Služby prepisu pre kvalitatívny výskum

Odborníci v rokovacej miestnosti diskutujú o službách prepisu pre kvalitatívny výskum.
Zlepšite svoj kvalitatívny výskum pomocou služieb prepisu.

Transkriptor 2023-04-17

Čo sú to služby prepisu?

Služby prepisu sa vzťahujú na proces prevodu zvukových alebo obrazových záznamov do písomných alebo strojom písaných textových dokumentov. Prepisovacie služby sú užitočné pre obchodný výskum, akademický výskum a prieskum trhu. Pomocou služieb prepisu je možné prepisovať zvukové nahrávky aj videozáznamy.

Prepisovanie sa vykonáva buď manuálne, alebo automaticky. Manuálny prepis zahŕňa ľudský prepisovač, ktorý počúva zvukový alebo obrazový záznam a prepisuje hovorené slová do dokumentu.

Na druhej strane, služby automatického prepisu používajú softvér na rozpoznávanie reči na automatický prepis zvukových alebo obrazových záznamov do textu. Hoci je táto metóda rýchlejšia a nákladovo efektívnejšia, nemusí byť taká presná ako manuálny prepis, najmä v prípade nahrávok s nízkou kvalitou zvuku, s viacerými hovoriacimi alebo s nerodným prízvukom a chybným diktovaním.

Ktoré služby prepisu použiť pre kvalitatívny výskum?

Tu sú niektoré služby prepisu kvalitatívneho výskumu:

 • Profesionálne služby prepisu: Tieto služby poskytujú vysokokvalitné prepisy nahraných rozhovorov, fokusových skupín alebo akýchkoľvek iných kvalitatívnych údajov. Zvyčajne si účtujú za hodinu alebo minútu záznamu zvuku alebo videa. Medzi obľúbené profesionálne služby prepisu patria Rev , GoTranscript a TranscribeMe , ktoré vo veľkej miere uprednostňujú podcasteri alebo akademické služby prepisu a výskumné projekty.
 • Prepisovatelia na voľnej nohe: Prepisovateľov na voľnej nohe nájdete na webových stránkach ako Upwork alebo Fiverr. Vyškolení prepisovatelia si vypočujú vašu nahrávku, často niekoľkokrát, a prevedú ju do písaného textu prostredníctvom doslovného alebo inteligentného prepisu. Ponúkajú cenovo dostupné služby prepisu, ale kvalita prepisu sa u nich líši, preto je dôležité, aby ste si pred ich najatím prezreli ich doterajšiu prácu a referencie.
 • Služby automatického prepisu: Tieto služby využívajú softvér na prepis zvukových alebo obrazových záznamov do textu. Medzi príklady patria súbory Otter.ai a Temi, pričom je možné použiť ľubovoľný formát súboru. Presnosť služieb automatického prepisu však nie je vždy spoľahlivá, najmä pokiaľ ide o prepis rozhovorov s viacerými hovoriacimi alebo s osobami, pre ktoré angličtina nie je rodným jazykom.
kvalitatívny výskum

Čo sú služby automatického prepisu?

Služby automatického prepisu sú softvérové aplikácie, ktoré používajú technológiu rozpoznávania reči na prepis zvukových súborov alebo videosúborov do textu. Tieto služby využívajú analýzu údajov a algoritmy strojového učenia na automatické rozpoznávanie a prevod hovorených slov na písaný text bez potreby ľudského zásahu.

Služby automatického prepisu sú užitočné, keď je potrebné rýchlo a cenovo výhodne prepísať veľký objem zvukových alebo obrazových záznamov. Sú užitočné aj na jednoduché prepisovanie nahrávok s čistou kvalitou zvuku a len s jedným hovoriacim.

Služby automatického prepisu však majú obmedzenia, najmä pokiaľ ide o presnosť. Majú problémy s presným prepisom nahrávok so šumom v pozadí, viacerými hovoriacimi, cudzím prízvukom alebo odbornou terminológiou. Výber služby automatického prepisu závisí od konkrétnych potrieb projektu, ako sú požiadavky na presnosť, jazyková podpora a cenové možnosti.

Ako si vybrať správne služby prepisu kvalitatívneho výskumu?

Výber správnych služieb prepisu kvalitatívneho výskumu je dôležitou súčasťou procesu prepisu. Ak chcete získať presný prepis, venujte pozornosť týmto funkciám:

 • Presnosť
 • Čas realizácie
 • Kvalita

Presnosť

Ľudské prepisy sú presné na viac ako 99 %, zatiaľ čo automatické prepisy sú zvyčajne presné na 80-95 %.

