Teenus

Transkriptor pakub teile järgmist teenust ("teenused"):

  1. Meie veebisaitide kaudu üles laaditud helifailide automaatne transkriptsioon

Pääs

Juurdepääs veebisaidile ja veebisaidil pakutavatele teenustele ning nende kasutamine, sealhulgas, kuid mitte ainult, teenused, automaatne transkriptsiooniprotsess, tooteteabe allalaadimine ja KKK-d, pakutakse ja lubatakse ajutiselt ning neile kehtivad need tingimused. Eritingimused võivad kehtida konkreetsele sisule, toodetele, materjalidele, teenustele või teabele, mis sisaldub sellel veebisaidil või on selle kaudu kättesaadav, või selle veebisaidi kaudu tehtud tehingutele. Sellised konkreetsed tingimused võivad lisanduda tingimustele või kui need tingimused ei ole kooskõlas nende tingimustega, siis ainult niivõrd, kuivõrd nende konkreetsete tingimuste sisu või eesmärk on vastuolus nende tingimustega, asendavad sellised konkreetsed tingimused need tingimused.

Transkriptor Ltd. does not guarantee the availability of the website or any of the services offered on thewebsite.

Transkriptor Ltd. jätab endale õiguse igal ajal oma äranägemise järgi ilma ette teatamata muuta, muuta, muuta, kustutada või peatada veebisaidi mis tahes osa ja / või veebisaidil pakutavate teenuste sisu.

Transkriptor OÜ ei võta endale mingit vastutust ega vastutust veebisaidi või teenuse mis tahes või kõigi funktsioonide katkestamise või katkestamise eest muul põhjusel kui mujal kasutajaga otse kokku lepitud.

Transkriptor Ltd. ei ole kohustatud uuendama veebilehel sisalduvat teavet. Transkriptor OÜ jätab endale õiguse oma äranägemise järgi lõpetada juurdepääs kogu veebisaidile või teenusele või selle osale etteteatamisega või ilma.

Loetletud veebisaitide sisu ja teenus (https://transkriptor.com/) on Transkriptor omand või neid kasutatakse kolmandate isikute autoriõiguste omanike litsentsi alusel ning need on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi õigustega. Kui ei ole sätestatud teisiti, võib sellel veebisaidil avaldatud sisu reprodutseerida, edastada, uuesti üle kanda, avaldada või levitada muutmata kujul ainult isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks või Transkriptor selgesõnalisel kirjalikul nõusolekul. Vastavalt allolevale litsentsile on kõik õigused, mida pole siin selgesõnaliselt antud, kaitstud. Kõik autoriõiguse ja muu omandiõigusega seotud teated säilitatakse kõikidel reproduktsioonidel.

Veebisaidi kasutamise litsents

Võite kasutada veebisaiti ning selles sisalduvat teavet ja materjali helifailide üleslaadimiseks, redigeerimiseks, jagamiseks ja eksportimiseks mitteeksklusiivsel alusel. Välja arvatud helifailid, mis on teil isiklikult oma Transkriptor kontol, tehke järgmist.

Te ei tohi selle veebisaidi materjale uuesti avaldada (sealhulgas uuesti avaldada mõnel muul veebisaidil) ega reprodutseerida ega salvestada selle veebisaidi materjale mis tahes avalikus või privaatses elektroonilises otsingusüsteemis;

Te ei tohi reprodutseerida, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa, külastada ega muul viisil ära kasutada meie veebisaiti või meie veebisaidil olevat materjali ärilisel eesmärgil ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta;

Te ei tohi kasutada fotosid, graafikat, video- ega heliseeriaid kaasasolevast tekstist eraldi.

Te ei tohi veebisaidil olevat materjali muuta, dekompileerida, redigeerida ega muul viisil muuta.

