Szolgáltatás

A Transkriptor a következő szolgáltatást (a "Szolgáltatások") nyújtja Önnek:

  1. A weboldalainkon keresztül feltöltött hangfájlok automatikus átírása

Hozzáférés

A weboldalhoz és a weboldalon kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata, beleértve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatásokat, az automatikus átírási folyamatot, a termékinformációk letöltését és a GYIK-et, ideiglenesen biztosított és engedélyezett, és a jelen Feltételek vonatkoznak rájuk. Különleges feltételek vonatkozhatnak a jelen weboldalon található vagy azon keresztül elérhető konkrét tartalmakra, termékekre, anyagokra, szolgáltatásokra vagy információkra, illetve az ezen a webhelyen keresztül végrehajtott tranzakciókra. Az ilyen konkrét feltételek kiegészíthetik a Feltételeket, vagy ha nem állnak összhangban a jelen Feltételekkel, csak annyiban, amennyiben az ilyen konkrét feltételek tartalma vagy szándéka nem felel meg a jelen Feltételeknek, az ilyen konkrét feltételek felülírják ezeket a Feltételeket.

Transkriptor Ltd. does not guarantee the availability of the website or any of the services offered on thewebsite.

A Transkriptor Kft. fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, értesítés nélkül felülvizsgálja, megváltoztassa, módosítsa, törölje vagy felfüggessze a weboldal bármely részének tartalmát és/vagy a weboldalon nyújtott bármely szolgáltatást.

Az Transkriptor Kft. nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a weboldal vagy a Szolgáltatás bármely vagy összes funkciójának megszakításáért vagy megszüntetéséért, bármilyen okból, kivéve a Felhasználóval másutt megállapodott okot.

Az Transkriptor Kft. nem köteles frissíteni a weboldalon található információkat. Az Transkriptor Kft. fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint megszüntesse a weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférést értesítéssel vagy anélkül.

A felsorolt weboldalak tartalma és szolgáltatása (https://transkriptor.com/) Transkriptor tulajdonát képezik, vagy harmadik fél szerzői jogok tulajdonosainak engedélyével használják fel, és szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjog védi. Eltérő rendelkezés hiányában az ezen a weboldalon közzétett tartalom módosítás nélkül sokszorosítható, továbbítható, újra sugározható, közzétehető vagy terjeszthető személyes, nem kereskedelmi használatra, vagy a Transkriptor kifejezett írásbeli hozzájárulásával. Az alábbi licenc függvényében minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. Minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést meg kell őrizni minden reprodukción.

Licenc a weboldal használatára

A weboldalt, valamint az azon található információkat és anyagokat nem kizárólagos alapon használhatja hangfájlok feltöltésére, szerkesztésére, megosztására és exportálására. Azon hangfájlok kivételével, amelyek személyesen vannak a Transkriptor fiókjában:

Nem tehet közzé újra anyagokat erről a webhelyről (beleértve a másik webhelyen történő újbóli közzétételt is), és nem sokszorosíthatja vagy tárolhatja az erről a webhelyről származó anyagokat semmilyen nyilvános vagy magán elektronikus visszakereső rendszerben;

Kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem reprodukálhatja, sokszorosíthatja, másolhatja, értékesítheti, viszonteladhatja, meglátogathatja vagy más módon hasznosíthatja weboldalunkat vagy a weboldalunkon található anyagokat kereskedelmi célokra;

Nem használhat fényképeket, grafikákat, video- vagy audioszekvenciákat a kísérő szövegtől elkülönítve.

Nem változtathatja meg, nem bonthatja vissza, nem szerkesztheti vagy más módon nem módosíthatja a weboldalon található anyagokat.

