Ako pridať titulok k videu?: Návod krok za krokom

Podrobný banner s návodom na pridávanie titulkov k videám s ikonou tlačidla prehrávania symbolizujúcou úpravu videa.
Naučte sa jednoducho pridávať titulky k videám, čím zlepšite prístupnosť a zapojenie divákov.

Transkriptor 2024-01-17

Titulky sú textové zhrnutia dialógu vo videu, ktoré sa zobrazujú na obrazovke správnou rýchlosťou a časom na synchronizáciu so slovami. Titulky sú nevyhnutné pre nedoslýchavé publikum, ako aj pre divákov, ktorí jednoducho uprednostňujú titulky.

Vylepšené porozumenie je výhodou pridania titulkov k videu, pretože umožňuje jednotlivcom s rozdielmi v učení, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť spracovávať hovorený jazyk, prístup k videoobsahu. Bezplatné pridávanie titulkov k videám poskytuje kľúčovú podporu jednotlivcom v akademickom aj profesionálnom prostredí, ktorí majú problémy so spracovaním sluchových informácií.

Titulky sú vo videu jedným z dvoch spôsobov: manuálne v editore videa pomocou prepisu a časových pečiatok alebo automaticky pomocou služby titulkov generovanej AI. Softvér na automatické titulkovanie má nižšiu presnosť ako nákladnejší a pracovne náročnejší manuálny prepis, zatiaľ čo softvér na automatické titulkovanie je zvyčajne bezplatný. Priemyselný štandard presnosti titulkov je 99%, ako to dosiahol softvér Transkriptor , ale iné platformy titulkov zaostávajú.

Editačná stanica predstavujúca funkcie na pridávanie titulkov k videám s ikonami textu a vyhľadávania.
Pridávajte titulky k svojim videám bez námahy pomocou našej intuitívnej platformy na úpravy.

8 krokov na pridanie titulkov k videu je uvedených nižšie.

 1. Importovať video: Tento krok zahŕňa otvorenie softvéru na úpravu videa a import videa, ktoré chcú používatelia titulkovať.
 2. Použite nástroje na titulkovanie online: Online nástroje pomáhajú generovať a pridávať titulky k videám. Tieto nástroje umožňujú nahrávanie videí, automatické generovanie titulkov a prispôsobenie textu z hľadiska písma, veľkosti, farby a umiestnenia.
 3. Pridať stopu titulkov: Stopy s titulkami, obsahujúce text a časové pečiatky pre každý titulok, slúžia na synchronizáciu textu s videom.
 4. Umiestnite titulky na vhodné časové pečiatky: Zahŕňa to zarovnanie textu v stope titulkov s príslušnými momentmi vo videu.
 5. Prispôsobte vzhľad titulkov: Softvér na úpravu videa zvyčajne ponúka rôzne možnosti štýlu titulkov vrátane typu písma, veľkosti, zvýraznenia, farby, zarovnania a polohy obrazovky.
 6. Náhľad a úprava: Nevyhnutné na zabezpečenie presnosti a synchronizácie titulkov s videom. Tento krok zahŕňa prehratie videa na kontrolu chýb titulkov, umiestnenia a čitateľnosti a vykonanie potrebných úprav.
 7. Uložte svoj projekt alebo exportujte video: Video s titulkami môžete uložiť v softvéri na úpravy pre budúce úpravy alebo ho exportovať v inom formáte na zdieľanie na rôznych platformách.
 8. Kvalita Skontrolujte video: Posledným krokom je zabezpečenie kvality videa s titulkami. Dôraz sa musí klásť na presnosť titulkov, relevantnosť a dodržiavanie všetkých špecifických pokynov zamýšľanej platformy.

1. Importujte video

Otvorte softvér na úpravu videa a importujte video, ktoré vyžaduje titulkovanie. Presné kroky importovania videa pre nový projekt závisia od softvéru, ale vo všeobecnosti je na karte na páse s nástrojmi v hornej časti obrazovky tlačidlo "nahrať" alebo "drag and drop" použiť metódu "drag and drop" na presun videa zo súboru Explorer do softvéru.

2. Použite nástroje na titulkovanie online

K dispozícii sú online generátory titulkov, ktoré do videí pridávajú súbory s titulkami a ukladajú ich do jedného súboru. Online nástroje na titulkovanie fungujú tak, že umožňujú používateľovi nahrávať video, generovať titulky pomocou AI a poskytujú možnosti prispôsobenia textu. Používateľ môže upraviť časy, ak online nástroj na titulkovanie dokonale nesynchronizuje titulky s videom, ako aj písmo, veľkosť, farbu a umiestnenie textu.

