Ako môžu prestávky v prednáškach zlepšiť učenie?

Moderná prednášková sála plná účastníkov sediacich na plyšových stoličkách, z ktorých každý je vybavený individuálnou pracovnou stanicou
Objavte vedecké poznatky a výhody včasných prestávok počas prednášok.

Transkriptor 2023-09-08

Dobre načasované prestávky v prednáškach pozitívne ovplyvňujú zapojenie, poznanie a výsledky vzdelávania. Štúdie poukazujú na transformačné účinky začlenenia pravidelných krátkych prestávok na prednášky, poskytovania príležitostí na relaxáciu a optimalizáciu učenia. Tieto prestávky v prednáškach zlepšujú funkciu mozgu, zlepšujú vstrebávanie a uchovávanie informácií a zároveň zvládajú rozptýlenie, ako sú sociálne médiá.

Okrem toho majú zdravotné výhody, znižujú riziká spojené s dlhodobým sedením a podporujú fyzickú a duševnú pohodu. Tento prieskum zdôrazňuje mnohostranné výhody integrácie študijných prestávok a prestávok na aktivity pre komplexný rozvoj študentov.

Aké sú pozorované výhody prestávok počas prednášok?

Prestávky na prednášky môžu mať niekoľko pozorovaných prínosov, ktoré sú podložené oficiálnymi štúdiami a prieskumami:

 • Zlepšená koncentrácia: Výskum, napríklad štúdia uverejnená v časopise Psychological Science, naznačuje, že naša pozornosť má po určitom čase tendenciu klesať. Krátke prestávky počas prednášok môžu študentom pomôcť udržať si sústredenie a efektívnejšie absorbovať informácie.
 • Zvýšená retencia: Štúdia uverejnená v časopise Journal of Educational Psychology zistila, že rozložené učenie, ktoré zahŕňa prestávky, vedie k lepšiemu dlhodobému uchovávaniu informácií v porovnaní s nepretržitým učením. Prestávky v prednáškach umožňujú mozgu upevniť a efektívnejšie zakódovať materiál.
 • Zníženie únavy: Dlhodobé sedenie a počúvanie môže viesť k fyzickej a duševnej únave. Prestávky umožňujú študentom pretiahnuť sa, hýbať sa a osviežiť si myseľ, čo v konečnom dôsledku zlepšuje celkovú bdelosť a úroveň energie.
 • Zníženie stresu: Časté zastávky môžu pomôcť zmierniť stres spojený s informačným preťažením a tlakom na absorbovanie nového obsahu. Prieskum, ktorý uskutočnila Americká psychologická asociácia, ukázal, že krátke pauzy môžu pomôcť znížiť stres a zlepšiť duševnú pohodu.
 • Zapojenie a účasť: Prestávky v prednáškach umožňujú študentom komunikovať s kolegami, diskutovať o obsahu prednášky alebo klásť otázky. To podporuje pútavejšie prostredie na učenie, ako dokazuje štúdia v časopise „Journal of College Science Teaching“.
 • Zvýšenie produktivity: Bolo preukázané, že technika Pomodoro, metóda riadenia času založená na pracovných intervaloch, zvyšuje produktivitu. Zahŕňa štúdium alebo prácu počas stanoveného času (napr. 25 minút) a potom päťminútovú prestávku. Tento prístup možno účinne uplatniť počas prednášok.
 • Zvýšená kreativita: Výskum publikovaný v časopise Frontiers in Human Neuroscience naznačuje, že prestávky v prednáškach môžu stimulovať kreativitu a schopnosť riešiť problémy. Tvorivé myslenie často prekvitá počas chvíľ uvoľnenia.

Ako ovplyvňujú prestávky v prednáškach zapojenie a účasť študentov?

Prestávky počas prednášok majú významný vplyv na zapojenie a účasť študentov:

 • Zvýšená interakcia: Prestávky v prednáškach umožňujú študentom zapojiť sa do diskusií s rovesníkmi. V štúdii uverejnenej v časopise Journal of College Science Teaching sa zistilo, že krátke prestávky podnecujú študentov k interakcii so spolužiakmi.
 • Osviežená pozornosť: Výskum uskutočnený na Illinoiskej univerzite naznačuje, že prestávky pomáhajú študentom obnoviť ich pozornosť. Krátke prestávky umožňujú študentom odpútať sa od obsahu prednášky a na chvíľu sa znovu sústrediť.
 • Aktívne učenie: Podľa štúdie v časopise „Journal of Experimental Psychology“ majú študenti, ktorí majú krátke prestávky, tendenciu používať aktívne stratégie učenia. Tieto aktivity zlepšujú pochopenie a zapamätanie si učebnej látky.
 • Zlepšenie retencie: Štúdia z časopisu Journal of Educational Psychology naznačuje, že zastávky prispievajú k lepšiemu dlhodobému uchovávaniu informácií. Keď majú študenti chvíľu na oddych, je pravdepodobnejšie, že si zapamätajú, čo sa naučili.

