Ökar närvaro vid föreläsningar akademiska prestationer?

Transkriptor 2023-09-15

Inom utbildningsforskningen är det fortfarande av stort intresse om närvaro på föreläsningar verkligen spelar någon roll för universitetsstudenter, särskilt under deras första och andra år. Det är viktigt att förstå sambandet mellan närvarouppgifter och elevernas prestationer. Gymnasieelever som påbörjar grundutbildningar ställs inför nya nivåer av självständighet och ansvar, där beslut om närvaro kan påverka deras akademiska resultat avsevärt. Effekterna av närvaro på slutprovsresultat och övergripande studentframgång har fått lärare att utforska strategier för att främja en positiv inverkan. Denna undersökning av hur närvaro på föreläsningar korrelerar med provresultat är av största vikt för att underlätta universitetsstudenters akademiska excellens under deras formativa år.

Vilka är fördelarna med regelbunden närvaro på föreläsningar för akademiska prestationer?

Regelbunden närvaro på föreläsningar kan ha flera mätbara fördelar för studieresultaten:

 • Förbättrade tentamensresultat: Många studier har visat ett positivt samband mellan närvaro på föreläsningar och bättre resultat på tentor. En studie som publicerades i ”Journal of College Student Development” visade till exempel att studenter som regelbundet deltog i föreläsningar i genomsnitt fick 10-15% högre poäng på tentor jämfört med dem som inte deltog.
 • Högre kursbetyg: Att delta konsekvent på föreläsningar leder ofta till bättre kursbetyg. Data från National Survey of Student Engagement (NSSE ) visar att studenter som deltar i mer än 90% av sina lektioner är mer benägna att få A och B än de som har lägre närvaro.
 • Bättre tidshantering: Kontinuerlig närvaro på föreläsningar uppmuntrar till bättre tidshantering, vilket kan ha stor betydelse för studieresultaten. Enligt en undersökning från Education Advisory Board har studenter som regelbundet deltar i föreläsningar mer strukturerade studieplaner.
 • Förbättrat deltagande: Aktivt deltagande i föreläsningar leder ofta till bättre akademiska resultat. Data från en studie som publicerades i ”Journal of Educational Psychology” visar att studenter som deltar i föreläsningar oftare deltar i klassdiskussioner och presterar bättre i gruppaktiviteter.
 • Minskad andel avbrutna studier: Närvaro på föreläsningar är kopplat till färre avhopp från skolan. Enligt en rapport från American Council on Education är det mindre sannolikt att studenter som regelbundet deltar i undervisningen hoppar av college, vilket i slutändan bidrar till deras långsiktiga akademiska framgång.
 • Förbättrad examensfrekvens: Flera universitet och högskolor har rapporterat om högre examensfrekvens bland studenter som konsekvent deltar i föreläsningar. University of Texas at Austin sa till exempel att studenter med högre närvaro var mer benägna att ta examen inom den förväntade tidsramen.

Finns det några undantag eller scenarier där närvaro på föreläsningar inte har någon betydande inverkan på studieresultaten?

Även om närvaro på föreläsningar i allmänhet korrelerar med förbättrade akademiska resultat finns det undantag och scenarier där effekten kan vara svagare eller mindre betydande. Dessa undantag kan variera beroende på disciplin och specifika omständigheter:

 • Inlärning i egen takt : Vissa studenter utmärker sig i miljöer med självstudier där de har större kontroll över sina studiescheman. I sådana fall minskar således betydelsen av traditionell närvaro vid föreläsningar. En rapport från National Center for Education Statistics visar att självstudier ger positiva resultat utan strikta närvarokrav.
 • Avancerade forskningsbaserade kurser : I ämnen där tonvikten ligger på självständig forskning har närvaro en svagare korrelation med akademiska prestationer. En undersökning visade att forskningsfärdigheter och publikationer var starkare faktorer för framgång i dessa program.
 • Mycket självmotiverade studenter : Vissa studenter har exceptionell självmotivation och kan utmärka sig akademiskt utan regelbunden närvaro på föreläsningar. Forskning av Philip Babcock och Mindy Marks, publicerad i ”The Journal of Economic Education”, tyder på att mycket motiverade studenter ofta presterar bättre än sina kamrater även om de deltar oregelbundet i föreläsningar.
 • Föreläsningskvalitet : Effekten av närvaro på föreläsningar kan variera beroende på kvaliteten på undervisningen. I fall där föreläsningarna är bristfälliga kan sambandet mellan närvaro och akademiska prestationer vara svagare. Föreläsningarnas effektivitet kan variera mellan olika instruktörer och kurser.

