Miten luentotauot voivat parantaa oppimista?

Moderni luentosali täynnä osallistujia, jotka istuvat muhkeissa tuoleissa, joissa jokaisessa on omat työasemat.
Tutustu luentosessioiden aikana pidettävien oikea-aikaisten taukojen tieteeseen ja hyötyihin.

Transkriptor 2023-09-08

Hyvin ajoitetut luentotauot vaikuttavat myönteisesti sitoutumiseen, kognitioon ja oppimistuloksiin. Tutkimuksissa korostetaan säännöllisten lyhyiden luentotaukojen, rentoutumismahdollisuuksien tarjoamisen ja oppimisen optimoinnin muuttavia vaikutuksia. Nämä luentotauot parantavat aivotoimintaa, parantavat tiedon omaksumista ja säilyttämistä ja hallitsevat samalla häiriötekijöitä, kuten sosiaalista mediaa.

Lisäksi ne tarjoavat terveyshyötyjä, vähentävät pitkään istumiseen liittyviä riskejä ja edistävät fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Tässä tutkimuksessa korostetaan, että opiskelu- ja toimintataukojen yhdistämisestä on monenlaisia etuja opiskelijan kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta.

Mitä hyötyä taukojen pitämisestä luennoilla on havaittu olevan?

Luentotaukojen pitämisellä voi olla useita havaittuja hyötyjä, joita viralliset tutkimukset ja selvitykset tukevat:

 • Parempi keskittyminen: Psychological Science -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan tarkkaavaisuutemme heikkenee tietyn ajan kuluttua. Lyhyet tauot luentojen aikana voivat auttaa opiskelijoita keskittymään ja omaksumaan tietoa tehokkaammin.
 • Parannettu säilyttäminen: Journal of Educational Psychology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että jaksotettu oppiminen, johon sisältyy taukoja, johtaa parempaan pitkäaikaiseen tiedon säilyttämiseen kuin jatkuva oppiminen. Luentotaukojen ansiosta aivot voivat lujittaa ja koodata materiaalia tehokkaammin.
 • Vähentynyt väsymys: Pitkäaikainen istuminen ja kuunteleminen voi johtaa fyysiseen ja henkiseen väsymykseen. Tauot antavat oppilaille mahdollisuuden venytellä, liikkua ja virkistää mieltään, mikä lopulta parantaa yleistä vireystilaa ja energiatasoa.
 • Stressin vähentäminen: Tiheät pysähdykset voivat auttaa lievittämään stressiä, joka liittyy tiedon ylikuormitukseen ja paineeseen omaksua uutta sisältöä. American Psychological Associationin tekemän tutkimuksen mukaan lyhyet tauot voivat vähentää stressiä ja parantaa henkistä hyvinvointia.
 • Sitoutuminen ja osallistuminen: Luentotauot antavat opiskelijoille mahdollisuuden keskustella vertaistensa kanssa, keskustella luennon sisällöstä tai esittää kysymyksiä. Tämä edistää sitouttavampaa oppimisympäristöä, kuten Journal of College Science Teaching -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa.
 • Lisääntynyt tuottavuus: Pomodoro-tekniikka, joka on työväleihin perustuva ajanhallintamenetelmä, on todistetusti lisännyt tuottavuutta. Siinä opiskellaan tai työskennellään tietyn ajan (esim. 25 minuuttia) ja pidetään sitten 5 minuutin tauko. Tätä lähestymistapaa voidaan soveltaa tehokkaasti luennoilla.
 • Parannettu luovuus: Frontiers in Human Neuroscience -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että luentotauot voivat edistää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Luova ajattelu kukoistaa usein rentoutumisen hetkillä.

Miten luentotauot vaikuttavat opiskelijoiden sitoutumiseen ja osallistumiseen?

