Usługa

Transkriptor świadczy następujące usługi ("Usługi"):

  1. Automatyczna transkrypcja plików audio przesłanych za pośrednictwem naszych stron internetowych

Dostęp

Dostęp i korzystanie ze strony internetowej oraz Usług oferowanych na stronie internetowej, w tym między innymi Usług, procesu automatycznej transkrypcji, pobierania informacji o produktach i często zadawanych pytań, są zapewnione i dozwolone na zasadzie tymczasowej i podlegają niniejszym Warunkom. Szczególne warunki mogą mieć zastosowanie do określonych treści, produktów, materiałów, usług lub informacji zawartych na tej stronie internetowej lub dostępnych za jej pośrednictwem lub transakcji zawieranych za pośrednictwem tej witryny. Takie szczególne warunki mogą stanowić uzupełnienie Warunków lub, jeśli są niezgodne z niniejszymi Warunkami, tylko w zakresie, w jakim treść lub intencja takich szczególnych warunków jest niezgodna z niniejszymi Warunkami, takie szczególne warunki zastąpią niniejsze Warunki.

TEXTINTEL FZE nie gwarantuje dostępności strony internetowej ani żadnej z oferowanych na niej usług.

TEXTINTEL FZE zastrzega sobie prawo do poprawiania, zmieniania, modyfikowania, usuwania lub zawieszania zawartości dowolnej części witryny internetowej i/lub wszelkich usług, które świadczy na stronie internetowej bez uprzedzenia, w dowolnym momencie i według własnego uznania.

TEXTINTEL FZE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub zaprzestanie działania którejkolwiek lub wszystkich funkcji strony internetowej lub Usługi z jakiegokolwiek powodu innego niż uzgodnione w innym miejscu bezpośrednio z Użytkownikiem.

TEXTINTEL FZE nie jest zobowiązany do aktualizowania jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej. TEXTINTEL FZE zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania dostępu do całości lub części strony internetowej lub Usługi za powiadomieniem lub bez.

Zawartość i Serwis wymienionych stron internetowych (https://transkriptor.com/) są własnością Transkriptor lub są używane na podstawie licencji od zewnętrznych właścicieli praw autorskich i są chronione prawem autorskim i wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej. O ile nie postanowiono inaczej, treści publikowane na tej stronie internetowej mogą być powielane, przesyłane, retransmitowane, publikowane lub rozpowszechniane w niezmienionej formie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku lub za wyraźną pisemną zgodą Transkriptor. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zostaną zachowane na wszystkich reprodukcjach.

Licencja na korzystanie ze strony internetowej

Użytkownik może korzystać ze strony internetowej oraz zawartych na niej informacji i materiałów w celu przesyłania plików dźwiękowych, ich edycji, udostępniania i eksportowania na zasadzie niewyłączności. Z wyjątkiem plików audio, które masz osobiście na swoim koncie Transkriptor:

Nie wolno ponownie publikować materiałów z tej witryny (w tym ponownie publikować na innej stronie internetowej) ani powielać ani przechowywać materiałów z tej witryny w żadnym publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie wyszukiwania;

Nie wolno powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, odwiedzać ani w inny sposób wykorzystywać naszej strony internetowej lub materiałów na naszej stronie internetowej w celach komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

Nie wolno używać żadnych zdjęć, grafik, sekwencji wideo lub audio oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

Nie wolno zmieniać, dekompilować, edytować ani w inny sposób modyfikować żadnych materiałów na stronie internetowej.

Udzielamy licencji na korzystanie z wszelkich aplikacji zawartych na stronie internetowej i wyłącznie w celach udostępnionych na stronie internetowej. Użytkownikowi nie wolno tłumaczyć, adaptować, zmieniać, modyfikować, rozpowszechniać, dekompilować ani odtwarzać kodu źródłowego tego oprogramowania w jakimkolwiek celu, tworzyć na jego podstawie jakichkolwiek dzieł pochodnych, zezwalać na łączenie go z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, zapewniać do niego dostęp lub używać go do świadczenia usług osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Użytkownik nie może korzystać z oprogramowania w sposób inny niż określony w niniejszych warunkach bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Korzystanie z wszelkich usług, oprogramowania, informacji i materiałów dostępnych na stronie internetowej może podlegać dodatkowym warunkom, o których Transkriptor powiadomi użytkownika w momencie pobierania lub uzyskiwania dostępu. Pobranie lub korzystanie z takich usług, informacji i materiałów będzie oznaczać akceptację tych dodatkowych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi dodatkowymi warunkami, nie korzystaj z Usług.