Sambandet mellan närvaro på föreläsningar och akademiska prestationer kan vara svagare eller mindre tydligt i dessa nischsituationer och discipliner. Det är viktigt att ta hänsyn till det specifika sammanhanget och individuella inlärningsstilar när man bedömer effekten av föreläsningsnärvaro.

Finns det discipliner eller ämnen där det är mindre viktigt att närvara vid föreläsningarna?

Ja, det finns specifika discipliner och ämnen där det av olika skäl är mindre viktigt att närvara vid föreläsningarna:

 • Datavetenskap och programmering : Inom datavetenskap tycker många studenter att föreläsningsmaterial är lättillgängligt online, och självstudier genom kodningsövningar och online-resurser kan vara lika effektiva. Färdigheter i kodning och problemlösning är ofta viktigare än att delta i traditionella föreläsningar.
 • Matematik : Matematikkurser fokuserar ofta på problemlösning och förståelse av abstrakta begrepp. Vissa studenter utmärker sig genom att arbeta med läroböcker, öva på problem och söka hjälp vid behov snarare än att delta i föreläsningar.
 • Konst och studiobaserade discipliner : Inom områden som konst, design och musik ligger tonvikten på färdigheter och kreativa uttryck. Även om det kan vara viktigt att delta i kritik eller studiosessioner, är traditionella föreläsningar kanske inte lika centrala för inlärningsprocessen.
 • Forskningsintensiva områden : Graduate-program och forskningsintensiva discipliner som fysik och biologi prioriterar ofta laboratoriearbete och självständig forskning. Studenter inom dessa områden ägnar mycket tid åt experiment och forskning.
 • Avancerade specialiseringar : Inom mycket specialiserade eller nischade områden, som avancerade tekniska subdiscipliner eller specifika områden inom medicinsk forskning, kan studenterna förlita sig mer på specialiserad läsning, konferenser och forskningssamarbete än traditionella föreläsningar.
 • Online- och distans utbildning: I en tid av online- och distansutbildning är många kurser utformade för att vara asynkrona, så att studenterna kan få tillgång till kursmaterial i sin egen takt. I sådana fall är närvaro på föreläsningar inte en faktor, och bedömningen baseras ofta på uppgifter, frågesporter och tentor.

Hur påverkar externa faktorer korrelationen?

Externa faktorer, som studenternas välbefinnande och föreläsningarnas kvalitet, kan ha stor inverkan på sambandet mellan närvaro på föreläsningar och akademiska prestationer:

 • Studenternas välbefinnande : Studenter som prioriterar sitt välbefinnande och sin mentala hälsa har ofta bättre närvaro på föreläsningar, vilket påverkar studieresultaten positivt. Personer med god fysisk hälsa är mindre benägna att missa föreläsningar på grund av sjukdom, vilket ytterligare förstärker sambandet mellan närvaro på föreläsningar och betyg. Å andra sidan kan överdriven stress eller utbrändhet minska närvaron på föreläsningarna, även för engagerade studenter. Detta kan potentiellt försvaga sambandet mellan att delta i föreläsningar och akademisk framgång. På samma sätt kan studenter som kämpar med personliga utmaningar ha svårare att upprätthålla regelbunden närvaro på föreläsningarna, vilket ytterligare påverkar korrelationen.
 • Föreläsningskvalitet : Engagerande och högkvalitativa föreläsningar ökar närvaron bland studenterna. Interaktiva och tydliga föreläsningar ökar förståelsen och prestationen, vilket understryker vikten av att närvara vid föreläsningarna. Omvänt kan dåligt framförda eller oengagerande föreläsningar minska närvaron. Om föreläsningarna endast återger innehållet i läroboken kan studenterna tycka att det är mindre viktigt att närvara vid föreläsningarna, vilket försvagar korrelationen.

Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av att delta i föreläsningar för akademiska och yrkesmässiga banor?

Att konsekvent närvara vid föreläsningar kan få betydande långsiktiga konsekvenser för både akademiska och yrkesmässiga banor. Här är evidensbaserade insikter om hur det påverkar dessa resultat:

 • Högre examens frekvens: Forskning har konsekvent visat att studenter som regelbundet deltar i föreläsningar är mer benägna att ta examen inom den förväntade tidsramen. En studie som publicerades i ”Journal of Higher Education” visade att studenter med hög närvaro var mer benägna att slutföra sina studier.
 • Bättre akademiska meriter: Kontinuerlig närvaro på föreläsningar är förknippat med högre GPA (Grade Point Average) och övergripande akademiska prestationer. En rapport från National Survey of Student Engagement (NSSE) visade att studenter som ofta deltog i undervisningen var mer benägna att få A och B i betyg.
 • Förbättrad inlärning och bibehållande : Långsiktig akademisk framgång bygger på att man behåller grundläggande kunskaper och färdigheter. Regelbunden närvaro hjälper studenterna att bättre ta till sig och behålla kursmaterial. Detta kan vara till nytta i efterföljande kurser och under hela deras akademiska resa.
 • Konkurrensfördelar : Akademiska framgångar till följd av regelbunden närvaro på föreläsningar kan ge en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Arbetsgivare ser ofta gedigna akademiska meriter som ett tecken på disciplin och engagemang.
 • Högre intjäningsförmåga : Många studier har visat att det finns ett positivt samband mellan högre utbildningsnivå och inkomstpotential. Kandidater med starka akademiska meriter, som kan påverkas av regelbunden närvaro, tenderar att få högre löner under sin karriär.
 • Karriärmöjligheter : En solid akademisk grund öppnar dörrar till olika karriärmöjligheter. Vissa yrken, t.ex. läkare, jurist och ingenjör, kräver en stark akademisk bakgrund, och närvaro på föreläsningar är avgörande.
 • Utveckling av färdigheter : Utöver ämnesspecifik kunskap bidrar föreläsningar till att utveckla viktiga färdigheter som tidshantering, anteckningar och aktivt lyssnande. Dessa färdigheter är överförbara och värdefulla på arbetsplatsen.

Hur påverkar konsekvent närvaro på föreläsningar akademiska milstolpar?

Kontinuerlig närvaro på lektionerna kan ha stor betydelse för akademiska milstolpar som examensfrekvens och utmärkelser. Så här gör du:

 • Framsteg i rätt tid : Att konsekvent delta i föreläsningar hjälper studenterna att hålla sig på rätt spår med sitt kursarbete. Detta ökar i sin tur sannolikheten för att du ska klara av alla obligatoriska kurser inom den förväntade tidsramen.
 • Krav för examen: Många examensprogram har specifika närvarokrav, och genom att regelbundet delta i föreläsningar säkerställer man att studenterna uppfyller dessa krav, vilket gör dem berättigade till examen.
 • Akademiskt stöd : Studentnärvaro ger ofta möjlighet för studenter att få ytterligare akademiskt stöd, förtydliganden och vägledning från instruktörer, vilket kan vara avgörande för att hålla sig på vägen mot examen.
 • Akademiska prestationer : För att få hedersbeteckningar, som cum laude, magna cum laude eller summa cum laude, måste studenterna vanligtvis ha ett högt genomsnittligt betyg. Regelbunden närvaro vid föreläsningar korrelerar ofta med bättre akademiska prestationer och högre GPA, vilket ökar chanserna att få dessa utmärkelser.
 • Erkännande : Hedersbetygelser är ett erkännande av akademisk excellens och kan förbättra en students CV eller betyg, vilket kan leda till bättre karriärmöjligheter eller avancerade akademiska studier.
 • Behörighet för stipendier : Vissa stipendier och akademiska utmärkelser är beroende av ett visst GPA. Att konsekvent delta i föreläsningar hjälper studenterna att upprätthålla de betyg som krävs för att kvalificera sig för dessa ekonomiska incitament.

Finns det observerbara effekter på yrkesmässiga prestationer efter examen för dem som konsekvent deltog i föreläsningar?

