Ako pridať text do videa pomocou aplikácie FFmpeg?

Dômyselné štúdio na úpravu zvuku v chladnom modrom osvetlení
Ovládnite umenie integrácie textu do svojich videoprojektov pomocou aplikácie Ffmpeg

Transkriptor 2023-04-03

Čo je FFmpeg?

FFmpeg je bezplatný projekt, ktorý poskytuje zbierku programov na spracovanie dát, ako sú zvuk, video a obrázky. Je to nástroj, ktorý sa používa na konvertovanie, nahrávanie, streamovanie a prehrávanie súborov.

Aplikácia FFmpeg podporuje širokú škálu formátov a kodekov a používa sa na úlohy, ako je prekódovanie, zmena veľkosti filtrov, pridávanie vodoznakov alebo titulkov , získavanie zvuku z videa a spájanie viacerých videí alebo zvukových súborov. V systéme Windows je tiež možné vytvoriť GIF pomocou aplikácie FFmpeg a kombinovať súbory MP4 pomocou aplikácie FFMPEG

Aplikácia FFmpeg sa široko používa v mediálnom priemysle a je k dispozícii vo väčšine operačných systémov vrátane systémov Windows, macOS, Linux a Unix.

Ako používať FFmpeg?

Tu je niekoľko bežných príkladov používania aplikácie FFmpeg:

 1. Konvertovanie videosúboru z jedného formátu do druhého:

Kód: ffmpeg -i input_video .mp4 output_video.avi

Tento príkaz prevedie adresu input_video.mp4 na adresu output_video.avi . FFmpeg automaticky vyberie vhodné kodeky pre výstupný formát.

 1. Zmena veľkosti videa:

Kód: ffmpeg -i input_video .mp4 -vf scale=640:480 output_video .mp4

Tento príkaz zmení veľkosť stránky input_video.mp4 na rozlíšenie 640×480 pixelov a výsledok uloží na stránku output_video.mp4 .

 1. Extrahovanie zvuku z videa:

Kód: ffmpeg -i input_video .mp4 -vn output_audio .mp3

Tento príkaz extrahuje zvukovú stopu z adresy input_video.mp4 a uloží ju na adresu output_audio.mp3 .

 1. Spojte dve videá:

Kód: ffmpeg -i input_video1 .mp4 -i input_video2 .mp4 -filter_complex concat output_video .mp4

Tento príkaz spojí adresy input_video1.mp4 a input_video2.mp4 a výsledok uloží na adresu output_video.mp4 .

 1. Pridanie vodoznaku do videa:

Kód: ffmpeg -i input_video .mp4 -i watermark.png -filter_complex „overlay=10:10“ output_video .mp4

Tento príkaz pridá obrázok watermark.png do ľavého horného rohu stránky input_video.mp4 s posunom o 10 pixelov a výsledok uloží na stránku output_video.mp4 .

Toto je len niekoľko príkladov toho, čo sa dá robiť s programom FFmpeg. FFmpeg je možné používať aj v systéme Android. Ďalšie informácie získate z online výukových materiálov, videostreamov alebo chatbotov s umelou inteligenciou, ako je ChatGPT.

Logo ffmpeg

Aké sú užitočné príkazy FFmpeg na úpravu videa?

 1. Strihanie videa:

Kód: ffmpeg -i input_video .mp4 -ss 00:00:05 -t 00:00:10 -c copy output_video .mp4

Tento príkaz orezáva stránku input_video.mp4 tak, aby začínala pri značke 5 sekúnd a končila po 10 sekundách, a výsledok uloží na stránku output_video.mp4 .

 1. Pridanie obrázka alebo prekrytia videa na moje video:

Kód: ffmpeg -i input_video .mp4 -i overlay_image.png -filter_complex „overlay=10:10“ output_video .mp4

Tento príkaz pridá súbor overlay_image.png ako prekrytie na adresu input_video.mp4 na súradnice (10, 10) a výsledok uloží na adresu output_video.mp4 .

 1. Zmena rozlíšenia videa:

Kód: ffmpeg -i input_video .mp4 -vf scale=1280:720 -c:a copy output_video .mp4

Tento príkaz zmení rozlíšenie stránky input_video.mp4 na 1280×720 pixelov a výsledok uloží na stránku output_video.mp4 .

 • Pridanie možností textfile a reload pre drawtext:

Kód: ffmpeg -i input.mp4 -vf „drawtext=fontfile=/path/to/font.ttf:textfile=text.txt:reload=1:fontcolor=white:fontsize=24:box=1:boxcolor=black@0.5:boxborderw=5:x=(w-text_w)/2:y=(h-text_h)/2“ -codec:a copy output.mp4

Ako pridať text do videa pomocou aplikácie FFmpeg?

