Làm cách nào để thêm văn bản vào video bằng FFmpeg?

Một studio chỉnh sửa âm thanh tinh tế tắm trong ánh sáng xanh mát mẻ
Nắm vững nghệ thuật tích hợp văn bản vào các dự án video của bạn bằng Ffmpeg

Transkriptor 2023-04-03

FFmpeg là gì?

FFmpeg là một dự án miễn phí cung cấp một tập hợp các chương trình để xử lý dữ liệu như âm thanh, video và hình ảnh. Nó là một công cụ được sử dụng để chuyển đổi, ghi, truyền phát và phát tệp.

FFmpeg hỗ trợ nhiều định dạng và codec và được sử dụng cho các tác vụ như chuyển mã, thay đổi kích thước bộ lọc, thêm hình mờ hoặc phụ đề , lấy âm thanh từ video và hợp nhất nhiều video hoặc tệp âm thanh. Cũng có thể tạo GIF bằng FFmpeg và kết hợp các tệp MP4 bằng FFMPEG trên Windows

FFmpeg được sử dụng rộng rãi trong ngành truyền thông và có sẵn trên hầu hết các hệ điều hành, bao gồm Windows, macOS, Linux và Unix.

Làm thế nào để sử dụng FFmpeg?

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến về cách sử dụng FFmpeg:

 1. Chuyển đổi tệp video từ định dạng này sang định dạng khác:

Mã: ffmpeg -i input_ video.mp 4 output_video.avi

Lệnh này sẽ chuyển đổi input_video.mp4 ĐẾN output_video.avi . FFmpeg sẽ tự động chọn codec thích hợp cho định dạng đầu ra.

 1. Thay đổi kích thước video:

Mã: ffmpeg -i input_ video.mp 4 -vf scale=640:480 output_ video.mp 4

Lệnh này sẽ thay đổi kích thước input_video.mp4 thành độ phân giải 640×480 pixel và lưu kết quả vào output_video.mp4 .

 1. Trích xuất âm thanh từ video:

Code: ffmpeg -i input_ video.mp 4 -vn output_ audio.mp 3

Lệnh này sẽ trích xuất đoạn âm thanh từ input_video.mp4 và lưu nó vào output_audio.mp3 .

 1. Nối hai video:

Mã: ffmpeg -i input_ video1.mp 4 -i input_ video2.mp 4 -filter_complex concat output_ video.mp 4

Lệnh này sẽ nối input_video1.mp4 input_video2.mp4 và lưu kết quả vào output_video.mp4 .

 1. Thêm hình mờ vào video:

Mã: ffmpeg -i input_ video.mp 4 -i watermark.png -filter_complex “overlay=10:10” output_ video.mp 4

Lệnh này sẽ thêm watermark.png hình ảnh ở góc trên bên trái của input_video.mp4 với độ lệch 10 pixel và lưu kết quả vào output_video.mp4 .

Đây chỉ là một vài ví dụ về những việc cần làm với FFmpeg. Cũng có thể sử dụng FFmpeg trên Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn trực tuyến, truyền phát video hoặc chatbot AI như ChatGPT.

logo ffmpeg

Các lệnh chỉnh sửa video hữu ích của FFmpeg là gì?

 1. Cắt video:

Mã: ffmpeg -i input_ video.mp 4 -ss 00:00:05 -t 00:00:10 -c sao chép đầu ra_ video.mp 4

Lệnh này sẽ cắt input_video.mp4 để bắt đầu ở mốc 5 giây và kết thúc sau 10 giây và lưu kết quả vào output_video.mp4 .

 1. Thêm lớp phủ hình ảnh hoặc video trên video của tôi:

Mã: ffmpeg -i input_ video.mp 4 -i overlay_image.png -filter_complex “overlay=10:10” output_ video.mp 4

Lệnh này sẽ thêm overlay_image.png tệp dưới dạng lớp phủ để input_video.mp4 tại tọa độ (10, 10) và lưu kết quả vào output_video.mp4 .

 1. Thay đổi độ phân giải video:

Mã: ffmpeg -i input_ video.mp 4 -vf scale=1280:720 -c:a copy output_ video.mp 4

Lệnh này sẽ thay đổi độ phân giải của input_video.mp4 thành 1280×720 pixel và lưu kết quả vào output_video.mp4 .

 • thêm textfile reload tùy chọn cho drawtext:

Mã: ffmpeg -i input.mp 4 -vf “drawtext=fontfile=/path/to/font.ttf:textfile=text.txt:reload=1:fontcolor=white:fontsize=24:box=1:boxcolor=black @0.5:boxborderw=5:x=(w-text_w)/2:y=(h-text_h)/2” -codec:a copy output.mp 4

Làm cách nào để thêm văn bản vào video bằng FFmpeg?

Để thêm văn bản vào video bằng FFmpeg, hãy sử dụng drawtext lọc. Các drawtext bộ lọc cho phép bạn chỉ định phông chữ, kích thước, màu sắc và vị trí của văn bản, trong số các tham số khác.