Luentojen tauoilla on merkittävä vaikutus opiskelijoiden sitoutumiseen ja osallistumiseen:

 • Lisääntynyt vuorovaikutus: Luentotauot antavat opiskelijoille mahdollisuuden keskustella vertaistensa kanssa. Journal of College Science Teaching -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että lyhyet tauot kannustivat oppilaita vuorovaikutukseen luokkatovereiden kanssa.
 • Virkistetty huomio: Taukojen pitäminen auttaa opiskelijoita virkistämään tarkkaavaisuuttaan. Lyhyiden taukojen avulla opiskelijat voivat irrottautua luennon sisällöstä ja keskittyä hetkellisesti uudelleen.
 • Aktiivinen oppiminen: Journal of Experimental Psychology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan opiskelijat, jotka pitävät lyhyitä taukoja, käyttävät aktiivisia oppimisstrategioita. Nämä toiminnot parantavat heidän ymmärrystään ja materiaalin säilyttämistä.
 • Parempi säilyttäminen: Journal of Educational Psychology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan pysähdykset parantavat tiedon pitkäaikaista säilyttämistä. Kun oppilailla on hetki aikaa levätä, he muistavat todennäköisemmin, mitä ovat oppineet.

Miten tauot vastaavat erilaisiin oppimistyyleihin ja -tarpeisiin?

Luentojen väliset tauot vastaavat erilaisiin oppimistyyleihin ja -tarpeisiin, mikä hyödyttää eri oppijoita:

 • Visuaaliset oppijat: Luentotauot tarjoavat usein visuaalisille oppijoille mahdollisuuden käsitellä ja visualisoida esitettyä tietoa. Taukojen aikana he voivat tarkastella kaavioita, taulukoita tai kirjallisia muistiinpanoja, jotka vahvistavat heidän ymmärrystään.
 • Auditiiviset oppijat: Taukoja voi käyttää keskusteluun vertaisten kanssa tai kuullun kertailuun. Vuorovaikutus ja itsereflektiot voivat parantaa luennon sisällön ymmärtämistä ja muistamista, mikä vastaa kasvatuspsykologian tutkimustuloksia.”
 • Lukemisen ja kirjoittamisen oppijat: Lukemista ja kirjoittamista suosiville tauot tarjoavat mahdollisuuden kirjoittaa muistiinpanot uudelleen järjestäytyneempään muotoon. Tämä aktiivinen muistiinpanoprosessi vahvistaa oppimista, kuten Journal of Educational Psychology -lehdessä julkaistu tutkimus tukee.
 • Kinesteettiset oppijat: Kinesteettiset oppijat, jotka kukoistavat fyysisten aktiviteettien kautta, hyötyvät erityisesti pysähdyksistä. Liikkuminen pysähdysten aikana, kuten venyttely tai lyhyet harjoitukset, voi auttaa heitä säilyttämään keskittymisen ja sitoutumisen. American Academy of Pediatricsin mukaan liikunta parantaa kognitiivisia toimintoja ja tarkkaavaisuutta, mikä on tärkeää kinesteettisille oppijoille.
 • Multimodaaliset oppijat: Oppimistyylit: Monilla yksilöillä on useita eri oppimistyylejä. Taukojen avulla nämä oppijat voivat valita mieltymyksiään vastaavaa toimintaa. Tauon voi käyttää videokoosteen katsomiseen (visuaalinen), keskusteluun luokkatoverin kanssa (auditiivinen), lyhyiden muistiinpanojen tekemiseen (lukeminen/kirjoittaminen) tai fyysiseen liikuntaan (kinesteettinen).

Onko luentotaukojen sisällyttämisessä mahdollisia haittoja tai haasteita?