Aj keď sú prepisy vykonávané ľuďmi presnejšie, nemusí to nevyhnutne znamenať, že sú lepšie ako automatizované prepisy – najlepšie služby prepisu kvalitatívneho výskumu sú tie, ktoré slúžia vašim špecifickým potrebám.

Manuálne prepisy sú vhodnejšie, ak potrebujete vysokokvalitné a veľmi presné súbory údajov. Tieto podrobné prepisy údajov sú vhodné na kvalitatívny výskum, prepisovanie lekárskych záznamov, nahrávanie súdnych konaní a prepisovanie nahrávok so šumom v pozadí.

Čas realizácie

Automatizovaný prepis kvalitatívnych výskumných údajov má čas realizácie 1:1. Inými slovami, prevod 1 hodiny zvuku trvá automatickým nástrojom na prepis približne 1 hodinu.

Kvalita

Kvalita a presnosť služieb prepisu idú ruka v ruke, najmä pri najímaní prepisovateľa. Prepisovateľ by mal ovládať angličtinu aspoň na úrovni rodného jazyka. Ak si najímate dodávateľa, mal by to byť najlepšie zavedený poskytovateľ služieb prepisu, ktorý pôsobí v tejto oblasti už roky.

Ako prepisovať výskumné rozhovory?

Prepisovanie rozhovorov je časovo náročný proces, ale je dôležité zabezpečiť, aby sa z rozhovorov viedli presné a podrobné záznamy pre budúcu analýzu. Tu je niekoľko krokov, ktoré treba dodržiavať pri prepisovaní výskumných rozhovorov:

 • Vyberte si spoľahlivý softvér alebo program na prepis, ktorý vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu. K dispozícii sú rôzne možnosti, bezplatné aj platené, s rôznymi funkciami a úrovňami presnosti.
 • Pred začatím procesu prepisu si vypočujte zvukovú nahrávku rozhovoru, aby ste sa oboznámili s hlasom hovoriaceho, prízvukom a ďalšími možnými problémami, ktoré môžu ovplyvniť prepis.
 • Začnite doslovne prepisovať rozhovor pomocou textového editora alebo prepisovacieho softvéru. Napíšte všetko, čo bolo povedané, vrátane výplní, pauz a neverbálnych náznakov.
 • Používajte časové značky na označenie začiatku a konca každého úseku reči alebo zmeny témy. Pomôže to pri neskoršej analýze a uvádzaní odkazov.
 • Nakoniec uložte prepis na bezpečné miesto a zvážte použitie záložného systému, aby ste zabránili strate údajov.

často kladené otázky

Doslovný prepis je typ prepisu, pri ktorom prepisovateľ zapíše každé slovo, ktoré je vyslovené v audio alebo video nahrávke, vrátane všetkých výplňových slov, falošných začiatkov, opakovaní a iných neverbálnych zvukov.

Každá spoločnosť alebo pracovník na voľnej nohe, ktorý poskytuje služby prepisu kvalitatívneho výskumu, musí podpísať dohodu o mlčanlivosti (NDA). Dohoda o mlčanlivosti zabezpečí, že všetky zúčastnené strany budú môcť zdieľať citlivé informácie bez toho, aby sa dostali do rúk konkurencie.

Kvalitatívny výskum je výskumná metóda, ktorá sa snaží preskúmať a pochopiť významy, skúsenosti a perspektívy jednotlivcov alebo skupín. Ide o exploratívny prístup, ktorý sa zameriava na bohatstvo, hĺbku a komplexnosť ľudskej skúsenosti.
Kvalitatívny výskum často zahŕňa zber a analýzu nečíselných údajov, ako sú rozhovory, fokusové skupiny, poznámky z pozorovania a dokumenty. Tieto zdroje údajov poskytujú výskumníkom podrobné a diferencované pochopenie skúmanej výskumnej témy alebo javu.
Metódy kvalitatívneho výskumu sú flexibilné a prispôsobivé, čo umožňuje výskumníkom modifikovať výskumné otázky a metódy v priebehu výskumného procesu. Umožňuje tiež participatívnejší prístup, pri ktorom sa do výskumného procesu a výsledkov zapájajú názory a perspektívy účastníkov.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text