3. Pridajte titulkovú stopu

Stopy titulkov sú súbory obsahujúce text, ktorý sa má zobraziť na obrazovke, a časovú pečiatku každého titulku. Stopa s titulkami priradí každému titulku časový kód, ktorý určuje, kedy sa má zobraziť každý riadok textu. Pridajte stopy titulkov importovaním súboru, ktorý otvorí editor titulkov, a upravte trvanie jednotlivých titulkov tak, aby sa zhodovali so zvukom.

4. Umiestnite titulky na príslušné časové pečiatky

Časové pečiatky zabezpečujú, aby sa titulky zobrazovali na obrazovke v správnom čase a rýchlosti v synchronizácii s videom. Riadky textu v stope titulkov sú postupné tak, aby boli na obrazovke v správnom poradí.

Niektoré súbory stôp s titulkami obsahujú časové pečiatky manuálne pridané niekým, kto si pozrel video a zaznamenal čas, kedy sa každý riadok zvuku vyskytne, ale niektoré nástroje na titulkovanie vyžadujú, aby používateľ počas úprav umiestnil titulky na časovú os.

Pozorne počúvajte zvuk a pokúste sa umiestniť líniu dialógu čo najbližšie k okamihu vo videu, keď sa vyskytne.

5. Prispôsobte vzhľad titulku

K dispozícii sú rôzne možnosti štýlu na prispôsobenie vzhľadu titulkov vrátane typu písma, veľkosti textu, zvýraznenia (tučné písmo, kurzíva, podčiarknutie), farby, zarovnania a umiestnenia na obrazovke. Otvorte textový editor v softvéri na úpravu videa a upravte text rovnakým spôsobom ako v textovom procesore, aby ste zmenili formátovanie titulkov.

Softvér na úpravu videa má vo všeobecnosti dve dostupné možnosti: výber z rôznych "zón" na obrazovke a jemné doladenie úpravou horizontálnych alebo vertikálnych hodnôt ich východiskovej polohy. Nastaviteľná je aj výplň, farba pozadia a tieň textu titulku.

6. Ukážka a úprava

Pred uložením alebo exportovaním videa je nevyhnutné zobraziť ukážku a upraviť titulky. Prehrajte hrubý strih videa a pozorne počúvajte, či je zvuk presný a dobre synchronizovaný s videom.

Pri úprave titulkov je potrebné mať na pamäti najmä to, či ich poloha bráni dôležitému obsahu vo videu a ak má text nejaké chyby.

7. Uložte svoj projekt alebo exportujte video

Existujú dva spôsoby, ako uložiť video s titulkami: uloženie videa do softvéru na úpravu alebo export videa do iného formátu na zdieľanie na iných platformách. Uloženie videa do softvéru na úpravu umožňuje používateľovi vrátiť sa k projektu a pokračovať v práci na ňom, zatiaľ čo exportom videa sa video uloží do zariadenia v aktuálnom stave.

8. Kvalita Pozrite si video

Kontrola kvality videa je posledným krokom a pravdepodobne najdôležitejšou vecou, ktorú musíte urobiť pred zdieľaním videa s titulkami na iných platformách, je skontrolovať kvalitu. Tri hlavné spôsoby, ako skontrolovať kvalitu videa, je pozrieť si ho so zapnutými titulkami, požiadať niekoho iného, aby si tiež pozrel video s titulkami, alebo si najať profesionálneho kontrolóra kvality, aby ho vyhodnotil.

Titulky musia byť presné, pokiaľ presne zodpovedajú dialógu, a musia byť na tému, pokiaľ zodpovedajú téme videa a cieľovému publiku. Titulky musia byť v súlade so všetkými pokynmi poskytovanými platformou, ako je napríklad Netflix Sprievodca časovaným štýlom textu a YouTube pokyny pre titulky.

Čo je titulok?

Titulky sú textovým súhrnom dialógového okna videa. Informácie, ktoré každý titulok obsahuje, sa menia v závislosti od cieľovej skupiny. Titulky vytvorené pre divákov so sluchovým postihnutím (či už sú nepočujúci alebo nedoslýchaví) zahŕňajú nielen dialógy, ale aj identifikáciu reproduktora, zvukové efekty a popis hudby.