Ako prispôsobiť prestávky rôznym štýlom a potrebám učenia?

Prestávky medzi prednáškami sú prispôsobené rôznym štýlom a potrebám učenia sa , čo prináša prospech rôznym študentom:

 • Vizuálni žiaci: Vizuálni študenti často využívajú prestávky v prednáškach, pretože im poskytujú príležitosť spracovať a vizualizovať prezentované informácie. Počas prestávok si môžu prezerať diagramy, tabuľky alebo písomné poznámky, čím si upevnia svoje porozumenie.
 • Sluchovo vnímaví žiaci: Sluchovo vnímaví žiaci môžu využiť prestávky na diskusiu s rovesníkmi alebo na tiché zopakovanie toho, čo počuli. Tieto interakcie a sebareflexie môžu zlepšiť ich porozumenie a zapamätanie si obsahu prednášky, čo je v súlade so zisteniami z „Pedagogickej psychológie“.
 • Čítanie/písanie pre žiakov: Pre tých, ktorí uprednostňujú čítanie a písanie, sú prestávky príležitosťou na prepísanie poznámok v organizovanejšom formáte. Tento proces aktívneho zapisovania poznámok posilňuje učenie, čo potvrdzuje aj výskum v časopise „Journal of Educational Psychology“.
 • Kinestetickí žiaci: Kinestetickí žiaci, ktorým sa darí pri fyzických aktivitách, profitujú najmä zo zastávok. Pohyb počas zastávok, napríklad strečing alebo krátke cvičenia, im môže pomôcť udržať si sústredenie a angažovanosť. Podľa Americkej pediatrickej akadémie fyzická aktivita zlepšuje kognitívne funkcie a pozornosť, čo je pre kinestetických žiakov nevyhnutné.
 • Multimodálni žiaci: Mnohí jednotlivci majú kombináciu učebných štýlov. Prestávky sa prispôsobujú týmto žiakom tým, že im umožňujú vybrať si aktivity, ktoré vyhovujú ich preferenciám. Prestávku môžu využiť na sledovanie súhrnného videa (vizuálne), diskusiu so spolužiakmi (sluchové), krátke poznámky (čítanie/písanie) alebo fyzický pohyb (kinestetické).

Existujú nejaké potenciálne nevýhody alebo problémy pri zaraďovaní prestávok na prednášky?

Hoci zaradenie prestávok počas prednášky ponúka niekoľko výhod, na zachovanie vyváženého pohľadu je potrebné zvážiť niektoré potenciálne nevýhody a problémy:

 • Časové obmedzenia: Inštruktori môžu čeliť časovým obmedzeniam, najmä v kurzoch s nabitým sylabom. Vyčlenenie času na prestávky môže obmedziť množstvo materiálu prebraného na jednej prednáške.
 • Angažovanosť po prestávkach: Niektorí študenti môžu mať po prestávke problémy s opätovným zapojením sa do prednášky, najmä ak majú problémy s opätovným sústredením pozornosti. To môže viesť k strate dynamiky v procese učenia.
 • Logistické výzvy: Koordinácia prestávok môže byť logisticky náročná, najmä vo väčších triedach. Zabezpečiť, aby mal každý rovnakú príležitosť na prestávku bez toho, aby došlo k narušeniu, môže byť pre inštruktorov náročné.
 • Prispôsobenie inštruktora: Inštruktori budú možno musieť prispôsobiť svoje vyučovacie metódy, aby účinne začlenili prestávky, čo si môže vyžadovať dodatočné plánovanie a úsilie.
 • Nerovnomerná distribúcia: Nerovnomerné rozdelenie prestávok môže viesť k nerovnomernému zapojeniu, pretože niektorí študenti môžu mať pocit, že potrebujú častejšie prestávky ako iní. Zosúladenie týchto potrieb môže byť náročné.
 • Nepohodlie pri skupinových aktivitách: Nie všetkým študentom môžu vyhovovať skupinové aktivity alebo diskusie počas prestávok. Niektorí môžu radšej využiť prestávku na osamelé rozjímanie.
 • Strata obsahu : V prípadoch, keď inštruktori musia skrátiť obsah, aby sa prispôsobili prestávkam, existuje riziko, že sa nepokryje všetok potrebný materiál. To môže potenciálne ovplyvniť pripravenosť študentov na budúce štúdium.
 • Nadmerná stimulácia : U študentov, ktorí sú veľmi citliví na zmyslové podnety, najmä v hlučnom alebo preplnenom prostredí, môžu prestávky spôsobiť nadmernú stimuláciu alebo úzkosť.