Ograniczenia odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieuzasadnione byłoby pociąganie nas do odpowiedzialności w odniesieniu do tej strony internetowej i informacji na niej zawartych. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych na tej stronie internetowej, TEXTINTEL FZE nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Cała zawartość jest dostarczana "w stanie, w jakim się znajduje" i "w miarę dostępności". TEXTINTEL FZE niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub co do działania tej witryny internetowej lub jej zawartości. TEXTINTEL FZE nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń co do bezpieczeństwa tej strony internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie przesyłane informacje mogą zostać przechwycone. TEXTINTEL FZE nie gwarantuje, że strona internetowa lub serwery, które ją udostępniają, lub komunikacja elektroniczna wysyłana przez TEXTINTEL FZE są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

W żadnym wypadku TEXTINTEL FZE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, karne, specjalne lub przypadkowe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty działalności, kontraktu, przychodów, danych, informacji lub przerw w działalności) wynikające z lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z tej witryny internetowej lub jej treści, nawet jeśli firma TEXTINTEL FZE została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Wszelkie działania wniesione przeciwko firmie TEXTINTEL FZE dotyczące lub w związku z niniejszą witryną internetową muszą zostać wszczęte i zgłoszone firmie TEXTINTEL FZE na piśmie w ciągu jednego (1) roku od daty powstania podstawy powództwa. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za oszustwo, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Nie możesz tworzyć linków do żadnej strony tej witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli utworzysz link do strony tej witryny, robisz to na własne ryzyko, a wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszych Warunkach będą miały zastosowanie do Użytkownika korzystającego z tej witryny poprzez zamieszczenie do niej linku.

Od czasu do czasu strona internetowa może również zawierać linki do innych stron internetowych osób trzecich, które nie są kontrolowane przez TEXTINTEL FZE. Linki te mają na celu dostarczenie dalszych informacji i nie mają na celu oznaczania, że TEXTINTEL FZE popiera takie strony internetowe i/lub ich zawartość lub jest w jakikolwiek sposób powiązany ze stroną internetową, do której prowadzą linki. TEXTINTEL FZE nie ponosi odpowiedzialności za treść strony internetowej, do której prowadzi link. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie warunków korzystania z każdej innej strony internetowej, którą możesz odwiedzić. Dalsze linki udostępniane przez stronę internetową lub zasoby nie są badane, weryfikowane, monitorowane ani zatwierdzane przez TEXTINTEL FZE i są wykorzystywane na własne ryzyko.

Złożenia

Użytkownik gwarantuje, że wszelkie informacje, obrazy, komentarze lub dane dowolnego rodzaju, które przesyła do witryny, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, nie są zniesławiające ani obraźliwe, nieprawdziwe, obraźliwe na tle rasowym lub podżegające do nienawiści rasowej lub w inny sposób naruszające prawo jednostki do prywatności lub praw człowieka lub podlegające zaskarżeniu w jakiejkolwiek jurysdykcji. W przypadku, gdy użytkownik prześle takie materiały na stronę internetową, firma TEXTINTEL FZE zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez odniesienia do użytkownika i współpracy z wszelkimi dochodzeniami prowadzonymi przez władze lub nakazem sądowym w związku z tym, wszelkie konsekwencje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio nastąpić, będą całkowicie ponoszone przez użytkownika, a nie za odpowiedzialność firmy TEXTINTEL FZE. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić firmę TEXTINTEL FZE z odpowiedzialności za wszelkie działania lub konsekwencje, które mogą wystąpić w takich okolicznościach, w tym wszelkie roszczenia osób trzecich. Ponadto użytkownik gwarantuje, że wszelkie dane osób trzecich przekazane przez użytkownika, czy to poprzez wysyłanie wiadomości na nasze adresy e-mail, wypełnianie formularzy, korzystanie z dowolnej usługi czatu online lub w inny sposób, są dostarczane przez użytkownika za pełną świadomą zgodą odpowiedniej strony i są dokładne. TEXTINTEL FZE ma prawo ujawnić tożsamość użytkownika osobom trzecim, które twierdzą, że jakiekolwiek informacje lub materiały dostarczone, zamieszczone lub przesłane przez użytkownika na stronę internetową stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika.

Informacje poufne i ujawnianie informacji

W związku ze świadczeniem Usługi może być konieczne lub pożądane, aby użytkownik lub firma TEXTINTEL FZE ujawnili innym niepublicznym informacjom poufnym. Dla celów niniejszych Warunków "Informacje poufne" oznaczają wszelkie niepubliczne, poufne i zastrzeżone informacje dotyczące Stron, ich klientów i Usługi, które zostały lub zostaną ujawnione przez Stronę ustnie lub w formie pisemnej lub w innej formie materialnej. Strona otrzymująca niniejszym zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i dołożenia wszelkich starań w celu zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych ujawnionych przez Stronę ujawniającą zgodnie z niniejszymi Warunkami i nie może ujawniać Informacji Poufnych bez wyraźnej, pisemnej uprzedniej zgody Strony ujawniającej, z następującymi wyjątkami:

Informacje, które w momencie ujawnienia są publicznie dostępne lub następnie stają się publicznie dostępne poprzez publikację lub w inny sposób, inny niż naruszenie niniejszej Umowy przez Stronę otrzymującą.

Informacje, które Strona otrzymująca może ustalić na podstawie uprzedniego zapisu, były jej już znane lub znajdowały się w jej posiadaniu w momencie ujawnienia i nie zostały uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, od Strony ujawniającej.

