Zvyšuje účasť na prednáškach študijné výsledky?

Transkriptor 2023-09-15

Vo výskume v oblasti vzdelávania je stále predmetom záujmu otázka, či má účasť na prednáškach pre študentov vysokých škôl, najmä v prvom a druhom ročníku, skutočný význam. Je veľmi dôležité pochopiť súvislosť medzi údajmi o dochádzke a výsledkami žiakov. Absolventi stredných škôl, ktorí začínajú študovať na bakalárskom stupni, čelia novej úrovni samostatnosti a zodpovednosti, pričom rozhodnutia o dochádzke môžu výrazne ovplyvniť ich študijné výsledky. Vplyv dochádzky na výsledky záverečných skúšok a celkovú úspešnosť študentov podnietil pedagógov, aby preskúmali stratégie na podporu pozitívneho vplyvu. Toto skúmanie korelácie medzi návštevnosťou prednášok a výsledkami na skúškach má mimoriadny význam pre uľahčenie akademickej excelentnosti vysokoškolských študentov počas ich formovania.

Aké sú výhody pravidelnej účasti na prednáškach pre študijné výsledky?

Pravidelná účasť na prednáškach môže mať niekoľko kvantifikovateľných prínosov pre študijné výsledky:

 • Zlepšenie výsledkov skúšok: Početné štúdie preukázali pozitívnu koreláciu medzi návštevnosťou prednášok a lepšími výsledkami na skúškach. Napríklad v štúdii uverejnenej v časopise Journal of College Student Development sa zistilo, že študenti, ktorí sa pravidelne zúčastňovali na prednáškach, dosiahli v priemere o 10 – 15 % lepšie výsledky na skúškach v porovnaní s tými, ktorí sa na prednáškach nezúčastňovali.
 • Vyššie známky z kurzov: Dôsledná účasť na prednáškach často vedie k lepším celkovým známkam z predmetu. Údaje z Národného prieskumu angažovanosti študentov (NSSE ) ukazujú, že študenti, ktorí navštevujú viac ako 90 % vyučovacích hodín, majú vyššiu pravdepodobnosť, že dostanú päťky a dvojky, ako študenti s nižšou dochádzkou.
 • Lepší manažment času: Dôsledná účasť na prednáškach podporuje lepšie riadenie času, čo môže výrazne ovplyvniť študijný úspech. Podľa prieskumu poradného výboru pre vzdelávanie majú študenti, ktorí pravidelne navštevujú prednášky, štruktúrovanejší študijný plán.
 • Zvýšená účasť: Aktívna účasť na prednáškach často vedie k lepším študijným výsledkom. Údaje zo štúdie uverejnenej v časopise Journal of Educational Psychology ukazujú, že študenti, ktorí navštevujú prednášky, sa častejšie zapájajú do diskusií v triede a dosahujú lepšie výsledky pri skupinových aktivitách.
 • Zníženie miery predčasného ukončenia štúdia: Účasť na prednáškach je spojená s nižšou mierou predčasného ukončenia štúdia. Podľa správy Americkej rady pre vzdelávanie majú študenti, ktorí pravidelne navštevujú vyučovanie, menšiu pravdepodobnosť, že zanechajú štúdium, čo v konečnom dôsledku prispieva k ich dlhodobému študijnému úspechu.
 • Zlepšenie miery ukončenia štúdia: Viaceré univerzity a vysoké školy zaznamenali vyššiu mieru ukončenia štúdia u študentov, ktorí dôsledne navštevujú prednášky. Napríklad Texaská univerzita v Austine uviedla, že študenti s vyššou dochádzkou majú väčšiu pravdepodobnosť, že ukončia štúdium v očakávanom termíne.

Existujú nejaké výnimky alebo scenáre, kedy by účasť na prednáškach nemusela mať významný vplyv na študijné výsledky?

Hoci účasť na prednáškach vo všeobecnosti súvisí s lepšími študijnými výsledkami, existujú výnimky a scenáre, v ktorých môže byť vplyv slabší alebo menej významný. Tieto výnimky sa môžu líšiť v závislosti od disciplíny a konkrétnych okolností:

 • Samostatné učenie : Niektorí študenti vyniknú v prostredí, kde sa učia sami a majú väčšiu kontrolu nad svojím študijným plánom. V takýchto prípadoch sa teda význam tradičnej účasti na prednáškach znižuje. Správa Národného centra pre štatistiku vzdelávania zdôrazňuje, že samoštúdium prináša pozitívne výsledky aj bez prísnych požiadaviek na dochádzku.
 • Pokročilé kurzy založené na výskume : V disciplínach, v ktorých sa kladie dôraz na samostatný výskum, má dochádzka slabšiu koreláciu so študijnými výsledkami. Z prieskumu vyplynulo, že výskumné zručnosti a publikácie sú silnejšími prediktormi úspechu v týchto programoch.
 • Vysoko sebamotivovaní žiaci : Niektorí študenti majú výnimočnú sebamotiváciu a môžu dosahovať vynikajúce študijné výsledky aj bez pravidelnej účasti na prednáškach. Z výskumu Philipa Babcocka a Mindy Marksovej, ktorý bol uverejnený v časopise The Journal of Economic Education, vyplýva, že vysoko motivovaní študenti často dosahujú lepšie výsledky ako ich rovesníci, aj keď chodia na prednášky nepravidelne.
 • Kvalita prednášky : Vplyv návštevnosti prednášok sa môže líšiť v závislosti od kvality výučby. V prípadoch, keď sú prednášky prednesené zle, môže byť korelácia medzi dochádzkou a študijnými výsledkami slabšia. Účinnosť prednášok sa môže u jednotlivých inštruktorov a kurzov líšiť.

Korelácia medzi účasťou na prednáškach a študijnými výsledkami môže byť v týchto výklenkových situáciách a disciplínach slabšia alebo menej priama. Pri posudzovaní vplyvu účasti na prednáškach je nevyhnutné zohľadniť špecifický kontext a individuálne štýly učenia.

Sú disciplíny alebo predmety, kde je účasť na prednáškach menej dôležitá?

Áno, existujú špecifické disciplíny a predmety, kde je účasť na prednáškach z rôznych dôvodov menej dôležitá:

 • Informatika a programovanie : V informatike mnohí študenti zistia, že materiály z prednášok sú ľahko dostupné online a rovnako efektívne môže byť aj samostatné učenie prostredníctvom cvičení v kódovaní a online zdrojov. Kódovanie a riešenie problémov majú často prednosť pred tradičnou účasťou na prednáškach.
 • Matematika : Matematické kurzy sa často zameriavajú na riešenie problémov a pochopenie abstraktných pojmov. Niektorí študenti dosahujú vynikajúce výsledky, keď namiesto účasti na prednáškach pracujú s učebnicami, precvičujú si problémy a v prípade potreby hľadajú pomoc.
 • Umenie a ateliérové disciplíny : V oblastiach, ako je výtvarné umenie, dizajn a hudba, sa kladie dôraz na zručnosti a tvorivé vyjadrenie. Hoci účasť na kritikách alebo ateliérových stretnutiach môže byť dôležitá, tradičné prednášky nemusia byť pre proces učenia také dôležité.
 • Oblasti náročné na výskum : Absolventské programy a výskumne náročné odbory ako fyzika a biológia často uprednostňujú laboratórnu prácu a nezávislý výskum. Študenti v týchto oblastiach trávia veľa času vykonávaním experimentov a výskumom.
 • Pokročilé špecializácie : V úzko špecializovaných alebo špecializovaných oblastiach, ako sú pokročilé inžinierske subdisciplíny alebo špecifické oblasti medicínskeho výskumu, sa študenti môžu spoliehať viac na odbornú literatúru, konferencie a výskumnú spoluprácu ako na tradičné prednášky.
 • Online a dištančné vzdelávanie : V ére online a dištančného vzdelávania sú mnohé kurzy navrhnuté ako asynchrónne, čo študentom umožňuje prístup k materiálom kurzu vlastným tempom. V takýchto prípadoch nie je účasť na prednáškach rozhodujúca a hodnotenie je často založené na úlohách, kvízoch a skúškach.

Ako ovplyvňujú koreláciu vonkajšie faktory?

Vonkajšie faktory, ako napríklad pohoda študentov a kvalita prednášok, môžu významne ovplyvniť koreláciu medzi návštevnosťou prednášok a študijnými výsledkami:

 • Pohoda študentov : Študenti, ktorí dávajú prednosť svojej pohode a duševnému zdraviu, často vykazujú lepšiu účasť na prednáškach, čo pozitívne ovplyvňuje študijné výsledky. U študentov s dobrým fyzickým zdravím je menej pravdepodobné, že vynechajú prednášky z dôvodu choroby, čo ďalej posilňuje súvislosť medzi návštevnosťou prednášok a známkami. Na druhej strane, nadmerný stres alebo vyhorenie môže znížiť účasť na prednáškach, a to aj u zanietených študentov. To môže potenciálne oslabiť súvislosť medzi návštevou prednášok a študijným úspechom. Podobne študenti, ktorí zápasia s osobnými problémami, môžu mať ťažšie udržať si pravidelnú účasť na prednáškach, čo ďalej ovplyvňuje koreláciu.
 • Kvalita prednášky : Pútavé a kvalitné prednášky zvyšujú pravidelnú návštevnosť študentov. Interaktívne a zrozumiteľné prednášky zvyšujú porozumenie a výkonnosť, čo zdôrazňuje dôležitosť účasti na prednáškach. Naopak, zle prednesené alebo nezaujímavé prednášky môžu znížiť návštevnosť. Ak prednášky len opakujú obsah učebnice, študenti môžu považovať účasť na prednáškach za menej dôležitú, čo oslabuje koreláciu.

