Hvordan kan pauser forbedre indlæringen?

Moderne forelæsningssal fyldt med deltagere siddende på bløde stole, hver udstyret med individuelle arbejdsstationer
Opdag videnskaben og fordelene ved at holde pauser i tide under forelæsninger.

Transkriptor 2023-09-08

Veltimede forelæsningspauser har en positiv indvirkning på engagement, kognition og læringsresultater. Undersøgelser fremhæver de transformative effekter af at indarbejde regelmæssige korte forelæsningspauser, give mulighed for afslapning og optimere indlæringen. Disse forelæsningspauser forbedrer hjernens funktion og gør det lettere at optage og fastholde information, samtidig med at man kan styre distraktioner som sociale medier.

Derudover giver de sundhedsmæssige fordele, reducerer risici forbundet med langvarigt siddende arbejde og fremmer fysisk og mentalt velbefindende. Denne undersøgelse understreger de mangesidede fordele ved at integrere studie- og aktivitetspauser for en holistisk udvikling af den studerende.

Hvad er de observerede fordele ved at holde pauser under forelæsninger?

At holde forelæsningspauser kan have flere observerede fordele, der understøttes af formelle studier og undersøgelser:

 • Forbedret koncentration: Forskning, som f.eks. en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet “Psychological Science”, tyder på, at vores koncentrationsevne har en tendens til at falde efter en vis tid. Korte pauser under forelæsningerne kan hjælpe de studerende med at holde fokus og absorbere information mere effektivt.
 • Forbedret fastholdelse: En undersøgelse offentliggjort i “Journal of Educational Psychology” viste, at læring med mellemrum, som inkluderer pauser, fører til bedre langtidsopbevaring af information sammenlignet med kontinuerlig læring. Foredragspauser giver hjernen mulighed for at konsolidere og indkode materialet mere effektivt.
 • Reduceret træthed: Længere perioder, hvor man sidder og lytter, kan føre til fysisk og mental træthed. Pauserne giver eleverne mulighed for at strække ud, bevæge sig og genopfriske tankerne, hvilket i sidste ende forbedrer deres generelle årvågenhed og energiniveau.
 • Reduktion af stress: Hyppige stop kan hjælpe med at lindre den stress, der er forbundet med overbelastning af information og presset for at absorbere nyt indhold. En undersøgelse foretaget af American Psychological Association viste, at korte pauser kan hjælpe med at reducere stress og forbedre det mentale velbefindende.
 • Engagement og deltagelse: Foredragspauser giver de studerende mulighed for at interagere med deres medstuderende, diskutere foredragets indhold eller stille spørgsmål. Det skaber et mere engagerende læringsmiljø, som det fremgår af en undersøgelse i “Journal of College Science Teaching”.
 • Øget produktivitet: Pomodoro-teknikken, en tidsstyringsmetode baseret på arbejdsintervaller, har vist sig at øge produktiviteten. Det indebærer, at man studerer eller arbejder i et bestemt tidsrum (f.eks. 25 minutter) og derefter holder en pause på 5 minutter. Denne tilgang kan anvendes effektivt under forelæsninger.
 • Forbedret kreativitet: Forskning offentliggjort i “Frontiers in Human Neuroscience” viser, at forelæsningspauser kan stimulere kreativiteten og evnen til at løse problemer. Kreativ tænkning blomstrer ofte i øjeblikke af afslapning.

Hvordan påvirker forelæsningspauser de studerendes engagement og deltagelse?