Đây là một lệnh cơ bản để thêm văn bản vào video bằng cách sử dụng drawtext lọc:

Mã: ffmpeg -i input_ video.mp 4 -vf “drawtext=text=’Xin chào thế giới’:fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=50:fontcolor=white:x=100:y=100” – codec: một bản sao đầu ra_ video.mp 4

Trong lệnh này:

 • -i input_video.mp4 chỉ định tệp video đầu vào.
 • -vf "drawtext=..." chỉ định bộ lọc video sẽ áp dụng, đó là bộ lọc drawtext lọc trong trường hợp này.
 • text='Hello World' chỉ định văn bản để thêm vào video.
 • fontfile=/path/to/font.ttf chỉ định tệp phông chữ sẽ sử dụng.
 • fontsize=50 chỉ định kích thước phông chữ theo điểm.
 • fontcolor=white chỉ định màu phông chữ.
 • x=100:y=100 chỉ định vị trí của văn bản trong video, với góc trên cùng bên trái là (100, 100) pixel.
 • -codec:a copy chỉ định sao chép luồng âm thanh từ video đầu vào sang video đầu ra mà không cần mã hóa lại.
 • output_video.mp4 chỉ định tệp video đầu ra.

FontFile là gì?

Các fontfile tùy chọn trong FFmpeg được sử dụng để chỉ định đường dẫn đến tệp phông chữ sẽ được sử dụng để hiển thị văn bản trong video hoặc hình ảnh.

Khi bạn sử dụng drawtext bộ lọc trong FFmpeg để thêm văn bản vào video, chỉ định fontfile tùy chọn để chọn một phông chữ cụ thể để sử dụng cho văn bản.

Làm cách nào để Bao gồm Phông chữ trong Lệnh FFmpeg mà không cần Sử dụng Tùy chọn Tệp phông chữ?

Để sử dụng phông chữ trong lệnh FFMPEG mà không chỉ định tùy chọn tệp phông chữ, hãy sử dụng phông chữ do hệ thống cài đặt.

Đây là một lệnh ví dụ sử dụng phông chữ do hệ thống cài đặt:

Mã: ffmpeg -i input_ video.mp 4 -vf “drawtext=text=’Xin chào thế giới’:fontcolor=white:x=100:y=100:font=Arial” -codec:a copy output_ video.mp 4

GitHub là gì?

GitHub là một nền tảng dựa trên web cho phép các nhà phát triển lưu trữ và quản lý các dự án phần mềm của họ, cộng tác với những người khác cũng như theo dõi và quản lý các thay đổi đối với mã của họ. Nó cung cấp các công cụ để kiểm soát phiên bản, theo dõi vấn đề, đánh giá mã và cộng tác nhóm.

Làm cách nào để thêm văn bản “StackOverflow” bằng FFmpeg?

Mã: ffmpeg -i input_ video.mp 4 -vf “drawtext=text=’StackOverflow’:fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=30:fontcolor=white:x=100:y=100” -codec :a copy output_ video.mp 4

Đây là những gì các tùy chọn khác nhau trong lệnh này làm:

 • -i input_video.mp4 chỉ định tệp video đầu vào.
 • -vf "drawtext=text='StackOverflow':fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=30:fontcolor=white:x=100:y=100" thiết lập biểu đồ bộ lọc video để vẽ văn bản. Lệnh này vẽ văn bản “StackOverflow” trên video ở tọa độ (100, 100), sử dụng tệp phông chữ có tại /path/to/font.ttf , cỡ chữ 30 và màu chữ trắng.
 • -codec:a copy sao chép luồng âm thanh từ video đầu vào sang video đầu ra mà không cần mã hóa lại.
 • output_video.mp4 chỉ định tên của tệp video đầu ra.

Làm cách nào để hiển thị Mã thời gian hoặc Dấu thời gian bằng Bộ lọc Drawtext của FFmpeg?

Mã: ffmpeg -i input_ video.mp 4 -filter_complex “drawtext=fontfile=/path/to/font.ttf:text=’%{pts/:hms}’:fontsize=24:fontcolor=white:x=10: y=10” -codec:a copy output_ video.mp 4

Đây là những gì các tùy chọn khác nhau trong lệnh này làm:

 • -i input_video.mp4 chỉ định tệp video đầu vào.
 • -filter_complex cho phép bạn sử dụng nhiều bộ lọc trong cùng một lệnh.
 • drawtext là tên của bộ lọc.
 • fontfile=/path/to/font.ttf chỉ định đường dẫn đến tệp phông chữ chúng tôi muốn sử dụng.
 • text='%{pts/:hms}' đặt văn bản được hiển thị. %{pts/:hms} là trình giữ chỗ sẽ được thay thế bằng mã thời gian hiện tại ở định dạng giờ:phút:giây.
 • fontsize=24 đặt kích thước phông chữ thành 24.
 • fontcolor=white đặt màu phông chữ thành màu trắng.
 • x=10 y=10 đặt vị trí của văn bản trên video.
 • -codec:a copy sao chép luồng âm thanh từ video đầu vào sang video đầu ra mà không cần mã hóa lại.
 • output_video.mp4 chỉ định tên của tệp đầu ra.

Chia sẻ bài viết

Chuyển lời nói thành văn bản

img

Transkriptor

Chuyển đổi tệp âm thanh và video của bạn thành văn bản