Vaikka taukojen pitäminen luennon aikana tarjoaa useita etuja, on otettava huomioon myös joitakin mahdollisia haittoja ja haasteita, jotta voidaan säilyttää tasapainoinen näkökulma:

 • Aikarajoitukset: Erityisesti kursseilla, joiden opetusohjelmat ovat tiiviisti pakattuja, ohjaajat voivat joutua kohtaamaan aikarajoitteita. Tauoille varattu aika voi rajoittaa yhdellä luennolla käsiteltävän materiaalin määrää.
 • Sitoutuminen taukojen jälkeen: Jotkut opiskelijat voivat olla vaikeuksissa sitoutua luentoon tauon jälkeen, erityisesti jos heillä on vaikeuksia keskittää huomionsa uudelleen. Tämä voi johtaa siihen, että oppimisprosessi hidastuu.
 • Logistiset haasteet: Taukojen yhteensovittaminen voi olla logistisesti haastavaa, erityisesti suuremmissa luokissa. Ohjaajille voi olla vaativaa varmistaa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet pitää taukoja aiheuttamatta häiriöitä.
 • Ohjaajan mukauttaminen: Tämä voi vaatia lisäsuunnittelua ja -panostusta.
 • Epätasainen jakautuminen: Jotkut opiskelijat saattavat kokea tarvitsevansa useampia taukoja kuin toiset. Näiden tarpeiden tasapainottaminen voi olla haastavaa.
 • Epämukavuus ryhmätoiminnassa: Kaikki opiskelijat eivät välttämättä pidä ryhmätoiminnasta tai keskusteluista taukojen aikana. Jotkut saattavat käyttää taukoaikaa mieluummin yksinäiseen pohdintaan.
 • Sisällön menetys : Jos opettajien on leikattava sisältöä taukojen vuoksi, on olemassa vaara, että kaikki tarvittava materiaali jää käsittelemättä. Tämä voi mahdollisesti vaikuttaa opiskelijoiden valmiuksiin tuleviin opintoihin.
 • Ylistimulaatio : Oppilaille, jotka ovat erittäin herkkiä aistiärsykkeille, erityisesti meluisissa tai ahtaissa tiloissa, tauot voivat aiheuttaa ylistimulaatiota tai ahdistusta.

Voisivatko usein toistuvat tauot häiritä luennon sujuvuutta?

Vaikka luentojen aikana pidettävät usein toistuvat tauot ovat monin tavoin hyödyllisiä, ne voivat kuitenkin häiritä luennon kulkua ja aiheuttaa mahdollisia haittoja, kuten virran katkeamisen ja häiriötekijöitä:

 • Virtauksen keskeytyminen: Usein toistuvat välipuheet voivat keskeyttää luennon luonnollisen tiedonkulun. Opettajien voi olla haastavaa pitää yllä johdonmukaista ja keskeytymätöntä kerrontaa, jolloin opiskelijoiden on vaikeampi seurata ajatusten loogista etenemistä.
 • Jatkuvuuden menetys: Usein toistuvat tauot voivat johtaa oppimiskokemuksen hajanaisuuteen. Opiskelijoilla saattaa olla vaikeuksia yhdistää luennon eri osia toisiinsa, mikä vaikuttaa heidän kykyynsä ymmärtää monimutkaisia käsitteitä, jotka vaativat jatkuvaa selittämistä.
 • Häiriötekijä: Tulevien taukojen odotus voi häiritä oppilaita. Sen sijaan, että he paneutuisivat täysin luennon sisältöön, he saattavat laskea minuutteja seuraavaan taukoon, mikä voi heikentää yleistä oppimiskokemusta.
 • Keskittymisen menetys: Jotkut opiskelijat voivat olla vaikeuksissa keskittyä luentoon uudelleen tauon jälkeen, varsinkin jos he eivät ole keskittyneet luentoon tai heidän huomionsa on herpaantunut tauon aikana. Tämä voi johtaa vauhdin ja ymmärryksen katoamiseen.
 • Pidennetty kesto: Useat tauot voivat pidentää luennon kokonaiskestoa. Jos aikaa on rajoitetusti, kuten tiukasti aikataulutetuilla kursseilla, tämä voi johtaa siihen, että keskeistä sisältöä ei käsitellä riittävästi.
 • Häiriö ohjaajalle: Tiheät tauot voivat asettaa opettajille haasteita ajanhallinnan, opiskelijoiden sitoutumisen ylläpitämisen ja taukojen rytmiin sopeutumisen suhteen. Opettajat saattavat joutua ponnistelemaan erityisen paljon saadakseen oppilaiden huomion takaisin jokaisen tauon jälkeen.