Anname teile litsentsi kasutada veebisaidil sisalduvaid tarkvararakendusi ja eesmärkidel, mis on tehtud kättesaadavaks ainult veebisaidil. Te ei tohi seda tarkvara mis tahes eesmärgil tõlkida, kohandada, muuta, levitada, dekompileerida ega pöördprojekteerida, luua sellel põhinevaid tuletatud teoseid, lubada seda kombineerida mis tahes muu tarkvaraga, pakkuda sellele juurdepääsu ega kasutada seda teenuste osutamiseks kolmandatele osapooltele, välja arvatud ulatuses, milles me oleme kohustatud seda lubama kohaldatava seadusega. Te ei tohi kasutada tarkvara muul viisil kui nendes tingimustes täpsustatud viisil ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Veebisaidil saadaolevate teenuste, tarkvara, teabe ja materjalide kasutamisele võivad kehtida lisatingimused, millest Transkriptor teid allalaadimise või juurdepääsu ajal teavitame. Selliste teenuste, teabe ja materjalide allalaadimine või kasutamine näitab, et nõustute nende lisatingimustega. Kui te ei nõustu nende lisatingimustega, ärge kasutage teenuseid.

Vastutuse piirangud

Sellel veebisaidil olev teave on tasuta ja te tunnistate, et ei oleks mõistlik pidada meid vastutavaks selle veebisaidi ja sellel veebisaidil oleva teabe eest. Kuigi sellel veebisaidil oleva teabe täpsuse tagamiseks on hoolitsetud, ei võta Transkriptor Ltd. seetõttu vastutust. Kogu sisu pakutakse "olemasoleval kujul" ja "olemasoleval kujul". Transkriptor Ltd. loobub käesolevaga selgesõnaliselt igasugustest otsestest või kaudsetest kinnitustest või garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiidest turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse, mitterikkumise või selle veebisaidi või sisu toimimise kohta. Transkriptor Ltd. ei garanteeri ega tee mingeid avaldusi selle veebisaidi turvalisuse kohta. Tunnistate, et kogu saadetud teave võidakse pealt kuulata. Transkriptor Ltd. ei garanteeri, et veebisait või serverid, mis teevad selle veebisaidi kättesaadavaks, või Transkriptor Ltd. saadetud elektroonilised teated ei sisalda viirusi ega muid kahjulikke elemente.

Mitte mingil juhul ei vastuta Transkriptor Ltd. otseste, kaudsete, tagajärgedest tulenevate, karistuslike, eriliste või juhuslike kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjud äritegevuse, lepingu, tulude, andmete, teabe või äritegevuse katkemise eest), mis tulenevad, tulenevad või on seotud selle veebisaidi või sisu kasutamisega või suutmatusega seda kasutada, isegi kui Transkriptor OÜ-d on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest. Kõik Transkriptor Ltd. vastu esitatud hagid, mis on seotud selle veebisaidiga või on sellega seotud, tuleb algatada ja teatada Transkriptor Ltd.-le kirjalikult ühe (1) aasta jooksul pärast hagi aluse tekkimist. Miski selles lahtiütluses ei välista ega piira meie vastutust pettuse, meie hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuste või mis tahes muu vastutuse eest, mida ei saa kohaldatava seaduse alusel välistada ega piirata.

Te ei tohi luua linki selle veebisaidi ühelegi lehele ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui loote lingi selle veebisaidi lehele, teete seda omal vastutusel ning nendes tingimustes sätestatud välistused ja piirangud kehtivad seda veebisaiti kasutavale kasutajale, linkides sellele.

Aeg-ajalt võib veebisait sisaldada ka linke muudele kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole Transkriptor Ltd. kontrolli all. Need lingid on mõeldud lisateabe andmiseks ja ei ole mõeldud tähendama, et Transkriptor Ltd. toetab selliseid veebisaite ja / või nende sisu või on mingil viisil seotud lingitud veebisaidiga. Transkriptor Ltd. ei vastuta lingitud veebilehe sisu eest. Teie kohustus on kontrollida mis tahes muu veebisaidi tingimusi, mida võite külastada. Transkriptor Ltd. ei uuri, kontrolli, jälgi ega kinnita veebisaidi pakutavaid täiendavaid linke ega ressursse ning neid kasutatakse teie enda vastutusel.