Engedélyt adunk Önnek a weboldalon található szoftveralkalmazások használatára, és csak a weboldalon elérhetővé tett célokra. Ön nem fordíthatja le, adaptálhatja, módosíthatja, módosíthatja, terjesztheti, fejtheti vissza vagy fejtheti vissza a szoftvert semmilyen célra, nem hozhat létre belőle származékos műveket, nem engedélyezheti más szoftverrel való kombinálását, nem biztosíthat hozzáférést hozzá, és nem használhatja fel harmadik feleknek nyújtott szolgáltatások nyújtására, kivéve, ha ezt az alkalmazandó jogszabályok előírják. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem használhatja a szoftvert a jelen feltételekben meghatározottaktól eltérő módon. A weboldalon elérhető bármely szolgáltatás, szoftver, információ és anyag használatára további feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a Transkriptor értesíti Önt a letöltés vagy a hozzáférés időpontjában. Az ilyen szolgáltatások, információk és anyagok letöltésével vagy használatával Ön elfogadja ezeket a kiegészítő feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a kiegészítő feltételekkel, kérjük, ne használja a Szolgáltatásokat.

A felelősség korlátozása

Az ezen a weboldalon található információk ingyenesek, és Ön tudomásul veszi, hogy ésszerűtlen lenne felelősségre vonni minket a weboldallal és a weboldalon található információkkal kapcsolatban. Bár a weboldalon található információk pontossága érdekében nagy gondot fordítottunk, ezért Transkriptor Kft. felelősséget nem vállal. Minden tartalom "adott állapotban" és "adott elérhetőség mellett" érhető el. Az Transkriptor Kft. ezennel kifejezetten kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos kijelentést vagy garanciát, korlátozás nélkül beleértve az értékesíthetőségre, az adott célra való alkalmasságra, a jogbitorlás-mentességre, illetve a weboldal működésére vagy a tartalomra vonatkozó garanciákat. Transkriptor Kft. nem vállal garanciát és nem tesz semmilyen kijelentést a weboldal biztonságával kapcsolatban. Ön tudomásul veszi, hogy az elküldött információkat elfoghatják. Az Transkriptor Kft. nem garantálja, hogy a honlap vagy a honlapot elérhetővé tevő szerverek, illetve az Transkriptor Kft. által küldött elektronikus kommunikáció vírusoktól vagy egyéb káros elemektől mentes.

A Kft. semmilyen esetben sem vállal felelősséget Transkriptor semmilyen közvetlen, közvetett, következményes, büntető, különleges vagy véletlen kárért (beleértve, korlátozás nélkül, az üzlet, szerződés, bevétel, adatok, információk elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakadásából eredő károkat), amelyek a weboldal vagy a tartalom használatából vagy használhatatlanságából erednek, abból erednek vagy azzal kapcsolatosak, még akkor sem, ha Transkriptor Kft.-t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. A Transkriptor Kft. ellen a jelen weboldallal kapcsolatban indított bármely keresetet a kereset okának felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell megindítani és írásban értesíteni Transkriptor Kft.-vel. A jelen felelősségkizáró nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket a gondatlanságunk által okozott csalásért, halálért vagy személyi sérülésért, illetve bármely más felelősségért, amely az alkalmazandó jogszabályok értelmében nem zárható ki vagy korlátozható.

Nem hozhat létre linket a weboldal egyetlen oldalára sem előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Ha mégis létrehoz egy linket a weboldal egy oldalára, azt saját felelősségére teszi, és a jelen Feltételekben meghatározott kizárások és korlátozások vonatkoznak arra a Felhasználóra, aki ezt a weboldalt használja azáltal, hogy hivatkozik rá.

Időről időre a weboldal tartalmazhat linkeket más harmadik felek weboldalaira is, amelyek nem állnak a Transkriptor Ltd. ellenőrzése alatt. Ezek a linkek további információkat szolgálnak, és nem jelentik azt, hogy Transkriptor Kft. támogatja az ilyen weboldalakat és/vagy azok tartalmát, vagy bármilyen módon kapcsolatban áll a hivatkozott weboldallal. Transkriptor Kft. nem vállal felelősséget a linkelt weboldal tartalmáért. Az Ön felelőssége, hogy ellenőrizze az Ön által meglátogatott bármely más webhely feltételeit. A weboldal vagy a források által biztosított további linkeket a Transkriptor Kft. nem vizsgálja, ellenőrzi, ellenőrzi vagy hagyja jóvá, és azokat saját felelősségére használja.