Môžu časté prestávky narušiť priebeh prednášky?

Časté prestávky počas prednášok, hoci sú v mnohých ohľadoch prospešné, môžu skutočne narušiť priebeh prednášky a priniesť potenciálne nevýhody, ako napríklad prerušenie priebehu a vyrušovanie:

 • Narušenie toku: Časté prestávky môžu prerušiť prirodzený tok podávania informácií počas prednášky. Pre vyučujúcich môže byť náročné udržať súvislý a neprerušovaný dej, čo študentom sťažuje sledovanie logického postupu myšlienok.
 • Strata kontinuity: Časté prestávky môžu viesť k roztrieštenosti učenia. Študenti môžu mať problém prepojiť jednotlivé segmenty prednášky, čo ovplyvňuje ich schopnosť pochopiť zložité pojmy, ktoré si vyžadujú súvislé vysvetlenie.
 • Rozptýlenie: Očakávanie blížiacich sa prestávok môže študentov rozptyľovať. Namiesto toho, aby sa naplno venovali obsahu prednášky, môžu odpočítavať minúty do ďalšej prestávky, čo môže znížiť celkový zážitok z učenia.
 • Strata sústredenia: Niektorí študenti môžu mať po prestávke problémy s opätovným zapojením sa do prednášky, najmä ak sa počas prestávky rozptýlia alebo sú nesústredení. To môže viesť k strate dynamiky a porozumenia.
 • Predĺžené trvanie: Časté prestávky môžu predĺžiť celkové trvanie prednášky. V prípadoch, keď je čas obmedzený, ako napríklad v kurzoch s pevne stanoveným rozvrhom, to môže viesť k situácii, keď sa základný obsah dostatočne nepokryje.
 • Prerušenie pre inštruktora: Časté prestávky môžu pre inštruktorov predstavovať výzvu, pokiaľ ide o riadenie času, udržiavanie angažovanosti študentov a prispôsobenie sa rytmu prestávok. Po každej prestávke môžu inštruktori vynaložiť väčšie úsilie na opätovné získanie pozornosti študentov.

Aký je vedecký základ pre zaradenie prestávok počas prednášok?

Zaradenie prestávok počas prednášok nie je len otázkou pohodlia, ale je podložené spoľahlivými vedeckými dôkazmi, ktoré potvrdzujú ich prínos pre kognitívne procesy a celkové výsledky vzdelávania. Viaceré štúdie poukázali na výhody striedania prednášok s krátkymi prestávkami a tieto zistenia zdôrazňujú potrebu tohto postupu. Vedecký základ pre zaradenie prestávok počas prednášok možno zhrnúť takto:

 • Pozornosť a koncentrácia : Dlhotrvajúce prednášky môžu preťažiť pozornosť študentov. Výskum McCoya a i. (2016) preukázal, že pozornosť a koncentrácia výrazne klesajú približne po 10 až 15 minútach nepretržitej prednášky.
 • Konsolidácia pamäte : Konsolidácia pamäte sa počas prestávok zlepšuje. Štúdie, ako napríklad štúdie Talaminiho a Gorreeho (2012), ukázali, že prestávky medzi jednotlivými vzdelávacími aktivitami umožňujú mozgu konsolidovať informácie, čím sa zlepšuje ich dlhodobé uchovávanie.
 • Aktívne učenie : Začlenenie prestávok umožňuje aktívne stratégie učenia. Karpicke a Blunt (2011) zistili, že precvičovanie vedomostí počas prestávok, ako napríklad diskusia alebo kvíz, výrazne zlepšuje uchovávanie vedomostí v porovnaní s pasívnym počúvaním.
 • Zníženie kognitívnej záťaže : Dlhé prednášky môžu viesť k preťaženiu kognitívnych funkcií. Swellerova teória kognitívnej záťaže (1988) naznačuje, že rozdelenie obsahu na zvládnuteľné segmenty znižuje kognitívnu záťaž, čím sa zlepšuje porozumenie a učenie.
 • Udržiavanie angažovanosti : Prestávky poskytujú študentom príležitosť na duševnú a fyzickú regeneráciu. Výskum Van den Hurka a i. (2017) dokazuje, že krátke prestávky pomáhajú udržať angažovanosť a motiváciu študentov počas celej prednášky.
 • Metakognícia : Pauzy počas prednášok umožňujú študentom zapojiť sa do metakognície – premýšľania o vlastných procesoch učenia. Výskum Dunloskyho a Rawsona (2015) zdôrazňuje význam metakognície pre efektívne učenie.
 • Zlepšené riešenie problémov : Prestávky uľahčujú schopnosť riešiť problémy. Štúdie, ako napríklad štúdia Allena et al. (2019), ukázali, že prestávky môžu podporiť divergentné myslenie, kreativitu a schopnosť kritického myslenia.

Ako ľudský mozog spracováva a uchováva informácie počas prednášok?

Ľudský mozog spracúva a uchováva informácie počas prednášok prostredníctvom komplexnej súhry kognitívnych funkcií, ktoré zahŕňajú:

 • Rozsah pozornosti : Na začiatku prednášky je pozornosť mozgu relatívne vysoká, ale časom sa postupne znižuje. Výskumy, ako napríklad práca McCoy et al. (2016), naznačujú, že pozornosť počas prednášok zvyčajne trvá približne 10 až 15 minút. Po tomto období sa trvalá pozornosť znižuje, preto je nevyhnutné zaradiť prestávky na obnovenie a udržanie sústredenia.
 • Informácie o kódovaní : Keď prednášajúci predkladá informácie, mozog ich kóduje. Tento proces zahŕňa transformáciu zmyslových vstupov (vizuálnych a sluchových podnetov) do formátu, ktorý možno uložiť do pamäte. Hĺbka zakódovania, ovplyvnená zapojením žiaka, ovplyvňuje to, ako dobre si žiak informácie zapamätá.
 • Konsolidácia pamäte : Konsolidácia pamäti prebieha počas prestávok v prednáškach. Štúdia Talaminiho a Gorreeho (2012) zdôrazňuje, že mozog konsoliduje informácie počas obdobia odpočinku. Krátke prestávky medzi jednotlivými časťami prednášky umožňujú mozgu preniesť novozískané vedomosti z krátkodobej do dlhodobej pamäte.
 • Aktívne učenie : Zapojenie sa do aktívnych stratégií učenia, ako je písanie poznámok, diskusia o pojmoch alebo účasť na kvízoch počas prednášok, stimuluje kognitívne funkcie mozgu vyššieho rádu. Karpicke a Blunt (2011) dokazujú, že aktívne zapájanie sa do učebnej látky zlepšuje jej zapamätanie a porozumenie.
 • Metakognícia : Metakognícia, teda premýšľanie o vlastnom myslení, zohráva dôležitú úlohu. Výskum Dunloskyho a Rawsona (2015) zdôrazňuje, že keď sa žiaci zapájajú do metakognitívnych procesov, ako je sebakontrola a samoregulácia, môžu optimalizovať svoje stratégie uchovávania a vyhľadávania informácií.
 • Emocionálne zapojenie : Emocionálne zapojenie do prednáškového materiálu môže zlepšiť zapamätanie. Mozog si s väčšou pravdepodobnosťou uchováva informácie spojené s emóciami, ako je napríklad zvedavosť alebo záujem (Pekrun a kol., 2002).

Ako ovplyvňujú prestávky v prednáškach kognitívne funkcie a rozsah pozornosti?