Mikä on tieteellinen perusta taukojen pitämiselle luennoilla?

Taukojen pitäminen luennoilla ei ole pelkästään mukavuusajattelu, vaan sen hyödyistä kognitiivisten prosessien ja oppimistulosten kannalta on vankkaa tieteellistä näyttöä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että luentosessioiden ja lyhyiden taukojen välillä on etuja, ja nämä tulokset korostavat tämän käytännön tarpeellisuutta. Tieteellinen perusta taukojen sisällyttämiselle luentoihin voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Huomio ja keskittyminen : Pitkäkestoiset luennot voivat kuormittaa opiskelijoiden tarkkaavaisuutta. McCoyn ym. tutkimus (2016) osoitti, että tarkkaavaisuus ja keskittyminen heikkenevät merkittävästi noin 10-15 minuutin yhtäjaksoisen luennoinnin jälkeen.
 • Muistin vakiinnuttaminen : Muistin lujittaminen tehostuu taukojen aikana. Tutkimukset, kuten Talaminin ja Gorreen (2012) tutkimukset, ovat osoittaneet, että taukojen pitäminen oppimisjaksojen välillä antaa aivoille mahdollisuuden vahvistaa tietoa, mikä parantaa pitkäaikaista muistamista.
 • Aktiivinen oppiminen : Aktiivisen oppimisen strategiat mahdollistavat taukojen pitämisen. Karpicke ja Blunt (2011) havaitsivat, että taukojen aikana tapahtuva tiedonhankintaharjoittelu, kuten keskusteleminen tai tietokilpailu, parantaa merkittävästi tiedon säilyttämistä verrattuna passiiviseen kuunteluun.
 • Kognitiivisen kuormituksen vähentäminen : Pitkäkestoiset luennot voivat johtaa kognitiiviseen ylikuormitukseen. Swellerin kognitiivisen kuormituksen teorian (1988) mukaan sisällön jakaminen hallittaviin osiin vähentää kognitiivista kuormitusta, mikä parantaa ymmärtämistä ja oppimista.
 • Sitoutumisen ylläpitäminen : Tauot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden henkiseen ja fyysiseen virkistäytymiseen. Van den Hurkin ja muiden (2017) tutkimus osoittaa, että lyhyet tauot auttavat ylläpitämään opiskelijoiden sitoutumista ja motivaatiota koko luennon ajan.
 • Metakognitio : Opiskelijat voivat luennoilla pidettävien taukojen avulla harjoittaa metakognitiota eli pohtia omia oppimisprosessejaan. Dunloskyn ja Rawsonin (2015) tutkimuksessa korostetaan metakognition merkitystä tehokkaalle oppimiselle.
 • Parempi ongelmanratkaisu : Tauot helpottavat ongelmanratkaisukykyä. Tutkimukset, kuten Allenin ja muiden (2019) tutkimus, ovat osoittaneet, että tauot voivat edistää divergenttiä ajattelua, luovuutta ja kriittisen ajattelun taitoja.

Miten ihmisaivot käsittelevät ja säilyttävät tietoa luennoilla?

