Ako urobiť prepis rozhovoru pre dizertačnú prácu

Počas rozhovoru a prepisu hovorí do mikrofónu oblečený profesionál so slúchadlami a pozoruje monitor.
Starostlivo vyberajte vhodných kandidátov na pracovné miesto pomocou prepisov pohovorov.

Transkriptor 2023-01-11

Existuje niekoľko rôznych prístupov k prepisu rozhovoru pre dizertačnú prácu . Najlepšia metóda bude závisieť od konkrétnych potrieb a zdrojov výskumníka.

Aké sú kroky pri prepisovaní rozhovorov pre dizertačné práce?

Či už prepisujete rozhovor, fókusovú skupinu alebo pozorovanie, nasledujúce kroky vám pomôžu získať akademický prepis:

1. Pripravte sa na proces prepisu :

Pred začatím prepisovania je nevyhnutné zhromaždiť všetky potrebné materiály a vytvoriť si pohodlné a tiché pracovné miesto. To môže zahŕňať počítač, prepisovací softvér, slúchadlá s mikrofónom s vynikajúcou zvukovou kvalitou a respondentov.

2. Nahrajte rozhovor :

Na zachytenie rozhovoru použite kvalitné nahrávacie zariadenie, napríklad digitálny diktafón alebo kameru na nahrávanie videa. Špeciálny diktafón zlepší kvalitu zvuku a zabezpečí presnejší prepis dizertačnej práce. Počas pohovoru sa snažte minimalizovať hluk v pozadí a rozptyľovanie.

3. Dbajte na dôvernosť informácií:

Ak respondent požiadal o utajenie svojej totožnosti, je nevyhnutné zabezpečiť, aby prepis neodhalil jeho identitu. To môže zahŕňať používanie pseudonymov alebo vynechanie identifikačných informácií z prepisu.

4. Vypočujte si nahrávku a začnite prepisovať:

Začnite prepisovať rozhovor tak, že si vypočujete nahrávku a napíšete, čo bolo povedané. Je dôležité, aby ste rozhovor prepisovali doslovne, čo znamená, že by ste mali uviesť každé slovo a prestávku. vyslovené počas rozhovoru. Je to dôležité najmä pri dizertačných prácach, pretože výskumníci musia byť schopní presne analyzovať údaje získané z rozhovorov.

5. Používajte softvér na prepisovanie alebo online nástroje :

Proces prepisu môžu uľahčiť a zefektívniť viaceré programy a online nástroje, ako aj služby prepisu. Po nahratí videozáznamu alebo zvukového záznamu vám poskytnú automatický prepis.

Tieto nástroje často obsahujú funkcie, ako sú automatické časové značky, možnosť prehrávať záznam rôznou rýchlosťou a možnosť vkladať identifikačné značky reproduktora. Niektoré z nich poskytujú aj kvalitatívnu analýzu údajov.

6. Dodržujte špecifický štýl prepisu :

Výskumní pracovníci môžu používať niekoľko štýlov, ako napríklad Americkú psychologickú asociáciu (APA) alebo Chicagskú príručku štýlu. Dôležité je zvoliť si konkrétny štýl a dôsledne ho dodržiavať počas celého procesu prepisu. Môžete tiež použiť metódy, ako je obsahová analýza, tematická analýza alebo analýza diskurzu.

7. Korektúra prepisu rozhovoru pre dizertačnú prácu :

Po prepise celého rozhovoru je nevyhnutné skontrolovať a upraviť prepis z hľadiska presnosti a zrozumiteľnosti. Korektúra prepisu rozhovoru pre dizertačnú prácu môže zahŕňať opätovné vypočutie nahrávky, aby sa overil prepis a formátovanie prepisu tak, aby bol ľahko čitateľný a zrozumiteľný.

Elipsy používajte na označenie prípadov, keď účastník odbočuje alebo má dlhšiu pauzu na začiatku vety a vyjadruje vynechanie.