Aké sú dlhodobé dôsledky účasti na prednáškach na akademické a profesionálne dráhy?

Dôsledná účasť na prednáškach môže mať významný dlhodobý vplyv na akademickú aj profesionálnu dráhu. Tu sú poznatky založené na dôkazoch o tom, ako ovplyvňuje tieto výsledky:

 • Vyššia miera ukončenia štúdia : Výskum neustále dokazuje, že študenti, ktorí pravidelne navštevujú prednášky, majú väčšiu pravdepodobnosť, že ukončia štúdium v očakávanom termíne. V štúdii uverejnenej v časopise Journal of Higher Education sa zistilo, že študenti s vysokou dochádzkou majú väčšiu pravdepodobnosť, že dokončia štúdium.
 • Lepšie akademické záznamy : Dôsledná účasť na prednáškach je spojená s vyšším priemerom známok (Grade Point Average) a celkovými študijnými výsledkami. Správa Národného prieskumu angažovanosti študentov (NSSE) odhalila, že študenti, ktorí často navštevovali vyučovanie, mali väčšiu pravdepodobnosť, že dosiahnu jedničky a dvojky.
 • Zlepšené učenie a udržanie : Dlhodobý akademický úspech závisí od udržania základných vedomostí a zručností. Pravidelná dochádzka pomáha študentom lepšie si osvojiť a zapamätať učebnú látku. To môže byť prospešné v ďalších kurzoch a počas celej ich akademickej cesty.
 • Konkurenčná výhoda : Akademické úspechy vyplývajúce z pravidelného navštevovania prednášok môžu poskytnúť konkurenčnú výhodu na trhu práce. Zamestnávatelia často považujú dobré študijné výsledky za znak disciplíny a odhodlania.
 • Vyšší potenciál zárobku : Početné štúdie preukázali pozitívnu koreláciu medzi vyššou úrovňou vzdelania a potenciálom zárobku. Absolventi s dobrými študijnými výsledkami, ktoré možno ovplyvniť dôslednou dochádzkou, majú počas svojej kariéry tendenciu zarábať vyššie platy.
 • Kariérne príležitosti : Pevný akademický základ otvára dvere k rôznym kariérnym príležitostiam. Niektoré profesie, ako napríklad medicína, právo a inžinierstvo, si vyžadujú silné akademické zázemie a účasť na prednáškach je pre ne kľúčová.
 • Rozvoj zručností : Okrem vedomostí o konkrétnom predmete pomáha účasť na prednáškach rozvíjať dôležité zručnosti, ako je riadenie času, vedenie poznámok a aktívne počúvanie. Tieto zručnosti sú prenosné a cenné na pracovisku.

Ako ovplyvňuje dôsledná účasť na prednáškach akademické míľniky?

Dôsledná dochádzka na vyučovanie môže významne ovplyvniť akademické míľniky, ako je miera ukončenia štúdia a vyznamenania. Tu je návod, ako na to:

 • Včasný pokrok : Dôsledná účasť na prednáškach pomáha študentom udržať si správny postup v práci na kurze. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že všetky povinné kurzy absolvujete v očakávanom termíne.
 • Požiadavky na stupeň : Pravidelná účasť na prednáškach zaručuje, že študenti tieto požiadavky splnia a budú môcť ukončiť štúdium.
 • Akademická podpora : Dochádzka študentov často poskytuje študentom možnosť získať dodatočnú akademickú podporu, vysvetlenia a usmernenia od inštruktorov, čo môže byť rozhodujúce pre udržanie sa na ceste k ukončeniu štúdia.
 • Akademické úspechy : Aby študenti získali vyznamenania, ako sú cum laude, magna cum laude alebo summa cum laude, musia si zvyčajne udržať vysoký priemer. Dôsledná účasť na prednáškach často súvisí s lepšími študijnými výsledkami a vyšším GPA, čo zvyšuje šance na získanie týchto vyznamenaní.
 • Uznanie : Vyznamenania sú uznaním akademickej excelentnosti a môžu zlepšiť životopis alebo výpis študentov, čo môže viesť k lepším kariérnym príležitostiam alebo ďalšiemu štúdiu.
 • Oprávnenosť na štipendium : Niektoré štipendiá a akademické ocenenia sú podmienené dodržaním určitého priemeru GPA. Dôsledná účasť na prednáškach pomáha študentom udržať si známky potrebné na získanie týchto finančných stimulov.