Ihmisen aivot käsittelevät ja säilyttävät tietoa luentojen aikana kognitiivisten toimintojen monimutkaisen vuorovaikutuksen avulla, johon kuuluvat:

 • Tarkkaavaisuus : Luennon alussa aivojen huomiokyky on suhteellisen korkea, mutta vähitellen se heikkenee ajan myötä. Tutkimusten, kuten McCoyn ja muiden (2016) tutkimusten mukaan luennoilla tarkkaavaisuus kestää yleensä noin 10-15 minuuttia. Tämän ajanjakson jälkeen jatkuva tarkkaavaisuus vähenee, joten on tärkeää pitää taukoja, jotta keskittyminen voidaan palauttaa ja ylläpitää.
 • Koodaustiedot : Aivot koodaavat tietoa luennoitsijan esitellessä sitä. Tässä prosessissa aistitieto (visuaaliset ja auditiiviset vihjeet) muunnetaan muotoon, joka voidaan tallentaa muistiin. Koodauksen syvyys, johon vaikuttaa oppijan sitoutuminen, vaikuttaa siihen, miten hyvin tieto säilyy.
 • Muistin vakiinnuttaminen : Muistin vahvistaminen tapahtuu luentojen taukojen aikana. Talaminin ja Gorreen tutkimuksessa (2012) korostetaan, että aivot vakiinnuttavat tietoa lepojaksojen aikana. Lyhyet tauot luentosegmenttien välillä antavat aivoille mahdollisuuden siirtää äskettäin hankittua tietoa lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen muistiin.
 • Aktiivinen oppiminen : Aktiiviset oppimisstrategiat, kuten muistiinpanojen tekeminen, käsitteistä keskusteleminen tai osallistuminen tietokilpailuihin luentojen aikana, stimuloivat aivojen korkeamman asteen kognitiivisia toimintoja. Karpicke ja Blunt (2011) osoittavat, että aktiivinen paneutuminen aineistoon parantaa oppimateriaalin säilyttämistä ja ymmärtämistä.
 • Metakognitio : Metakognitiolla eli ajattelun ajattelulla on tärkeä rooli. Dunloskyn ja Rawsonin (2015) tutkimuksessa korostetaan, että kun oppijat harjoittavat metakognitiivisia prosesseja, kuten itseseurantaa ja itsesäätelyä, he voivat optimoida tiedon säilyttämis- ja hakustrategiansa.
 • Emotionaalinen sitoutuminen : Luentomateriaalin emotionaalinen sitoutuminen voi parantaa muistin säilymistä. Aivot säilyttävät todennäköisemmin tunteisiin liittyvää tietoa, kuten uteliaisuutta tai kiinnostusta (Pekrun ym., 2002).

Miten luentotauot vaikuttavat kognitiivisiin toimintoihin ja tarkkaavaisuuteen?

Tauoilla on merkittäviä neurologisia ja psykologisia vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin ja tarkkaavaisuuteen, ja ne parantavat yleistä kognitiivista suorituskykyä:

 • Huomion palauttaminen : Neurologisesti tauot antavat aivoille mahdollisuuden täydentää rajallisia kognitiivisia resurssejaan. Pitkäaikainen keskittyminen yksittäiseen tehtävään, kuten luennon kuunteluun, voi johtaa hermoston väsymiseen tietyillä aivoalueilla, kuten prefrontaalisella aivokuorella. Lyhyet tauot auttavat näitä alueita palautumaan, mikä palauttaa tarkkaavaisuuden ja valppauden (Mazaheri ym., 2014).
 • Muistin vakiinnuttaminen : Tauot edistävät muistin lujittumista. Lepojaksojen aikana aivot tarkastelevat aktiivisesti äskettäin hankittuun tietoon liittyviä hermoyhteyksiä ja vahvistavat niitä. Hippokampuksella, joka on keskeinen aivorakenne muistin kannalta, on keskeinen rooli tässä prosessissa (Dudai, 2012).
 • Luovuus ja poikkeava ajattelu : Neurologisesti taukojen pitäminen edistää luovuutta ja erilaista ajattelua. Allenin ym. (2019) tutkimus viittaa siihen, että levollisina hetkinä aivot siirtyvät ”mielen vaeltelun” tilaan, jossa ne tutkivat erilaisia ideoita ja assosiaatioita, mikä johtaa innovatiivisempaan ongelmanratkaisuun.
 • Parempi huomiokyky : Psykologisesti tauot auttavat ylläpitämään tarkkaavaisuutta pitkiä aikoja. Lyhyet keskeytykset tarjoavat henkisen hengähdystauon, vähentävät kognitiivista väsymystä ja mahdollistavat sen, että oppijat voivat keskittää huomionsa uudelleen tehokkaammin, kun luento jatkuu (Van den Hurk et al., 2017).
 • Vähentynyt kognitiivinen ylikuormitus : Tauot vähentävät kognitiivista ylikuormitusta. Aivot voivat käsitellä vain rajallisen määrän tietoa kerralla. Luentotauot estävät aivojen ylikuormittumista, mikä mahdollistaa paremman tiedonkäsittelyn ja ymmärtämisen (Sweller, 1988).
 • Parannettu sitoutuminen : Psykologisesti luentotauot ylläpitävät sitoutumista. Oppilaat ovat usein sitoutuneempia, kun he tietävät, että tauko on tulossa, koska se palkitsee pitkäaikaisesta tarkkaavaisuudesta. Tämä ennakointi voi vaikuttaa myönteisesti motivaatioon ja yleisiin oppimiskokemuksiin (Pekrun et al., 2002).

