i zaangażowanie. Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii aktywność fizyczna poprawia funkcje poznawcze i uwagę, co jest niezbędne dla osób uczących się kinestetycznie.
 • Uczniowie multimodalni: Wiele osób łączy różne style uczenia się. Przerwy są dostosowane do tych uczniów, pozwalając im wybrać zajęcia, które odpowiadają ich preferencjom. Mogą wykorzystać przerwę, aby obejrzeć podsumowanie wideo (wizualne), omówić koncepcje z kolegą z klasy (słuchowe), zrobić krótkie notatki (czytanie/pisanie) lub zaangażować się w ruch fizyczny (kinestetyczne).

Czy istnieją potencjalne wady lub wyzwania związane z wprowadzeniem przerw w wykładach?

Podczas gdy włączenie przerw podczas wykładu oferuje kilka zalet, niektóre potencjalne wady i wyzwania wymagają rozważenia, aby zachować zrównoważoną perspektywę:

 • Ograniczenia czasowe: Instruktorzy mogą napotkać ograniczenia czasowe, zwłaszcza w przypadku kursów z ciasnym programem nauczania. Przydzielenie czasu na przerwy może ograniczyć ilość materiału omawianego podczas jednego wykładu.
 • Zaangażowanie po przerwach: Niektórzy uczniowie mogą mieć trudności z ponownym zaangażowaniem się w wykład po przerwie, szczególnie jeśli mają trudności z ponownym skupieniem uwagi. Może to prowadzić do utraty tempa w procesie uczenia się.
 • Wyzwania logistyczne: Koordynowanie przerw może być wyzwaniem logistycznym, szczególnie w przypadku większych klas. Zapewnienie wszystkim równych szans na robienie przerw bez powodowania zakłóceń może być wymagające dla instruktorów.
 • Dostosowanie instruktora: Instruktorzy mogą potrzebować dostosować swoje metody nauczania, aby skutecznie włączyć przerwy, co może wymagać dodatkowego planowania i wysiłku.
 • Nierównomierna dystrybucja: Nierównomierne rozłożenie przerw w wykładach może prowadzić do nierównomiernego zaangażowania, ponieważ niektórzy studenci mogą czuć, że potrzebują częstszych przerw niż inni. Równoważenie tych potrzeb może być wyzwaniem.
 • Dyskomfort związany z zajęciami grupowymi: Nie wszyscy uczniowie mogą czuć się komfortowo podczas zajęć grupowych lub dyskusji podczas przerw. Niektórzy wolą wykorzystać przerwę na samotną refleksję.
 • Utrata treści: W przypadkach, gdy instruktorzy muszą wyciąć treść, aby dostosować ją do przerw, istnieje ryzyko, że nie obejmą wszystkich niezbędnych materiałów. Może to potencjalnie wpłynąć na przygotowanie uczniów do przyszłych zajęć.
 • Nadmierna stym ulacja: W przypadku uczniów, którzy są bardzo wrażliwi na bodźce sensoryczne, zwłaszcza w hałaśliwym lub zatłoczonym otoczeniu, przerwy mogą powodować nadmierne pobudzenie lub niepokój.

Czy częste przerwy mogą zakłócić tok wykładu?

Częste przerwy podczas wykładów, choć korzystne pod wieloma względami, mogą w rzeczywistości zakłócać przebieg wykładu i wprowadzać potencjalne wady, takie jak przerywanie przepływu i rozpraszanie uwagi:

 • Zakłócenie przepływu: Częste przerywniki mogą zakłócać naturalny przepływ informacji podczas wykładu. Instruktorzy mogą mieć trudności z utrzymaniem spójnej i nieprzerwanej narracji, co utrudnia uczniom śledzenie logicznego postępu pomysłów.
 • Utrata ciągłości: Częste przerwy mogą prowadzić do fragmentarycznej nauki. Uczniowie mogą mieć trudności z łączeniem różnych segmentów wykładu, co wpływa na ich zdolność do zrozumienia złożonych pojęć, które wymagają ciągłego wyjaśniania.
 • Rozproszenie uwagi: Oczekiwanie na nadchodzące przerwy może rozpraszać uczniów. Zamiast w pełni angażować się w treść wykładu, mogą odliczać minuty do następnej przerwy, co może zmniejszyć ogólne doświadczenie edukacyjne.
 • Utrata koncentracji: Niektórzy uczniowie mogą mieć trudności z ponownym zaangażowaniem się w wykład po przerwie, zwłaszcza jeśli podczas samej przerwy są rozproszeni. Może to spowodować utratę tempa i zrozumienia.
 • Wydłużony czas trwania: Częste przerwy mogą wydłużyć całkowity czas trwania wykładu. W przypadkach, gdy czas jest ograniczony, na przykład w przypadku ściśle zaplanowanych kursów, może to prowadzić do sytuacji, w której istotne treści nie zostaną odpowiednio omówione.
 • Zakłócenia dla instruktora: Częste przerwy mogą stanowić wyzwanie dla instruktorów pod względem zarządzania czasem, utrzymywania zaangażowania uczniów i dostosowywania się do rytmu przerw. Instruktorzy mogą być zmuszeni do podjęcia dodatkowych wysiłków, aby odzyskać uwagę uczniów po każdej przerwie.

Jakie są naukowe podstawy wprowadzania przerw podczas wykładów?

Włączenie przerw podczas wykładów nie jest jedynie kwestią wygody, ale jest oparte na solidnych dowodach naukowych potwierdzających korzyści zarówno dla procesów poznawczych, jak i ogólnych wyników uczenia się. Kilka badań wykazało korzyści płynące z przeplatania sesji wykładowych krótkimi przerwami, a wyniki te podkreślają konieczność stosowania tej praktyki. Naukowe podstawy wprowadzania przerw podczas wykładów można podsumować w następujący sposób:

 • Uwaga i koncentracja : Długotrwałe wykłady mogą przytłoczyć uwagę studentów. Badania przeprowadzone przez McCoy et al. (2016) wykazały, że uwaga i koncentracja znacznie spadają po około 10-15 minutach ciągłego wykładu.
 • Konsolidacja pamięci : Konsolidacja pamięci jest wzmocniona podczas przerw. Badania, takie jak te przeprowadzone przez Talamini i Gorree (2012), wykazały, że robienie przerw między sesjami nauki pozwala mózgowi na konsolidację informacji, poprawiając długoterminową retencję.
 • Aktywna nauka : Włączenie przerw umożliwia stosowanie strategii aktywnego uczenia się. Karpicke i Blunt (2011) stwierdzili, że praktyka odzyskiwania wiedzy podczas przerw, taka jak dyskusja lub quiz, znacznie poprawia retencję wiedzy w porównaniu z biernym słuchaniem.
 • Zmniejszenie obciążenia poznawczego: Długotrwałe wykłady mogą prowadzić do przeciążenia poznawczego. Teoria obciążenia poznawczego Swellera (1988) sugeruje, że podzielenie treści na łatwe do zarządzania segmenty zmniejsza obciążenie poznawcze, poprawiając zrozumienie i uczenie się.
 • Utrzymanie zaangażowania : Przerwy zapewniają uczniom możliwość regeneracji psychicznej i fizycznej. Badania przeprowadzone przez Van den Hurk et al. (2017) pokazują, że krótkie przerwy pomagają utrzymać zaangażowanie i motywację uczniów podczas wykładu.
 • Metapoznanie : Przerwy podczas wykładów pozwalają uczniom zaangażować się w metapoznanie – refleksję nad własnymi procesami uczenia się. Badania przeprowadzone przez Dunlosky’ego i Rawsona (2015) podkreślają znaczenie metapoznania w efektywnym uczeniu się.
 • Lepsze rozwiązywanie problemów : Przerwy ułatwiają rozwiązywanie problemów. Badania, takie jak Allen i in. (2019), wykazały, że przerwy mogą promować myślenie dywergencyjne, kreatywność i umiejętności krytycznego myślenia.