Ak chcete pridať text do videa pomocou aplikácie FFmpeg, použite filter drawtext . Filter drawtext umožňuje okrem iných parametrov určiť písmo, veľkosť, farbu a polohu textu.

Tu je základný príkaz na pridanie textu do videa pomocou filtra drawtext :

Kód: ffmpeg -i input_video .mp4 -vf „drawtext=text=’Hello World‘:fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=50:fontcolor=white:x=100:y=100“ -codec:a copy output_video .mp4

V tomto príkaze:

 • -i input_video.mp4 určuje vstupný súbor videa.
 • -vf "drawtext=..." určuje filter videa, ktorý sa má použiť, čo je v tomto prípade filter drawtext .
 • text='Hello World' určuje text, ktorý sa má pridať do videa.
 • fontfile=/path/to/font.ttf určuje súbor písma, ktorý sa má použiť.
 • fontsize=50 určuje veľkosť písma v bodoch.
 • fontcolor=white určuje farbu písma.
 • x=100:y=100 určuje polohu textu vo videu, pričom ľavý horný roh je v bode (100, 100) pixelov.
 • -codec:a copy určuje kopírovanie zvukového prúdu zo vstupného videa do výstupného videa bez opätovného kódovania.
 • output_video.mp4 určuje výstupný súbor videa.

Čo je to súbor písma?

Možnosť fontfile v aplikácii FFmpeg sa používa na zadanie cesty k súboru písma, ktorý sa použije na vykreslenie textu vo videu alebo obrázku.

Keď používate filter drawtext v aplikácii FFmpeg na pridanie textu do videa, zadajte možnosť fontfile na výber konkrétneho písma, ktoré sa má pre text použiť.

Ako zahrnúť písmo do príkazu FFmpeg bez použitia možnosti Fontfile?

Ak chcete použiť písmo v príkaze FFMPEG bez zadania možnosti fontfile, použite systémovo nainštalované písmo.

Tu je príklad príkazu, ktorý používa písmo nainštalované v systéme:

Kód: ffmpeg -i input_video .mp4 -vf „drawtext=text=’Hello World‘:fontcolor=white:x=100:y=100:font=Arial“ -codec:a copy output_video .mp4

Čo je GitHub?

GitHub je webová platforma, ktorá umožňuje vývojárom hosťovať a spravovať svoje softvérové projekty, spolupracovať s ostatnými a sledovať a spravovať zmeny svojho kódu. Poskytuje nástroje na správu verzií, sledovanie problémov, kontrolu kódu a tímovú spoluprácu.

Ako pridať text „StackOverflow“ pomocou FFmpeg?

Kód: ffmpeg -i input_video .mp4 -vf „drawtext=text=’StackOverflow‘:fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=30:fontcolor=white:x=100:y=100“ -codec:a copy output_video .mp4

Tu sú uvedené rôzne možnosti tohto príkazu:

 • -i input_video.mp4 určuje vstupný súbor videa.
 • -vf "drawtext=text='StackOverflow':fontfile=/path/to/font.ttf:fontsize=30:fontcolor=white:x=100:y=100" nastaví filtergraf videa na kreslenie textu. Tento príkaz nakreslí text „StackOverflow“ na video na súradniciach (100, 100) pomocou súboru písma umiestneného na adrese /path/to/font.ttf , s veľkosťou písma 30 a bielou farbou písma.
 • -codec:a copy skopíruje zvukový prúd zo vstupného videa do výstupného videa bez opätovného kódovania.
 • output_video.mp4 určuje názov výstupného videosúboru.

Ako zobraziť časové kódy alebo časové pečiatky pomocou filtra Drawtext aplikácie FFmpeg?

Kód: ffmpeg -i input_video .mp4 -filter_complex „drawtext=fontfile=/path/to/font.ttf:text=’%{pts/:hms}‘:fontsize=24:fontcolor=white:x=10:y=10“ -codec:a copy output_video .mp4

Tu sú uvedené rôzne možnosti tohto príkazu:

 • -i input_video.mp4 určuje vstupný súbor videa.
 • -filter_complex umožňuje použiť viacero filtrov v jednom príkaze.
 • drawtext je názov filtra.
 • fontfile=/path/to/font.ttf určuje cestu k súboru písma, ktorý chceme použiť.
 • text='%{pts/:hms}' nastaví text, ktorý sa má zobraziť. %{pts/:hms} je zástupný symbol, ktorý bude nahradený aktuálnym časovým kódom vo formáte hodiny:minúty:sekundy.
 • fontsize=24 nastaví veľkosť písma na 24.
 • fontcolor=white nastaví farbu písma na bielu.
 • x=10 a y=10 nastaviť pozíciu textu na videu.
 • -codec:a copy skopíruje zvukový prúd zo vstupného videa do výstupného videa bez opätovného kódovania.
 • output_video.mp4 určuje názov výstupného súboru.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text