Informacje, które Strona otrzymująca uzyskuje od osoby trzeciej; pod warunkiem jednak, że takie informacje nie zostały uzyskane przez wspomnianą stronę trzecią, bezpośrednio lub pośrednio, od Strony ujawniającej w ramach zobowiązania do zachowania poufności wobec Strony ujawniającej.

Informacje, które Strona otrzymująca może ustalić, zostały samodzielnie opracowane przez jej pracowników lub kontrahentów, którzy nie mieli kontaktu z Informacją Poufną i nie byli świadomi jej treści.

Strona otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne, jeżeli zostanie do tego zmuszona przez sąd, organ administracyjny lub inny trybunał właściwej jurysdykcji, pod warunkiem jednak, że w takim przypadku Strona otrzymująca, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, że ujawnienie może być wymagane, przekaże pisemne zawiadomienie faksem i pocztą nocną do Strony przekazującej, tak aby Strona przekazująca mogła ubiegać się o nakaz ochronny lub inny środek zaradczy od wspomnianego sądu lub trybunału. W każdym przypadku Strona otrzymująca ujawni tylko tę część Informacji Poufnych, która w opinii jej radcy prawnego jest prawnie zobowiązana do ujawnienia i dołoży należytych starań w celu zapewnienia, że wszelkie takie informacje ujawnione w ten sposób zostaną potraktowane jako poufne przez wspomniany sąd lub trybunał poprzez nakazy ochronne, dokumenty opatrzone pieczęcią i inne odpowiednie środki.

Strona otrzymująca nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych w celach innych niż związane z Usługą lub w celu ulepszania lub rozwijania nowych usług. Strona otrzymująca ujawni Informacje poufne wyłącznie swoim dyrektorom, członkom zarządu, pracownikom, agentom, usługodawcom lub spółkom powiązanym, z których wszystkie będą związane warunkami nie mniej uciążliwymi niż niniejsze Warunki.

Strona otrzymująca podejmie wszelkie uzasadnione kroki, w tym między innymi kroki podjęte w celu ochrony własnych informacji, danych lub innych dóbr materialnych lub niematerialnych, które uważa za zastrzeżone lub poufne, w celu zapewnienia, że Informacje poufne nie zostaną ujawnione lub powielone na użytek jakiejkolwiek osoby trzeciej, a także podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu uniemożliwienia ich dyrektorom, urzędnikom, pracownikom i agentom (w zależności od przypadku), którzy mają dostęp do Informacji poufnych, przed ujawnieniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem jakichkolwiek Informacji poufnych lub przed popełnieniem jakichkolwiek działań lub zaniechań, które mogą skutkować naruszeniem niniejszych Warunków.

Na pisemne żądanie Strony ujawniającej, Strona otrzymująca niezwłocznie zwróci Stronie ujawniającej wszystkie materiały i dokumenty, jak również wszelkie dane lub inne nośniki (w tym dane komputerowe i informacje elektroniczne) wraz z wszelkimi ich kopiami lub zniszczy wspomniane Informacje Poufne, a na żądanie Strony ujawniającej dostarczy certyfikat zniszczenia

TEXTINTEL FZE przetwarza informacje o osobach odwiedzających stronę internetową oraz informacje otrzymane zgodnie z Oświadczeniem. Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane użytkownika są dokładne.

Ograniczony dostęp

Dostęp do niektórych obszarów naszej strony internetowej jest ograniczony. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych obszarów naszej strony internetowej, a nawet do całej naszej strony internetowej, według naszego uznania. Jeśli udostępnimy Ci identyfikator użytkownika i hasło, aby umożliwić Ci dostęp do zastrzeżonych obszarów naszej witryny internetowej lub innych treści lub Usług, musisz upewnić się, że Twój identyfikator użytkownika i hasło są poufne. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu jego identyfikatora użytkownika lub hasła. Możemy wyłączyć Twój identyfikator użytkownika i hasło według własnego uznania, jeśli naruszysz którąkolwiek z zasad lub warunków regulujących korzystanie z naszej strony internetowej lub jakiekolwiek inne zobowiązania umowne, które jesteś nam winien.

Całość umowy

Informacje zawarte na niniejszej stronie stanowią całość umowy między użytkownikiem a nami w odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące korzystania z tej witryny.

Prawo i jurysdykcja

Informacje zawarte na niniejszej stronie podlegają prawu tureckiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, a wszelkie spory związane z niniejszą informacją będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów tureckich

Polityka zwrotów

W przypadkach, gdy nie jesteś zadowolony z jakości transkrypcji lub naszych usług, zwrócimy Ci pełną ostatnią opłatę abonamentową, jeśli powiadomisz nas o tym w ciągu (7) dni kalendarzowych od daty płatności. Każdy użytkownik może poprosić o zwrot pieniędzy tylko raz.

Kontakt z nami

Prosimy o kontakt z nami (support@transkriptor.com) w jakiejkolwiek sprawie związanej z niniejszymi Warunkami lub Oświadczeniem.