Pauser under forelæsninger har en betydelig indvirkning på de studerendes engagement og deltagelse:

 • Øget interaktion: Foredragspauser giver de studerende mulighed for at deltage i diskussioner med deres medstuderende. En undersøgelse offentliggjort i “Journal of College Science Teaching” viste, at korte pauser opmuntrede eleverne til at interagere med deres klassekammerater.
 • Opfrisket opmærksomhed: Forskning udført af University of Illinois tyder på, at pauser hjælper studerende med at forynge deres opmærksomhedsspændvidde. Korte pauser giver de studerende mulighed for at løsrive sig fra forelæsningens indhold og nulstille deres fokus et øjeblik.
 • Aktiv læring: Ifølge en undersøgelse i “Journal of Experimental Psychology” har studerende, der holder korte pauser, en tendens til at benytte sig af aktive læringsstrategier. Disse aktiviteter forbedrer deres forståelse og fastholdelse af materialet.
 • Forbedret fastholdelse: En undersøgelse fra “Journal of Educational Psychology” viser, at stop bidrager til bedre langtidsopbevaring af information. Når eleverne har tid til at hvile sig, er der større sandsynlighed for, at de husker, hvad de har lært.

Hvordan tilgodeser pauser forskellige læringsstile og behov?

Pauser mellem forelæsningerne imødekommer forskellige læringsstile og -behov, hvilket er til gavn for forskellige elever:

 • Visuelle elever: Visuelle elever har ofte gavn af forelæsningspauser, fordi de får mulighed for at bearbejde og visualisere den præsenterede information. De kan gennemgå diagrammer, skemaer eller skriftlige noter i pauserne for at styrke deres forståelse.
 • Auditive elever: Auditive elever kan bruge pauserne til at diskutere med deres kammerater eller stille og roligt opsummere, hvad de har hørt. Disse interaktioner og selvrefleksioner kan forbedre deres forståelse og hukommelse af forelæsningsindholdet, hvilket stemmer overens med resultaterne fra “Educational Psychology”.
 • Læsende/skrivende elever: For dem, der foretrækker at læse og skrive, giver pauserne mulighed for at omskrive noter i et mere organiseret format. Denne aktive notatteknik styrker indlæringen, hvilket understøttes af forskning i “Journal of Educational Psychology”.
 • Kinæstetiske elever: Kinæstetiske elever, der trives med fysiske aktiviteter, har især gavn af stops. Bevægelse under pauserne, såsom udstrækning eller korte øvelser, kan hjælpe dem med at bevare fokus og engagement. Ifølge American Academy of Pediatrics forbedrer fysisk aktivitet den kognitive funktion og opmærksomhed, hvilket er vigtigt for kinæstetiske elever.
 • Multimodale elever: Mange mennesker har en kombination af læringsstile. Pauser tilgodeser disse elever ved at give dem mulighed for at vælge aktiviteter, der passer til deres præferencer. De kan bruge en pause til at se et videoresumé (visuelt), diskutere begreber med en klassekammerat (auditivt), tage korte noter (læsning/skrivning) eller bevæge sig fysisk (kinæstetisk).

Er der nogen potentielle ulemper eller udfordringer ved at inkorporere pauser i undervisningen?

Selvom der er flere fordele ved at indarbejde pauser i forelæsningerne , er der også nogle potentielle ulemper og udfordringer, som skal overvejes for at bevare et afbalanceret perspektiv:

 • Tidsbegrænsninger: Undervisere kan komme under tidspres, især i kurser med tætpakkede pensumlister. At afsætte tid til pauser kan begrænse mængden af materiale, der dækkes i en enkelt forelæsning.
 • Engagement efter pauser: Nogle studerende kan have svært ved at engagere sig i forelæsningen igen efter en pause, især hvis de har svært ved at fokusere deres opmærksomhed igen. Det kan føre til tab af momentum i læringsprocessen.
 • Logistiske udfordringer: Koordinering af pauser kan være en logistisk udfordring, især i større klasser. Det kan være krævende for instruktører at sikre, at alle har lige mulighed for at holde pauser uden at forstyrre.
 • Tilpasning af underviseren: Instruktørerne kan blive nødt til at tilpasse deres undervisningsmetoder for effektivt at indarbejde pauser, hvilket kan kræve yderligere planlægning og indsats.
 • Ujævn fordeling: Ujævn fordeling af pauser kan føre til ujævnt engagement, da nogle studerende kan føle, at de har brug for hyppigere pauser end andre. Det kan være en udfordring at balancere disse behov.
 • Ubehag ved gruppeaktiviteter: Det er ikke sikkert, at alle elever har det godt med gruppeaktiviteter eller diskussioner i pauserne. Nogle vil måske foretrække at bruge pausen til ensom refleksion.
 • Tab af indhold : I tilfælde, hvor instruktører er nødt til at skære i indholdet for at imødekomme pauser, er der en risiko for ikke at dække alt nødvendigt materiale. Det kan potentielt påvirke de studerendes forberedelse til fremtidige kurser.
 • Overstimulering : For studerende, der er meget følsomme over for sensoriske stimuli, især i støjende eller overfyldte omgivelser, kan pauser forårsage overstimulering eller angst.