8. Naformátujte ho podľa svojich potrieb :

Teraz by ste mali mať úplne presný a vyladený prepis (aj keď si to vyžadovalo čas). Teraz ho stačí naformátovať podľa vašich požiadaviek a zabezpečiť, aby slúžil svojmu účelu. Teraz máte nahraný rozhovor. Upravte si písmo a veľkosť, aby sa dalo ľahko čítať aj pri skenovaní na rýchle nahliadnutie. Mali by sa používať podnadpisy, názvy, odseky a čísla strán.

Písanie dizertačnej práce
Písanie dizertačnej práce

Čo je to prepis rozhovoru?

Prepis rozhovoru je proces prepisu hovorenej reči z rozhovoru do písomnej alebo strojovej podoby. Môže to byť časovo náročná a zdĺhavá úloha, ktorá môže zabrať veľa času. Napriek tomu je to pre výskumníkov, ktorí vedú rozhovory pre svoje dizertačné práce, nevyhnutné.

Presný prepis umožňuje výskumníkom analyzovať a interpretovať kvalitatívne údaje získané z rozhovorov. Slúži tiež ako trvalý záznam o pohovore na použitie v budúcnosti.

Čo je to dizertačná práca?

Dizertačná práca je dlhá písomná práca, ktorá predstavuje autorov výskumný projekt a zistenia na určitú tému. Zvyčajne sa vyžaduje, aby ho študenti absolvovali, ak chcú ukončiť postgraduálne alebo doktorandské štúdium. Dizertačná práca je zvyčajne komplexným skúmaním konkrétneho predmetu alebo témy. Zvyčajne sa zakladá na pôvodnom kvalitatívnom výskume.

Čo je cieľom dizertačnej práce?

Cieľom dizertačnej práce je prispieť k novým poznatkom alebo zisteniam v určitej oblasti štúdia, v závislosti od metodiky. Zvyčajne sa očakáva, že významne prispeje k existujúcemu výskumu na danú tému.

Prečo si nechať prepisovať rozhovory pre dizertačnú prácu?

Je možné vrátiť sa k surovému zvuku a zachytiť jemnosti hlasového prejavu. Hlasové prejavy vytvárajú širší obraz ako vyslovené slová. Zvukové súbory je tiež mimoriadne náročné analyzovať a získavať z nich požadované informácie.

Prepis nahraného rozhovoru vám umožní oveľa rýchlejšie a podrobnejšie preskúmať údaje.

Aký druh prepisu potrebujete?

Ako už bolo uvedené, účel prepisu určuje požadovanú úroveň podrobnosti. Máte k dispozícii niekoľko možností vrátane:

Úplný doslovný prepis : Prepis: rozhovor v najsurovejšej podobe, vrátane „hm“, „á“, pauz, falošných začiatkov a iných slovných hračiek.

Inteligentný slovník : Známa aj ako „doslovný“, „čistý doslovný“ alebo „slovo za slovom“, je to mierne upravenejšia verzia úplného doslovného scenára, ktorá odstraňuje všetky vedľajšie prvky, aby sa ľahšie čítala.

Podrobné poznámky : Rozhovor zredukujete na sériu podrobných poznámok. Poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k požadovaným informáciám bez toho, aby ste museli analyzovať veľké časti textu.

Často kladené otázky o prepise rozhovoru pre dizertačnú prácu.

Existuje niekoľko rôznych prístupov a otázok na prepis rozhovoru pre dizertačnú prácu.

Sú na prepis vhodnejšie ľudské alebo automatizované služby?

Služby automatizovaného rozpoznávania reči sú vo všeobecnosti cenovo dostupnejšie ako prepisovanie pomocou človeka. Služby automatického prepisu niekedy poskytujú bezplatné skúšobné verzie, ktoré sú vhodné na rozhodnutie o najlepšej aplikácii. Prepis rozhovoru pre dizertačné práce zahŕňa dlhé hodiny, preto je cena služby dôležitým bodom pri rozhodovaní. Transkriptor poskytuje najlepšie ceny.

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text