Ako pridať značky hovoriaceho do prepisu?

Laptop zobrazuje značky reproduktorov a priebeh vlny pri káve, čo naznačuje prepis zvuku.
Zlepšite svoje prepisy pomocou značiek reproduktorov

Transkriptor 2023-02-28

Prečo by ste mali používať značky reproduktorov?

Pridanie značiek hovoriacich do prepisov pomáha identifikovať, kto v danom čase hovorí. Značky rečníkov poskytujú kontext konverzácie a uľahčujú sledovanie diskusie. Nižšie sú uvedené niektoré výhody značiek reproduktorov:

 • Jasnosť: Ak je viacero rečníkov, prepis mätie publikum. Používanie značiek hovoriacich a zapisovanie mien hovoriacich do prepisu zabezpečuje prehľadnosť.
 • Pripísanie: Značky hovoriaceho tiež pomáhajú priradiť konkrétne výroky konkrétnemu hovoriacemu. V prípade presluchov a šumu v pozadí je užitočné objasniť, kto čo v rozhovore povedal.
 • Analýza: Značky hovoriacich sa používajú v aplikáciách na analýzu reči alebo iných aplikáciách NLP na identifikáciu trendov alebo vzorcov v konverzácii.
 • Prístupnosť: Označenie hovoriaceho tiež sprístupňuje konverzáciu osobám, ktoré majú problém sledovať konverzáciu bez vizuálnych podnetov a nepočuteľných situácií.

Ako pridať značky hovoriaceho do zvukových súborov na prepis?

 • Vypočujte si zvukový súbor: Pred pridaním značiek hovoriaceho do zvukového súboru si musíte nahrávku pozorne vypočuť, aby ste zistili, kto v danom okamihu hovorí. Všímajte si, kedy každý rečník začína a končí rozprávať, a snažte sa rozlíšiť jednotlivých rečníkov podľa ich hlasu, tónu a výšky hlasu. Prepis zvuku do textu.
 • Používajte softvér na úpravu zvuku: Pomocou softvéru na úpravu zvuku, napríklad Audacity alebo Adobe Audition, pridajte do zvukového súboru značky reproduktorov. Tieto softvérové programy umožňujú vkladať značky alebo štítky na konkrétne miesta v zvukovom súbore, aby ste zistili, kedy začne hovoriť nový rečník.
 • Vložte značky reproduktorov: Po určení začiatku a konca ťahu každého rečníka vložte na začiatok ťahu každého nového rečníka značku alebo štítok. Na rozlíšenie reproduktorov použite rôzne farby alebo štítky, napríklad Speaker 1, Speaker 2 atď.
 • Exportovať zvukový súbor: Po pridaní značiek reproduktora do zvukového súboru ho exportujte ako nový súbor vo formáte, ktorý sa používa na prepis, napríklad MP3 alebo WAV. Uistite sa, že ste súbor uložili so značkami reproduktorov.
 • Na prepis použite označený zvukový súbor: Po exporte zvukového súboru so značkami reproduktorov ho použite na prepis. Zvukový súbor si buď prepíšte sami, alebo si na to najmite profesionálnu službu prepisu.

Ako získať kvalitnejšie prepisy?

Prepisy sú užitočné najmä pri sledovaní alebo počúvaní obsahu v cudzom jazyku. Tu je niekoľko opatrení, ktoré môžete prijať na zvýšenie kvality prepisov.

 • Pozorne počúvajte: Pri prepisovaní zvukového alebo obrazového záznamu je dôležité pozorne počúvať nahrávku, aby ste sa uistili, že ste zachytili všetky slová a nuansy rozhovoru.
 • Použite kvalitnú nahrávku: Kvalitná nahrávka uľahčí presné počúvanie a prepis rozhovoru. Ak je to možné, použite nahrávacie zariadenie s dobrou kvalitou zvuku.
 • Používajte časové značky: Pridanie časových značiek do prepisu uľahčuje vyhľadávanie konkrétnych častí rozhovoru a pomáha pri presnosti. Časové značky sa pridávajú v pravidelných intervaloch alebo pri zmene reproduktora.
 • Používajte značky reproduktorov: Pridanie značiek hovoriacich do prepisu uľahčuje identifikáciu hovoriacich. Značky hovoriacich pomáhajú poskytnúť kontext a priradenie konverzácie.
 • Opravte chyby: Po dokončení úvodného prepisu sa vráťte späť a skontrolujte svoju prácu. Dvakrát skontrolujte a opravte pravopisné chyby.
 • Používajte správne formátovanie: Používajte jasné nadpisy, odrážky, správne písanie veľkých písmen a medzery, aby ste odlíšili hovoriacich a oddelili jednotlivé časti rozhovoru. Skratky a akronymy by nemali obsahovať pomlčky ani bodky. Zahrňte do prepisu aj falošné začiatky a koktanie a používajte vlastné podstatné mená.
 • Buďte dôslední: Používajte jednotné formátovanie a štýl v celom prepise. To uľahčí čítanie a pomôže zabezpečiť presnosť.
 • Venujte pozornosť interpunkcii: V prepise je dôležitá každá čiarka, bodka, bodkočiarka, výkričník, interjekcia atď.

často kladené otázky

Doslovný prepis je typ prepisu, ktorý zahŕňa zachytenie každého slova a zvuku v nahrávke. V doslovnom prepise sa prepisuje každá výpoveď vrátane pauz, výplňových slov, opakovaní a neverbálnych zvukov, ako sú smiech, zvuky mm-hmm, kašeľ alebo vzdychy. Doslovné prepisy majú za cieľ presne zachytiť rozhovor bez akejkoľvek interpretácie, zhrnutia alebo úpravy.
Tvorba doslovných prepisov si vyžaduje vysokú mieru zručnosti počúvania a pozornosti k detailom. Prepisovatelia musia byť schopní rozlišovať medzi jednotlivými hovoriacimi, sledovať rozhovor, aj keď je neprehľadný, a presne zachytiť každé hovorené slovo, zvuk a nuansy nahrávky.
V doslovných prepisoch sa čiarkami odsúvajú nepodstatné slová alebo výplňové slová.

Značky hovoriaceho sú značky alebo mená hovoriacich, ktoré sa priraďujú na identifikáciu hovoriaceho v prepise zvukovej alebo obrazovej nahrávky. Pri prepise rozhovoru je dôležité pridať značky hovoriacich, aby bolo jasné, kedy jeden hovoriaci začína a druhý končí.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text