Majú tí, ktorí dôsledne navštevovali prednášky, pozorovateľný vplyv na profesionálne úspechy po ukončení štúdia?

Áno, existujú pozorovateľné vplyvy na profesionálne úspechy jednotlivcov, ktorí počas svojej akademickej cesty dôsledne navštevovali prednášky:

 • Vyššia miera zamestnanosti : Absolventi, ktorí sústavne navštevujú prednášky, sa často lepšie uplatnia na zvolenej pracovnej ceste. Majú silnejší akademický základ a väčšiu šancu získať zamestnanie v požadovaných oblastiach. Podľa amerického Úradu pre štatistiku práce majú osoby s vyššou úrovňou vzdelania, ktorá je často spojená s dôslednou účasťou na prednáškach, nižšiu mieru nezamestnanosti.
 • Kariérny postup a povýšenie : Profesionálny úspech často závisí od silnej vedomostnej základne a zručností získaných počas vzdelávania. Absolventi, ktorí sústavne navštevujú prednášky, sú schopní lepšie vyniknúť vo svojej práci, čo vedie k väčším možnostiam povýšenia a kariérneho postupu.
 • Profesionálne uznania : Úspechy, ako sú ocenenia, certifikáty a profesionálne členstvo, si často vyžadujú solídne vzdelanie. Dôsledná účasť na prednáškach počas akademického roka prispieva k dobrým študijným výsledkom a zvyšuje pravdepodobnosť získania týchto uznaní.
 • Vyšší potenciál zárobku : Výskum neustále poukazuje na pozitívnu koreláciu medzi úrovňou vzdelania a potenciálom zárobku. Absolventi, ktorí pravidelne navštevujú prednášky, majú počas svojej kariéry tendenciu zarábať vyššie platy, keďže vzdelanie je významným faktorom rastu príjmov.
 • Spokojnosť s kariérou : Je pravdepodobné, že absolventi, ktorí pravidelne navštevujú prednášky, lepšie rozumejú svojej oblasti, a preto môžu pociťovať vyššiu mieru spokojnosti v zamestnaní. Spokojnosť s prácou často vedie k dlhodobej kariérnej stabilite a úspechu.
 • Príležitosti na vytváranie sietí : Účasť na prednáškach poskytuje príležitosť komunikovať s profesormi a kolegami, čo môže viesť k cenným profesionálnym kontaktom. Tieto kontakty vám môžu otvoriť dvere k pracovným ponukám, spolupráci a mentorstvu.

FAQ

Výskum Národnej akadémie vied naznačuje, že aktívne učenie zvyšuje výkonnosť študentov a uchovávanie vedomostí.
Kvalitné prednášky často obsahujú formatívne a sumatívne hodnotenie, ktoré študentom umožňuje posúdiť ich porozumenie a získať spätnú väzbu. Časté hodnotenie preukázateľne zlepšuje výsledky vzdelávania študentov.

Online platformy poskytujú prístup k rôznemu vzdelávaciemu obsahu vrátane videí, simulácií a interaktívnych modulov, ktoré dopĺňajú tradičné prednášky a obohacujú zážitok z učenia.
Bez štruktúry fyzickej účasti na prednáškach môžu mať niektorí študenti problémy so sebadisciplínou a zodpovednosťou, čo vedie k nepravidelným študijným návykom a nižším študijným výsledkom.

Áno, odhadcovia tvrdia, že dochádzka má väčší význam pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia ako pre ich neskoršie ročníky.

Dochádzka na vyučovanie má výrazný vplyv na vnímanie triedy študentmi. Je to jeden z faktorov, ktoré ovplyvňujú to, ako študenti vnímajú skúsenosti s učením. Ak študenti navštevujú hodiny pravidelne, často uvádzajú pozitívnejší vplyv na ich vnímanie triedy.

Nedávna štúdia a plnotextové preskúmanie vplyvu politiky povinnej dochádzky odhalili významný vplyv na konečné známky. Štúdia skúmala skupinu študentov a zistila, že ich výsledné známky boli výrazne vyššie ako u kontrolnej skupiny. Analýza, ktorá zahŕňala charakteristiky študentov, ukázala pozitívny korelačný koeficient medzi dochádzkou a záverečnými známkami.
Povinná dochádzka vyžadovala od študentov účasť na prednáškach a cvičeniach. Z dotazníka, ktorý bol zadaný študentom, vyplynulo, že táto politika viedla k lepšiemu zapojeniu.

V tejto štúdii sa analýza údajov uskutočnila na súbore údajov, ktorý zahŕňal študentov z tried s dochádzkou aj bez dochádzky. Výsledky analýzy naznačujú, že medzi týmito dvoma skupinami existuje významný rozdiel vo výsledkoch záverečných skúšok.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text