Meghódolás

Ön garantálja, hogy semmilyen információ, kép, megjegyzés vagy adat, amelyet e-mailben vagy más módon küld be a weboldalra, nem rágalmazó vagy sértő, valótlan, faji szempontból sértő vagy faji gyűlöletre uszító, vagy más módon sérti az egyén magánélethez vagy emberi jogokhoz való jogát, vagy bármely joghatóságban törvényileg megtámadható. Abban az esetben, ha ilyen anyagot küld be a weboldalra, Transkriptor Kft. fenntartja magának a jogot, hogy azt Ön említése nélkül eltávolítsa, és együttműködjön az ezzel kapcsolatos hatósági vizsgálatokkal vagy bírósági végzésekkel, minden közvetlenül vagy közvetve bekövetkező következmény teljes mértékben az Ön felelőssége, nem pedig a Transkriptor Kft.. Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti Transkriptor Kft.-t minden olyan cselekedettől vagy következménytől, amely ilyen körülmények között felmerülhet, beleértve harmadik felek követeléseit is. Ön továbbá garantálja, hogy bármely harmadik fél által megadott adatot, akár az e-mail címünkre küldött üzenetekkel, akár űrlapok kitöltésével, bármilyen online csevegőszolgáltatás használatával vagy más módon, Ön az érintett fél teljes tájékoztatáson alapuló beleegyezésével adja meg, és azok pontosak. A Transkriptor Kft. jogosult az Ön személyazonosságát bármely harmadik fél előtt felfedni, aki azt állítja, hogy az Ön által a weboldalra rendelkezésre bocsátott, közzétett vagy feltöltött bármely információ vagy anyag sérti szellemi tulajdonjogait vagy magánélethez való jogát, anélkül, hogy Önnel szemben felelősséggel tartozna.

Bizalmas információk és közzététel

A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban szükséges vagy kívánatos lehet, hogy Ön vagy Transkriptor Kft. a többi fél számára bizonyos nem nyilvános Bizalmas információkat közöljön. A jelen Feltételek alkalmazásában a "Bizalmas Információ" a Felekkel, azok ügyfeleivel és a Szolgáltatással kapcsolatos minden olyan nem nyilvános, bizalmas és védett információt jelent, amelyet az egyik Fél szóban, írásban vagy más kézzelfogható formában nyilvánosságra hozott vagy nyilvánosságra fog hozni. A fogadó fél ezennel vállalja, hogy szigorúan bizalmasan kezeli és minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy fenntartsa az átadó fél által a jelen Feltételek alapján nyilvánosságra hozott bármely és minden bizalmas információt, és nem hozhat nyilvánosságra bizalmas információkat az átadó fél kifejezett, írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül, kivéve a következőket:

Olyan információ, amely a közzététel időpontjában a nyilvánosság számára hozzáférhető, vagy azt követően közzététel útján vagy más módon válik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, kivéve, ha az átvevő Fél megszegi e megállapodást.

Az az információ, amelyet az átvevő Fél előzetes nyilvántartással meg tud állapítani, már ismert volt számára, vagy a közzététel időpontjában a birtokában volt, és sem közvetlenül, sem közvetve nem az átadó Féltől szerezték be.

A fogadó fél által harmadik féltől szerzett információ; feltéve azonban, hogy az ilyen információt az említett harmadik fél sem közvetlenül, sem közvetve nem az átadó féltől szerezte meg az átadó féllel szemben titoktartási kötelezettség alapján.

A fogadó fél által megállapítható információkat függetlenül fejlesztették ki alkalmazottaik vagy alvállalkozóik, akiknek nem volt kapcsolatuk a Bizalmas információk tartalmával, és nem voltak tisztában azok tartalmával.

A fogadó Fél nyilvánosságra hozhatja a Bizalmas Információt, ha erre bíróság, közigazgatási szerv vagy más illetékes joghatóság bírósága kötelezi, feltéve azonban, hogy ebben az esetben a fogadó Fél az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti faxon és egynapos postai úton az átadó Felet, hogy az átadó Fél védelmi végzést vagy más jogorvoslatot kérhessen az említett bíróságtól vagy törvényszéktől. A fogadó Fél a Bizalmas Információnak csak azt a részét fedheti fel, amelynek nyilvánosságra hozatala jogi tanácsadója véleménye szerint jogilag kötelező, és ésszerű erőfeszítéseket tesz annak biztosítására, hogy az így nyilvánosságra hozott információt az említett bíróság vagy törvényszék titoktartási végzések, zár alá vétel alatt történő benyújtás és más megfelelő eszközök útján bizalmasan kezelje.