Esitamise

Garanteerite, et mis tahes teave, pildid, kommentaarid või andmed, mille esitate veebisaidile e-posti teel või muul viisil, ei ole laimav ega solvav, vale, rassiliselt solvav ega rassilisele vihkamisele õhutamine ega muul viisil üksikisiku õigust eraelu puutumatusele või inimõigustele rikkuv ega üheski jurisdiktsioonis seadusega vaidlustatav. Juhul, kui esitate sellise materjali veebisaidil, jätab Transkriptor Ltd. endale õiguse eemaldada see ilma teie poole pöördumata ja teha koostööd mis tahes ametiasutuste uurimisega või sellega seotud kohtumäärusega, kõik ja kõik tagajärjed, mis võivad otseselt või kaudselt järgneda, on täielikult teie vastutusel, mitte Transkriptor Ltd.. Te nõustute hüvitama ja hoidma Transkriptor Ltd.-d kahjutuna mis tahes tegevuse või tagajärgede eest, mis võivad sellistel asjaoludel tekkida, sealhulgas kolmandate isikute nõuete eest. Lisaks garanteerite, et kõik teie esitatud kolmanda osapoole andmed, kas saates sõnumeid meie e-posti aadressidele, täites mis tahes vorme, kasutades mis tahes veebivestlusteenust või muul viisil, on teie poolt esitatud vastava osapoole täielikul teadlikul nõusolekul ja need on täpsed. Transkriptor Ltd.-l on õigus avaldada teie identiteet mis tahes kolmandale isikule, kes väidab, et mis tahes teave või materjal, mille olete veebisaidile esitanud, postitanud või üles laadinud, rikub nende intellektuaalomandi õigusi või õigust privaatsusele ilma teie ees vastutust kandmata.

Konfidentsiaalne teave ja avalikustamine

Seoses teenuse osutamisega võib olla vajalik või soovitav, et teie või Transkriptor Ltd. avaldaksite teisele teatud mitteavalikku konfidentsiaalset teavet. "Konfidentsiaalne teave" tähendab käesolevate tingimuste tähenduses igasugust mitteavalikku, konfidentsiaalset ja ärisaladuse alla kuuluvat teavet, mis on seotud Poolte, nende vastavate klientide ja Teenusega ning mille pool on avaldanud või avalikustab suuliselt või kirjalikult või mis sisaldub muus materiaalses vormis. Vastuvõttev lepinguosaline nõustub käesolevaga hoidma rangelt konfidentsiaalsena ja tegema kõik mõistlikud jõupingutused, et hoida salajas mis tahes konfidentsiaalset teavet, mille avaldav pool on avaldanud käesolevate tingimuste alusel, ning ei tohi avaldada konfidentsiaalset teavet ilma avaldava poole selgesõnalise kirjaliku eelneva nõusolekuta, välja arvatud järgmised:

Teave, mis on avalikustamise ajal üldsusele kättesaadav või muutub seejärel avalikkusele kättesaadavaks avaldamise teel või muul viisil kui juhul, kui vastuvõttev lepinguosaline rikub käesolevat lepingut.

Teave, mille vastuvõttev lepinguosaline saab kindlaks teha eelnevate dokumentidega, oli talle juba teada või oli tema valduses avalikustamise ajal ning seda ei saadud otseselt ega kaudselt teavet avaldavalt poolelt.

teave, mille vastuvõttev lepinguosaline saab kolmandalt isikult; tingimusel, et kõnealune kolmas isik ei saanud sellist teavet otseselt ega kaudselt avaldavalt poolelt konfidentsiaalsuskohustuse alusel avaldava lepinguosalise suhtes.

Teabe, mida vastuvõttev pool saab kindlaks teha, töötasid sõltumatult välja nende töötajad või töövõtjad, kes ei olnud konfidentsiaalse teabega kokku puutunud ega olnud sellest teadlikud.

Vastuvõttev lepinguosaline võib avaldada konfidentsiaalset teavet, kui kohus, haldusasutus või muu pädeva jurisdiktsiooniga kohus seda nõuab, kuid tingimusel, et sellisel juhul teatab vastuvõttev lepinguosaline viivitamata pärast teate saamist teabe edastanud lepinguosalisele faksi teel ja üleöö posti teel, et edastav lepinguosaline saaks taotleda nimetatud kohtult kaitsekorraldust või muud õiguskaitsevahendit. Igal juhul avaldab vastuvõttev lepinguosaline ainult selle osa konfidentsiaalsest teabest, mille avaldamine on tema õigusnõustaja arvates seadusega ette nähtud, ning teeb mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et nimetatud kohus käsitleks kogu sellist sel viisil avaldatud teavet konfidentsiaalsena kaitsekorralduste, pitseriga esitamise ja muude asjakohaste vahendite abil.