Aký je účel pridania titulku k videu?

Účelom pridávania titulkov k videám je sprístupniť ich širšiemu okruhu ľudí, podporovať inkluzívnosť a zvyšovať sledovanosť. Účel pridania titulku k videu a informácie, ktoré musia obsahovať, sa menia v závislosti od cieľového publika.

Napríklad titulky sú nevyhnutné pre D / nepočujúce a nedoslýchavé publikum na prístup k obsahu, ale získali si tiež popularitu u počujúceho publika, ktoré teraz môže sledovať videá aj v hlučných oblastiach, kde by inak bolo ťažké porozumieť reči. Spoločnosť Discovery Digital Networks zistila, že pridanie titulkov k videu zvyšuje zhliadnutia o 13,48%, podľa prípadovej štúdie "The Power of Captions for YouTube Video Viewership" zverejnenej na webovej stránke 3Play Media.

Aký význam má pridanie titulku k videu?

Pridanie titulku k videu spočíva v tom, že zabezpečenie dostupnosti videoobsahu pre sluchovo postihnutých divákov alebo divákov s ťažkosťami so spracovaním hovoreného jazyka z iných dôvodov, pridanie titulkov k videu zvyšuje sledovanosť.

Titulky uľahčujú divákom sledovanie videí bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú alebo čo robia. Videá s titulkami získavajú výrazne viac zhliadnutí ako ich náprotivok bez titulkov, pretože umožňujú ľuďom čítať, ak sledujú obsah v prostredí, kde nemajú prístup k slúchadlám alebo ho prehrávajú nahlas.

Editor pracujúci na pridávaní titulkov k videu pomocou nastavenia dvoch monitorov s profesionálnym softvérom na úpravu.
Vytvárajte pútavý videoobsah pridaním titulkov na zlepšenie prístupnosti.

Aké sú výhody pridania titulku k videu?

Výhody pridania titulku k videu sú uvedené nižšie.

 • Dostupnosť: Titulky poskytujú divákom so sluchovým postihnutím, či už sú nepočujúci alebo majú poruchu sluchu, zásadnú alternatívu, aby mali prístup k videoobsahu.
 • Súlad s pokynmi: Požiadavky na komplexné titulky existujú v právnych predpisoch mnohých krajín, ako napríklad požiadavky na skryté titulky v USA pre online videá, ktoré vyžadujú 99 % presnosť.
 • Lepšie porozumenie: Niektorí diváci majú rozdiely v učení, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť spracovávať hovorený jazyk, napríklad autistické alebo dyslektické spektrum, pre ktoré sú titulky neuveriteľne užitočné. Titulky v rovnakom jazyku podporujú jednotlivcov v akademickom a profesionálnom prostredí, ktorí majú ťažkosti so spracovaním sluchových informácií.
 • Pohodlný preklad: Titulky v cudzích jazykoch prostredníctvom prekladu prepisov sú možné iba pre videá, ktoré už majú titulky. Titulky sú zásadným krokom k sprístupneniu obsahu divákom, ktorí hovoria akýmkoľvek jazykom, a dávajú im možnosť konzumovať ho vo svojom preferovanom jazyku.
 • Zvýšená sledovanosť. Pridaním titulkov k videu sa obsah dá lepšie vyhľadať, čo znamená, že používatelia hľadajú výrazy zahrnuté v prepise videa a organických návštevníkov webových stránok sa zvyšuje. Vyhľadávače nie sú schopné sledovať videá, takže pridanie prepisov im umožňuje správne "prehľadávať" a indexovať obsah.

Detailný záber ponuky YouTube s videami s titulkami.
Prejdite na platformu YouTube a objavte videá s titulkami.

Ako pridať titulky k videu na YouTube?

Ak chcete pridať titulky k videu na YouTubepostupujte podľa 8 krokov uvedených nižšie.