A fogadó fél nem használhatja fel a Bizalmas információkat semmilyen más célra, mint a Szolgáltatással kapcsolatban, vagy új szolgáltatások javítására vagy fejlesztésére. A fogadó fél a Bizalmas Információkat csak igazgatóinak, tisztségviselőinek, alkalmazottainak, ügynökeinek, szolgáltatóinak vagy társult vállalatainak fedi fel, amelyek mindegyikére a jelen Feltételeknél nem kevésbé súlyos feltételek vonatkoznak.

A fogadó Fél megtesz minden ésszerű lépést, beleértve, de nem kizárólagosan azokat a lépéseket, amelyeket saját információinak, adatainak vagy más materiális vagy immateriális tulajdonának védelme érdekében tesz, amelyeket védettnek vagy bizalmasnak tekint, annak biztosítása érdekében, hogy a Bizalmas Információt ne hozzák nyilvánosságra vagy másolják harmadik fél általi felhasználás céljából, és minden ésszerű lépést megtesz igazgatóik megakadályozása érdekében, tisztviselők, alkalmazottak és ügynökök (adott esetben), akik hozzáférnek a Bizalmas információkhoz, bármely Bizalmas Információ felfedése vagy jogosulatlan felhasználása, vagy bármely olyan cselekmény vagy mulasztás elkövetése miatt, amely a jelen Feltételek megsértését eredményezheti.

Az átadó Fél írásbeli kérésére a fogadó Fél haladéktalanul visszaszolgáltat az átadó Félnek minden anyagot és dokumentumot, valamint minden adatot vagy más adathordozót (beleértve a számítógépes adatokat és az elektronikus információkat) azok másolataival együtt, vagy megsemmisíti az említett Bizalmas Információt, és az átadó Fél kérésére átvételi igazolást ad a megsemmisítésről

Az Transkriptor Kft. a honlap látogatóira vonatkozó információkat és a kapott információkat a Nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A weboldal használatával Ön hozzájárul az ilyen feldolgozáshoz, és garantálja, hogy az Ön által megadott összes felhasználói adat pontos.

Korlátozott hozzáférés

Weboldalunk bizonyos területeihez való hozzáférés korlátozott. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint korlátozzuk a weboldalunk egyes részeihez, vagy akár az egész weboldalunkhoz való hozzáférést. Ha felhasználói azonosítót és jelszót biztosítunk Önnek, hogy hozzáférhessen webhelyünk korlátozott területeihez vagy más tartalmakhoz vagy szolgáltatásokhoz, gondoskodnia kell felhasználói azonosítójának és jelszavának bizalmas kezeléséről. Ön felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amely felhasználói azonosítójával vagy jelszavával történik. Saját belátásunk szerint letilthatjuk felhasználói azonosítóját és jelszavát, ha megsérti a weboldalunk használatát szabályozó irányelveket vagy feltételeket, vagy bármely más szerződéses kötelezettséget, amellyel tartozik nekünk.

Teljes megállapodás

Ezek a webhelyinformációk alkotják a teljes megállapodást Ön és köztünk a weboldalunk használatával kapcsolatban, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást a weboldal használatával kapcsolatban.

Jog és joghatóság

A jelen honlapra vonatkozó információkra a török törvények vonatkoznak, és azok szerint értelmezendők, és a jelen nyilatkozattal kapcsolatos viták a török bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak

Visszatérítési irányelvek

Abban az esetben, ha nem elégedett az átírás minőségével vagy szolgáltatásainkkal, visszatérítjük a teljes utolsó előfizetési díjat, ha a fizetés dátumát követő (7) naptári napon belül értesít minket. Minden felhasználó csak egyszer kérhet visszatérítést.

Kapcsolatfelvétel

Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk (support@transkriptor.com) a jelen Feltételekkel vagy a Nyilatkozattal kapcsolatos bármely kérdésben.