Jak ludzki mózg przetwarza i zapamiętuje informacje podczas wykładów?

Ludzki mózg przetwarza i zachowuje informacje podczas wykładów poprzez złożoną interakcję funkcji poznawczych, które obejmują:

 • Rozpiętość uwagi : Na początku wykładu rozpiętość uwagi mózgu jest stosunkowo wysoka, ale z czasem stopniowo maleje. Badania, takie jak praca McCoy et al. (2016), sugerują, że czas koncentracji uwagi podczas wykładów trwa zazwyczaj około 10-15 minut. Po tym okresie, trwała uwaga spada, co sprawia, że konieczne jest wprowadzenie przerw w celu zresetowania i utrzymania koncentracji.
 • Kodowanie informacji : Gdy wykładowca przedstawia informacje, mózg je koduje. Proces ten polega na przekształcaniu bodźców sensorycznych (wizualnych i słuchowych) w format, który może być przechowywany w pamięci. Głębokość kodowania, na którą wpływa zaangażowanie ucznia, wpływa na to, jak dobrze informacje są zachowywane.
 • Konsolidacja pamięci : Konsolidacja pamięci następuje podczas przerw w wykładach. Badanie Talamini i Gorree (2012) podkreśla, że mózg konsoliduje informacje podczas okresów odpoczynku. Krótkie przerwy między segmentami wykładu pozwalają mózgowi przenieść nowo nabytą wiedzę z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej.
 • Aktywne uczenie się : Angażowanie się w aktywne strategie uczenia się, takie jak robienie notatek, omawianie koncepcji lub uczestniczenie w quizach podczas wykładów, stymuluje funkcje poznawcze mózgu wyższego rzędu. Karpicke i Blunt (2011) wykazali, że aktywne angażowanie się w materiał zwiększa jego zapamiętywanie i rozumienie.
 • Metapoznanie : Metapoznanie, czyli myślenie o własnym myśleniu, odgrywa kluczową rolę. Badania Dunlosky’ego i Rawsona (2015) podkreślają, że gdy uczniowie angażują się w procesy metapoznawcze, takie jak samokontrola i samoregulacja, mogą zoptymalizować swoje strategie zapamiętywania i wyszukiwania informacji.
 • Zaangażowanie emocjonalne : Emocjonalne zaangażowanie w materiał wykładu może poprawić zapamiętywanie. Mózg jest bardziej skłonny do zachowywania informacji związanych z emocjami, takimi jak ciekawość lub zainteresowanie (Pekrun i in., 2002).

Jak przerwy w wykładach wpływają na funkcje poznawcze i zakres uwagi?

Przerwy mają znaczący neurologiczny i psychologiczny wpływ na funkcje poznawcze i koncentrację uwagi, zwiększając ogólną wydajność poznawczą:

 • Przywrócenie uwagi : Z neurologicznego punktu widzenia przerwy pozwalają mózgowi uzupełnić ograniczone zasoby poznawcze. Długotrwałe skupienie uwagi na jednym zadaniu, takim jak słuchanie wykładu, może prowadzić do zmęczenia neuronów w określonych obszarach mózgu, takich jak kora przedczołowa. Krótkie przerwy pomagają tym regionom zregenerować się, przywracając uwagę i czujność (Mazaheri i in., 2014).
 • Konsolidacja pamięci : Przerwy sprzyjają konsolidacji pamięci. Podczas okresów odpoczynku mózg aktywnie przegląda i wzmacnia połączenia neuronowe związane z ostatnio nabytymi informacjami. Hipokamp, kluczowa struktura mózgu dla pamięci, odgrywa kluczową rolę w tym procesie (Dudai, 2012).
 • Kreatywność i myślenie dywergencyjne: Z neurologicznego punktu widzenia robienie przerw sprzyja kreatywności i myśleniu dywergencyjnemu. Badania przeprowadzone przez Allen et al. (2019) sugerują, że podczas odpoczynku mózg wchodzi w stan „wędrówki umysłu”, w którym bada różne pomysły i skojarzenia, co prowadzi do bardziej innowacyjnego rozwiązywania problemów.
 • Lepsza koncent racja uwagi: Z psychologicznego punktu widzenia przerwy pomagają utrzymać uwagę przez dłuższy czas. Krótkie przerwy zapewniają psychiczne wytchnienie, zmniejszając zmęczenie poznawcze i umożliwiając uczniom skuteczniejsze skupienie uwagi po wznowieniu wykładu (Van den Hurk i in., 2017).
 • Zmniejszone przeciążenie poznaw cze: Przerwy łagodzą przeciążenie poznawcze. Mózg może przetwarzać tylko ograniczoną ilość informacji jednocześnie. Przerwy w wykładach zapobiegają przeciążeniu mózgu, umożliwiając lepsze przetwarzanie informacji i zrozumienie (Sweller, 1988).
 • Zwiększone zaangażowanie : Z psychologicznego punktu widzenia przerwy w wykładach zwiększają zaangażowanie. Uczniowie często stają się bardziej zaangażowani, gdy wiedzą, że zbliża się przerwa, ponieważ nagradza to długotrwałą uwagę. To oczekiwanie może pozytywnie wpłynąć na motywację i ogólne doświadczenia związane z nauką (Pekrun i in., 2002).

Jaki jest zalecany czas trwania i częstotliwość przerw?

Zalecany czas trwania i częstotliwość przerw w wykładach mogą się różnić w zależności od takich czynników, jak charakter zadania, indywidualne preferencje i konkretne cele przerwy. Jednak ogólne wytyczne dotyczące skutecznych przerw w środowisku edukacyjnym i pracy są następujące:

 • Krótkie , częste przerwy: W przypadku zadań wymagających ciągłej uwagi, krótkie i częste przerwy są często bardziej efektywne niż dłuższe. Powszechnym zaleceniem jest robienie 5-10 minutowych przerw co godzinę skoncentrowanej pracy lub nauki. Pozwala to na krótki reset mentalny bez zakłócania przepływu produktywności.
 • Technika Pomodoro : Technika Pomodoro to popularna metoda zarządzania czasem, która sugeruje pracę przez 25 minut, a następnie zrobienie 5-minutowej przerwy. Po wykonaniu czterech cykli pracy należy zrobić dłuższą przerwę trwającą 15-30 minut. Technika ta ma na celu utrzymanie koncentracji i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
 • Zasada 2 godzin : Niektórzy eksperci zalecają dłuższą przerwę po każdych dwóch godzinach skoncentrowanej pracy lub nauki. W tym podejściu możesz pracować przez 90-120 minut, a następnie zrobić sobie 15-30 minut przerwy. Ta dłuższa przerwa pozwala na bardziej znaczący relaks i regenerację.
 • Dostosowanie do indywidualnych potrzeb : Ostatecznie, idealny czas trwania i częstotliwość przerw mogą się różnić w zależności od osoby. Ważne jest, aby słuchać swojego ciała i dostosowywać harmonogram przerw w oparciu o osobiste potrzeby i wzorce produktywności.

FAQ

Rozciąganie i ruch : Kilka minut aktywności fizycznej może ponownie pobudzić umysł i ciało. Proste rozciąganie lub szybkie spacery mogą być skuteczne.
Nawodnienie i przek ąska: Picie wody lub zjedzenie małej, zdrowej przekąski może również odświeżyć uczniów i przygotować ich do następnej rundy nauki.
Dyskutuj z rówieśnikami : Rozmawianie o tematach wykładów z kolegami z klasy może wyjaśnić wątpliwości, pogłębić zrozumienie i sprawić, że proces uczenia się będzie bardziej oparty na współpracy.

Udostępnij post

Zamiana mowy na tekst

img

Transkriptor

Konwertuj pliki audio i wideo na tekst