Mitkä ovat taukojen suositellut kestot ja taajuudet?

Luentotaukojen suositeltu kesto ja taajuus voivat vaihdella riippuen esimerkiksi tehtävän luonteesta, yksilöllisistä mieltymyksistä ja tauon erityistavoitteista. Yleiset suuntaviivat tehokkaille tauoille koulutus- ja työympäristöissä ovat kuitenkin seuraavat:

 • Lyhyet ja tiheät tauot : Lyhyet, usein toistuvat tauot ovat usein tehokkaampia kuin pidemmät tauot. Yleinen suositus on pitää 5-10 minuutin tauko jokaista tuntia kohden keskittynyttä työtä tai opiskelua kohden. Tämä mahdollistaa lyhyen henkisen nollauksen ilman, että tuottavuuden virtaus häiriintyy.
 • Pomodoro-tekniikka : Pomodoro-tekniikka on suosittu ajanhallintamenetelmä, jossa ehdotetaan 25 minuutin työskentelyä ja 5 minuutin taukoa. Kun olet tehnyt neljä työjaksoa, pidä pidempi 15-30 minuutin tauko. Tämä tekniikka on suunniteltu ylläpitämään keskittymistä ja ehkäisemään loppuunpalamista.
 • 2 tunnin sääntö : Jotkut asiantuntijat suosittelevat pidempää taukoa aina kahden tunnin keskittyneen työn tai opiskelun jälkeen. Tässä lähestymistavassa saatat työskennellä 90-120 minuuttia ja pitää sitten 15-30 minuutin tauon. Tämä pidennetty tauko mahdollistaa merkittävämmän rentoutumisen ja palautumisen.
 • Sopeudu henkilökohtaisiin tarpeisiin : Loppujen lopuksi taukojen ihanteellinen kesto ja tiheys voivat vaihdella henkilöstä toiseen. On tärkeää kuunnella kehoasi ja mukauttaa taukoaikataulua omien tarpeidesi ja tuottavuusmalliesi mukaan.

FAQ

Venyttele ja liiku : Muutaman minuutin liikunta voi antaa uutta energiaa mielelle ja keholle. Yksinkertaiset venytykset tai nopeat kävelylenkit voivat olla tehokkaita.
Juo ja napostele : Veden juominen tai pieni terveellinen välipala voi myös virkistää oppilaita ja valmistaa heidät seuraavaan oppimiskierrokseen.
Keskustele vertaisten kanssa : Luennon aiheista keskusteleminen luokkatovereiden kanssa voi selventää epäilyksiä, syventää ymmärrystä ja tehdä oppimisprosessista yhteistoiminnallisempaa.

Jaa viesti

Puheesta tekstiksi

img

Transkriptor

Muunna ääni- ja videotiedostosi tekstiksi