 1. Prihláste sa do YouTube Studio . Prihláste sa do účtu YouTube a prejdite do aplikácie YouTube Studio.
 2. Vyberte svoje video . Kliknutím na "Obsah" nájdete v ponuke vľavo video, ku ktorému chcete pridať titulky.
 3. Prístup k funkcii titulkov . Kliknutím na video otvoríte jeho podrobnosti a potom v ponuke vľavo vyberiete kartu "Titulky".
 4. Vyberte jazyk titulkov . Kliknite na "Pridať jazyk" a vyberte príslušný jazyk.
 5. Pridajte titulky . Používatelia ho môžu nahrať, ak je vo forme SRT alebo SBV. Používatelia zadajú svoje titulky a YouTube ich automaticky synchronizujú so zvukom videa. Používatelia manuálne píšu a synchronizujú titulky prehrávaním videa a zadávaním textu v priebehu prehrávania.
 6. Upravujte a upravujte titulky . Používatelia ich upravujú kvôli presnosti. Kliknutím na ľubovoľný riadok vykonáte zmeny. Zabezpečte synchronizáciu s časovaním videa.
 7. Publikovanie titulkov . Skontrolujte titulky a potom kliknite na tlačidlo "Publikovať". Titulky sú k dispozícii spolu s videom.
 8. Pozrite si video s titulkami . Je dobrým zvykom sledovať video s nasadenými titulkami, aby ste sa uistili, že sú správne a bezchybné.

Sú automatické titulky k videám presné?

Automatické titulky k videám sú presné. Automatické titulky poskytované pre YouTube videá sú presné medzi 60% a 70%, čo sa zvyšuje, keď je kvalita zvuku vysoká, a klesá, keď je v pozadí šum, reproduktory s rôznymi prízvukmi alebo viacslabičné slová.

Automatické titulky generovanéAI pre videá majú presnosť 89,8 %, ako sa uvádza vo výskumnom dokumente "Predbežný výskum miery presnosti titulkov generovaných platformami a premennýmiAI", ktorý v roku 2022 publikovali Rebecca Graham a Jinhee Choo v časopise Journal on Technology and Persons with Disabilities .

Automatické titulky poskytované spoločnosťou YouTubea mnohými ďalšími populárnymi platformami na titulkovanie (Kaltura, Microsoft Class Transcribe a Panopto) sú pod prahom presnosti titulkov.

Aký je rozdiel medzi titulkami a titulkami?

Rozdiel medzi titulkami a titulkami súvisí s ich účelom. Pojmy "titulky" a "titulky" sa v mnohých krajinách používajú zameniteľne, pretože prepisujú text a synchronizujú jeho vzhľad s videom. Rozdiel medzi titulkami a titulkami spočíva v tom, že titulky sú navrhnuté ako prístupný spôsob pre divákov, ktorí nepočujú zvuk, aby mohli sledovať video, zatiaľ čo titulky zabezpečujú, že video je prístupné pre hovorcov všetkých jazykov.

Titulky predpokladajú, že používateľ nepočuje dialóg, takže obsahujú ďalšie informácie o scéne, ako je identifikácia reproduktora, zvukové efekty a popis hudby, a zároveň zabezpečujú, že obsah je prístupný širšiemu okruhu ľudí a podporujú inkluzívnosť.

Titulky predpokladajú, že používateľ je schopný počuť zvuk, ale nevie, ako hovoriť konkrétnym jazykom. Je dôležité poznamenať, že bez ohľadu na rozdiel medzi titulkami a titulkami, komunita, ktorej najviac slúžia, sú nepočujúci a nedoslýchaví, ktorí by si zaslúžili zažiť rovnakú úroveň detailov ako vidiaci diváci.

Často kladené otázky

Automatické titulky používajú AI na rýchle generovanie titulkov, ale môžu mať nižšiu presnosť. Manuálne titulkovanie zahŕňa manuálny prepis a synchronizáciu titulkov pre vyššiu presnosť.

Stopy titulkov sú súbory obsahujúce text a časové pečiatky pre každý titulok. Synchronizujú text s videom priradením časových kódov ku každému titulku, čím zabezpečujú, že sa zobrazia v správnych okamihoch.

Ak chcete skontrolovať kvalitu videa s titulkami pred jeho zdieľaním na iných platformách, mali by ste sa uistiť, že titulky sú presné, relevantné pre obsah videa a dodržiavať všetky konkrétne pokyny poskytované platformou. To zahŕňa overenie načasovania, čitateľnosti a správnosti titulkov, aby sa zabezpečil bezproblémový zážitok zo sledovania pre vaše publikum.

Automatické titulky pre videá sa môžu líšiť presnosťou. Na YouTube sú zvyčajne presné medzi 60% až 70%, pričom presnosť je ovplyvnená kvalitou zvuku a ďalšími faktormi. Titulky generované AI môžu v niektorých prípadoch dosiahnuť presnosť 89,8 %.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text