Vastuvõttev pool ei kasuta konfidentsiaalset teavet muul eesmärgil kui seoses teenusega või uute teenuste täiustamiseks või arendamiseks. Vastuvõttev lepinguosaline avaldab konfidentsiaalset teavet ainult vastavalt vajadusele oma juhtidele, ametnikele, töötajatele, agentidele, teenuseosutajatele või sidusettevõtetele, kes kõik on seotud tingimustega, mis ei ole vähem koormavad kui käesolevad tingimused.

Vastuvõttev lepinguosaline võtab kõik mõistlikud meetmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, meetmed, et kaitsta oma teavet, andmeid või muud materiaalset või immateriaalset vara, mida ta peab varaliseks või konfidentsiaalseks, tagamaks, et konfidentsiaalset teavet ei avaldata ega dubleerita mis tahes kolmanda isiku tarbeks, ning võtab kõik mõistlikud meetmed, et vältida nende juhtide tegevust, ametnikud, töötajad ja agendid (vastavalt vajadusele), kellel on juurdepääs konfidentsiaalsele teabele konfidentsiaalse teabe avaldamisest või volitamata kasutamisest või mis tahes tegevuse või tegevusetuse toimepanemisest, mis võib põhjustada nende tingimuste rikkumise.

Avaldava lepinguosalise kirjaliku taotluse korral tagastab vastuvõttev lepinguosaline viivitamata avaldavale lepinguosalisele kõik materjalid ja dokumendid, samuti kõik andmed või muud andmekandjad (sealhulgas arvutiandmed ja elektroonilised andmed) koos nende koopiatega või hävitab nimetatud konfidentsiaalse teabe ja esitab avaldava poole taotlusel hävitamistõendi

Transkriptor OÜ töötleb teavet veebilehe külastajate kohta ja vastavalt Avaldusele saadud teavet. Veebisaidi kasutamisega nõustute sellise töötlemisega ja garanteerite, et kõik teie esitatud kasutajaandmed on täpsed.

Piiratud juurdepääs

Juurdepääs meie veebisaidi teatud aladele on piiratud. Jätame endale õiguse piirata juurdepääsu oma veebisaidi või tegelikult kogu meie veebisaidi aladele oma äranägemise järgi. Kui anname teile kasutajatunnuse ja parooli, et võimaldada teil pääseda juurde meie veebisaidi piiratud aladele või muule sisule või teenustele, peate tagama, et teie kasutajatunnus ja parool on konfidentsiaalsed. Võtate endale vastutuse kõigi tegevuste eest, mis toimuvad teie kasutajatunnuse või parooli all. Võime teie kasutajatunnuse ja parooli oma äranägemise järgi keelata, kui rikute mõnda meie veebisaidi kasutamist reguleerivat poliitikat või tingimust või muud lepingulist kohustust, mille meile võlgnete.

Kogu leping

See saidi teave moodustab kogu teie ja meie vahelise lepingu seoses meie veebisaidi kasutamisega ning asendab kõik varasemad lepingud selle veebisaidi kasutamise kohta.

Seadus ja jurisdiktsioon

Selle saidi teavet reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Türgi seadustele ning kõik käesoleva teatisega seotud vaidlused kuuluvad Türgi kohtute ainupädevusse

Tagasimakse poliitika

Juhul, kui te ei ole rahul transkriptsiooni või meie teenuste kvaliteediga, tagastame teile kogu viimase liitumistasu, kui teavitate meid (7) kalendripäeva jooksul pärast maksekuupäeva. Iga kasutaja saab tagasimakset taotleda ainult üks kord.

Meiega ühenduse võtmine

Palun ärge kõhelge meiega ühendust võtmast (support@transkriptor.com) mis tahes küsimustes, mis on seotud nende tingimuste või avaldusega.