Kan hyppige pauser forstyrre flowet i en forelæsning?

Hyppige pauser under forelæsninger kan være gavnlige på mange måder, men de kan også forstyrre flowet i en forelæsning og introducere potentielle ulemper, såsom at bryde flowet og forårsage distraktioner:

 • Forstyrrelse af flowet: Hyppige mellemspil kan afbryde den naturlige strøm af information under en forelæsning. Undervisere kan finde det udfordrende at opretholde en sammenhængende og uafbrudt fortælling, hvilket gør det sværere for eleverne at følge den logiske udvikling af ideer.
 • Tab af kontinuitet: Hyppige pauser kan føre til en fragmenteret læringsoplevelse. De studerende kan have svært ved at forbinde de forskellige dele af forelæsningen, hvilket påvirker deres evne til at forstå komplekse koncepter, der kræver en kontinuerlig forklaring.
 • Distraktion: Forventningen om kommende pauser kan distrahere eleverne. I stedet for at engagere sig fuldt ud i forelæsningens indhold, tæller de måske minutterne ned til næste pause, hvilket kan forringe den samlede læringsoplevelse.
 • Tab af fokus: Nogle studerende kan have svært ved at engagere sig i forelæsningen igen efter en pause, især hvis de bliver uengagerede eller distraherede i selve pausen. Det kan resultere i tab af momentum og forståelse.
 • Forlænget varighed: Hyppige pauser kan forlænge den samlede varighed af forelæsningen. I tilfælde, hvor der er begrænset tid, som f.eks. i stramt skemalagte kurser, kan dette føre til en situation, hvor vigtigt indhold ikke dækkes tilstrækkeligt.
 • Forstyrrelser for underviseren: Hyppige pauser kan være en udfordring for underviserne, når det gælder om at styre tiden, fastholde elevernes engagement og tilpasse sig pausernes rytme. Underviserne skal måske gøre en ekstra indsats for at genvinde elevernes opmærksomhed efter hver pause.

Hvad er det videnskabelige grundlag for at indarbejde pauser under forelæsninger?

At indarbejde pauser under forelæsninger er ikke blot et spørgsmål om bekvemmelighed, men er baseret på robust videnskabelig dokumentation, der understøtter fordelene for både kognitive processer og overordnede læringsresultater. Flere undersøgelser har belyst fordelene ved at afbryde forelæsninger med korte pauser, og disse resultater understreger nødvendigheden af denne praksis. Det videnskabelige grundlag for at indarbejde pauser under forelæsninger kan opsummeres som følger:

 • Opmærksomhed og koncentration : Langvarige forelæsninger kan overvælde de studerendes opmærksomhed. Forskning af McCoy et al. (2016) viste, at opmærksomhed og koncentration falder markant efter ca. 10-15 minutters kontinuerlig forelæsning.
 • Hukommelseskonsolidering : Hukommelseskonsolideringen øges i pauserne. Undersøgelser, som dem af Talamini og Gorree (2012), har vist, at pauser mellem læringssessioner giver hjernen mulighed for at konsolidere information, hvilket forbedrer den langsigtede fastholdelse.
 • Aktiv læring : Indarbejdelse af pauser muliggør aktive læringsstrategier. Karpicke og Blunt (2011) har fundet ud af, at genfinding af viden i pauserne, f.eks. ved at diskutere eller stille spørgsmål, forbedrer vidensbevaringen betydeligt sammenlignet med passiv lytning.
 • Reducering af kognitiv belastning : Langvarige forelæsninger kan føre til kognitiv overbelastning. Swellers Cognitive Load Theory (1988) foreslår, at opdeling af indhold i håndterbare segmenter reducerer den kognitive belastning og forbedrer forståelsen og indlæringen.
 • Opretholdelse af engagement : Pauser giver eleverne mulighed for mental og fysisk foryngelse. Forskning af Van den Hurk et al. (2017) viser, at korte pauser hjælper med at bevare de studerendes engagement og motivation gennem en forelæsning.
 • Metakognition : Pauser under forelæsninger giver de studerende mulighed for at engagere sig i metakognition – at reflektere over deres egne læringsprocesser. Forskning af Dunlosky og Rawson (2015) fremhæver vigtigheden af metakognition i effektiv læring.
 • Forbedret problemløsning : Pauser fremmer evnen til problemløsning. Undersøgelser, som den af Allen et al. (2019), har vist, at pauser kan fremme divergerende tænkning, kreativitet og kritisk tænkning.

Hvordan bearbejder og fastholder den menneskelige hjerne information under forelæsninger?

Den menneskelige hjerne bearbejder og fastholder information under forelæsninger gennem et komplekst samspil af kognitive funktioner, som omfatter:

 • Opmærksomhedsspændvidde : I starten af en forelæsning er hjernens opmærksomhedsspændvidde relativt høj, men mindskes gradvist over tid. Forskning, såsom McCoy et al.s arbejde (2016), tyder på, at opmærksomheden under forelæsninger typisk varer omkring 10-15 minutter. Efter denne periode falder den vedvarende opmærksomhed, hvilket gør det vigtigt at indarbejde pauser for at nulstille og bevare fokus.
 • Indkodning af information : Mens forelæseren præsenterer information, koder hjernen. Denne proces involverer omdannelse af sensorisk input (visuelle og auditive signaler) til et format, der kan lagres i hukommelsen. Dybden af indkodningen, som påvirkes af elevens engagement, har indflydelse på, hvor godt informationen bevares.
 • Hukommelseskonsolidering : Hukommelseskonsolidering sker i pauserne i forelæsningerne. Talamini og Gorree’s undersøgelse (2012) fremhæver, at hjernen konsoliderer information i hvileperioder. Korte pauser mellem foredragssegmenterne giver hjernen mulighed for at overføre ny viden fra korttids- til langtidshukommelsen.
 • Aktiv læring : Aktive læringsstrategier som at tage noter, diskutere begreber eller deltage i quizzer under forelæsninger stimulerer hjernens kognitive funktioner af højere orden. Karpicke og Blunt (2011) viser, at aktiv inddragelse af materialet forbedrer fastholdelsen og forståelsen.
 • Metakognition : Metakognition, eller det at tænke over sin egen tænkning, spiller en afgørende rolle. Dunlosky og Rawsons forskning (2015) fremhæver, at når eleverne engagerer sig i metakognitive processer som selvmonitorering og selvregulering, kan de optimere deres strategier for at fastholde og genfinde information.
 • Følelsesmæssigt engagement : Følelsesmæssigt engagement i forelæsningsmaterialet kan forbedre hukommelsen. Hjernen er mere tilbøjelig til at fastholde information, der er forbundet med følelser, såsom nysgerrighed eller interesse (Pekrun et al., 2002).

Hvordan påvirker forelæsningspauser kognitive funktioner og opmærksomhedsspændvidde?

Pauser har betydelige neurologiske og psykologiske effekter på kognitive funktioner og opmærksomhedsspændvidde, hvilket forbedrer den generelle kognitive præstation:

 • Genoprettelse af opmærksomhed : Neurologisk set giver pauser hjernen mulighed for at genopbygge sine begrænsede kognitive ressourcer. Langvarig opmærksomhed på en enkelt opgave, som f.eks. at lytte til en forelæsning, kan føre til neuraltræthed i specifikke hjerneområder, som f.eks. den præfrontale cortex. Korte pauser hjælper disse regioner med at restituere sig og genoprette opmærksomhed og årvågenhed (Mazaheri et al., 2014).
 • Konsolidering af hukommelsen : Pauser fremmer hukommelseskonsolidering. I hvileperioder gennemgår og styrker hjernen aktivt de neurale forbindelser, der er forbundet med nyligt indhentet information. Hippocampus, en vigtig hjernestruktur for hukommelse, spiller en central rolle i denne proces (Dudai, 2012).
 • Kreativitet og divergerende tænkning : Neurologisk set fremmer pauser kreativitet og divergerende tænkning. Forskning af Allen et al. (2019) tyder på, at hjernen i afslappede øjeblikke går ind i en tilstand af “mind-wandering”, hvor den udforsker forskellige ideer og associationer, hvilket fører til mere innovativ problemløsning.
 • Forbedret opmærksomhedsspændvidde : Psykologisk set hjælper pauser med at fastholde opmærksomheden over længere perioder. Korte afbrydelser giver et mentalt pusterum, reducerer kognitiv træthed og gør det muligt for eleverne at fokusere deres opmærksomhed mere effektivt, når forelæsningen genoptages (Van den Hurk et al., 2017).
 • Reduceret kognitiv overbelastning : Pauser mindsker kognitiv overbelastning. Hjernen kan kun bearbejde en begrænset mængde information på én gang. Foredragspauser forhindrer hjernen i at blive overvældet, hvilket giver mulighed for bedre informationsbehandling og forståelse (Sweller, 1988).
 • Øget engagement : Psykologisk set opretholder forelæsningspauser engagementet. Eleverne bliver ofte mere engagerede, når de ved, at en pause er nært forestående, da det belønner vedvarende opmærksomhed. Denne forventning kan have en positiv indflydelse på motivationen og den samlede læringsoplevelse (Pekrun et al., 2002).

Hvad er den anbefalede varighed og hyppighed af pauser?

Den anbefalede varighed og hyppighed af forelæsningspauser kan variere afhængigt af faktorer som opgavens art, individuelle præferencer og de specifikke mål med pausen. Men de generelle retningslinjer for effektive pauser i uddannelses- og arbejdssammenhænge er som følger:

 • Korte , hyppige pauser: Til opgaver, der kræver vedvarende opmærksomhed, er korte, hyppige pauser ofte mere effektive end længere. En almindelig anbefaling er at tage en pause på 5-10 minutter for hver times fokuseret arbejde eller studier. Det giver mulighed for en kort mental nulstilling uden at forstyrre produktivitetsflowet.
 • Pomodoro-teknikken : Pomodoro-teknikken er en populær tidsstyringsmetode, der foreslår, at man arbejder i 25 minutter og derefter holder en pause på 5 minutter. Når du har gennemført fire arbejdscyklusser, skal du holde en længere pause på 15-30 minutter. Denne teknik er designet til at bevare fokus og forhindre udbrændthed.
 • 2-timers reglen : Nogle eksperter anbefaler en længere pause efter hver to timers koncentreret arbejde eller studier. I denne tilgang arbejder du måske i 90-120 minutter og holder derefter en pause på 15-30 minutter. Denne længere pause giver mulighed for mere afslapning og restitution.
 • Tilpas til personlige behov : I sidste ende kan den ideelle varighed og hyppighed af pauser variere fra person til person. Det er vigtigt at lytte til sin krop og justere sin pauseplan ud fra sine personlige behov og produktivitetsmønstre.

FAQ

Stræk og bevæg dig: Et par minutters fysisk aktivitet kan give både krop og sind ny energi. Simple strækøvelser eller hurtige gåture kan være effektive.
Få væske og en snack : At drikke vand eller spise en lille, sund snack kan også opfriske eleverne og forberede dem til den næste læringsrunde.
Diskuter med dine medstuderende: At tale om forelæsningsemnerne med klassekammerater kan afklare tvivl, uddybe forståelsen og gøre læringsprocessen mere samarbejdsorienteret.

Del indlæg

Tale til tekst

img

Transkriptor

Konverter dine lyd- og videofiler til tekst