Prestávky majú významné neurologické a psychologické účinky na kognitívne funkcie a pozornosť, čím zvyšujú celkový kognitívny výkon:

 • Obnovenie pozornosti : Z neurologického hľadiska umožňujú prestávky mozgu doplniť jeho obmedzené kognitívne zdroje. Dlhodobé venovanie pozornosti jednej úlohe, napríklad počúvaniu prednášky, môže viesť k nervovej únave v špecifických oblastiach mozgu, ako je napríklad prefrontálna kôra. Krátke prestávky pomáhajú týmto oblastiam zotaviť sa, obnoviť pozornosť a bdelosť (Mazaheri et al., 2014).
 • Konsolidácia pamäte : Prestávky podporujú konsolidáciu pamäti. Počas odpočinku mozog aktívne prehodnocuje a posilňuje nervové spojenia súvisiace s nedávno získanými informáciami. Hipokampus, kľúčová mozgová štruktúra pre pamäť, hrá v tomto procese ústrednú úlohu (Dudai, 2012).
 • Kreativita a divergentné myslenie : Z neurologického hľadiska prestávky podporujú kreativitu a divergentné myslenie. Výskum Allena a ďalších (2019) naznačuje, že počas chvíľ odpočinku sa mozog dostáva do stavu „putovania mysle“, v ktorom skúma rôzne myšlienky a asociácie, čo vedie k inovatívnejšiemu riešeniu problémov.
 • Zlepšenie pozornosti : Z psychologického hľadiska pomáhajú prestávky udržať pozornosť počas dlhšieho obdobia. Krátke prerušenia poskytujú mentálny oddych, znižujú kognitívnu únavu a umožňujú študentom efektívnejšie sústrediť svoju pozornosť, keď prednáška pokračuje (Van den Hurk a kol., 2017).
 • Zníženie kognitívneho preťaženia : Prestávky zmierňujú kognitívne preťaženie. Mozog dokáže naraz spracovať len obmedzené množstvo informácií. Prestávky v prednáškach zabraňujú zahlteniu mozgu, čo umožňuje lepšie spracovanie a pochopenie informácií (Sweller, 1988).
 • Zvýšená angažovanosť : Z psychologického hľadiska prestávky v prednáškach udržiavajú angažovanosť. Žiaci sa často viac zapájajú do výučby, keď vedia, že sa blíži prestávka, pretože je to odmena za trvalú pozornosť. Toto očakávanie môže pozitívne ovplyvniť motiváciu a celkové skúsenosti s učením (Pekrun a kol., 2002).

Aká je odporúčaná dĺžka a frekvencia prestávok?

Odporúčané trvanie a frekvencia prestávok na prednášky sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako je charakter úlohy, individuálne preferencie a konkrétne ciele prestávky. Všeobecné usmernenia pre efektívne prestávky vo vzdelávacom a pracovnom prostredí sú však nasledovné:

 • Krátke a časté prestávky : Pri úlohách, ktoré si vyžadujú trvalú pozornosť, sú krátke a časté prestávky často účinnejšie ako dlhšie prestávky. Bežným odporúčaním je urobiť si každú hodinu sústredenej práce alebo štúdia 5 až 10 minút prestávku. To umožňuje krátky duševný reset bez toho, aby sa narušil tok produktivity.
 • Technika Pomodoro : Pomodoro technika je populárna metóda riadenia času, ktorá navrhuje pracovať 25 minút a potom si dať 5 minút prestávku. Po ukončení štyroch pracovných cyklov si urobte dlhšiu 15-30-minútovú prestávku. Táto technika je určená na udržanie sústredenia a prevenciu vyhorenia.
 • Pravidlo 2 hodín : Niektorí odborníci odporúčajú dlhšiu prestávku po každých dvoch hodinách sústredenej práce alebo štúdia. Pri tomto prístupe môžete pracovať 90-120 minút a potom si dať 15-30 minút prestávku. Táto dlhšia prestávka umožňuje výraznejší oddych a regeneráciu.
 • Prispôsobte sa osobným potrebám : Ideálne trvanie a frekvencia prestávok sa môže u každého človeka líšiť. Je dôležité počúvať svoje telo a prispôsobiť si rozvrh prestávok na základe svojich osobných potrieb a vzorcov produktivity.

FAQ

Natiahnite sa a hýbte sa : Niekoľko minút fyzickej aktivity môže dodať energiu mysli a telu. Účinné môžu byť jednoduché strečingy alebo rýchle prechádzky.
Hydratujte a občerstvujte sa : Napiť sa vody alebo zjesť malé zdravé občerstvenie môže študentov osviežiť a pripraviť ich na ďalšie kolo učenia.
Diskutujte s kolegami : Rozprávanie sa o témach prednášky so spolužiakmi môže objasniť pochybnosti, prehĺbiť porozumenie a zlepšiť spoluprácu pri učení.

Zdieľať príspevok

Reč na text

img

Transkriptor

Konvertovanie zvukových súborov a videosúborov na text