Ja, det finns observerbara effekter på yrkesmässiga prestationer för individer som konsekvent deltog i föreläsningar under sin akademiska resa:

 • Högre sysselsättningsgrad : Kandidater som regelbundet deltar i föreläsningar har ofta bättre förutsättningar för sin karriär. De har en starkare akademisk grund och är mer benägna att få anställning inom sina önskade områden. Enligt U.S. Bureau of Labor Statistics har personer med högre utbildningsnivå, som ofta förknippas med konsekvent närvaro på föreläsningar, lägre arbetslöshet.
 • Karriärutveckling och be fordran: Yrkesmässig framgång är ofta beroende av en stark kunskapsbas och färdigheter som förvärvats under utbildningen. Kandidater som regelbundet deltar i föreläsningar har bättre förutsättningar att utmärka sig i sina jobb, vilket leder till ökade möjligheter till befordran och karriärutveckling.
 • Yrkesmässiga erkännanden : Prestationer som utmärkelser, certifieringar och yrkesmässiga medlemskap kräver ofta en gedigen utbildningsbakgrund. Kontinuerlig närvaro vid föreläsningar under läsåret bidrar till en stark akademisk meritlista, vilket ökar sannolikheten för att kvalificera sig för dessa utmärkelser.
 • Högre intjäningsförmåga : Forskning visar genomgående ett positivt samband mellan utbildningsnivå och inkomstpotential. Högskoleutbildade med en historia av regelbunden närvaro på föreläsningar tenderar att få högre löner under sin karriär, eftersom utbildning är en viktig drivkraft för inkomsttillväxt.
 • Tillfredsställelse med karriären : Kandidater som regelbundet deltar i föreläsningar förstår sannolikt sina områden bättre och kan därför uppleva en högre grad av arbetstillfredsställelse. Arbetsglädje leder ofta till långsiktig karriärstabilitet och framgång.
 • Möjligheter till nätverkande : Att delta i föreläsningar ger möjlighet att interagera med professorer och kollegor, vilket kan leda till värdefulla professionella kontakter. Dessa kontakter kan öppna dörrar till jobberbjudanden, samarbeten och mentorskap.

FAQ

Forskning från National Academy of Sciences visar att aktivt lärande förbättrar elevernas prestationer och förmåga att behålla sina kunskaper.
Föreläsningar av hög kvalitet innehåller ofta formativa och summativa utvärderingar, så att studenterna kan mäta sin förståelse och få feedback. Frekventa utvärderingar har visat sig förbättra studenternas inlärningsresultat.

Onlineplattformar ger tillgång till olika utbildningsinnehåll, inklusive videor, simuleringar och interaktiva moduler, som kompletterar traditionella föreläsningar och berikar inlärningsupplevelsen.
Utan strukturen att delta i fysiska föreläsningar kan vissa studenter kämpa med självdisciplin och ansvarstagande, vilket leder till oregelbundna studievanor och försämrade akademiska resultat.

Ja, bedömare säger att närvaro tenderar att spela större roll för förstaårsstudenter än för deras senare år.

Närvaro på lektionerna har en betydande inverkan på elevernas uppfattning om lektionerna. Det är en av de avgörande faktorerna för hur studenterna uppfattar inlärningen. När elever deltar regelbundet i undervisningen rapporterar de ofta en mer positiv effekt på sin uppfattning om undervisningen.

En nyligen genomförd studie och fulltextgranskning av effekterna av en policy om obligatorisk närvaro visade en betydande effekt på slutbetygen. I studien undersöktes en grupp studenter och man fann att deras slutbetyg var betydligt högre än kontrollgruppens. Analysen, som inkluderade elevernas egenskaper, visade en positiv korrelationskoefficient mellan närvaro och slutbetyg.
Enligt policyn om obligatorisk närvaro var studenterna skyldiga att delta i föreläsningar och handledning. En enkät till studenterna visade att denna policy ledde till ökat engagemang.

I den aktuella studien genomfördes dataanalysen på ett dataset med elever från både närvaro- och icke-närvaroklasser. Resultaten av analysen visar att det finns en signifikant skillnad i resultat på slutprovet mellan dessa två grupper.

Dela inlägg

Tal till text

img

Transkriptor

Konvertera dina ljud- och videofiler till text