Служба

Transkriptor ви го обезбедува следниот сервис (услугите):

  1. Автоматизирана транскрипција на аудио фајлови качени преку нашите веб-сајтови

Пристап

Пристапот до и користењето на веб-сајтот и Услугите кои се нудат на веб-страницата вклучувајќи, но не само на Услугите, процесот на автоматска транскрипција, преземањата на информации за производот и честопати, се обезбедени и дозволени на привремена основа и се предмет на овие Услови. Специфичните услови и услови можат да се однесуваат на одредени содржини, производи, материјали, услуги или информации кои се содржани на или достапни преку оваа веб-страница или трансакции заклучно со оваа веб-страница. Ваквите специфични услови можат да бидат во прилог на Условите или, каде што не се во согласност со овие Услови, само до степен до кој содржината или намерата на ваквите специфични услови не се во согласност со овие Услови, таквите специфични услови ќе ги надминат овие Услови.

Transkriptor Ltd. does not guarantee the availability of the website or any of the services offered on thewebsite.

Transkriptor ООД го задржува правото да ја ревидира, менува, менува, избришува или суспендира содржината на било кој дел од веб-сајтот и/или било кој од услугите што ги обезбедува на веб-страницата без најава во било кое време по своја дискреција.

Transkriptor Ltd. не прифаќа никаква одговорност или одговорност за било кој прекин или прекин на било која или сите функционалности на веб-сајтот или Сервисот од било која причина освен договорена на друго место директно со Корисникот.

Transkriptor ЛТД не е обврска да ги ажурира информациите содржани на веб-страницата. Transkriptor ООД го задржува правото по своја сопствена дискреција, да го прекине пристапот до целата веб-страница или до Услугата со или без известување.

Содржината и Сервисот на веб-сајтовите наведени (https://transkriptor.com/) се сопственост на Transkriptor или користени под лиценца од сопственици на авторски права на трети страни, и заштитени со авторски права и било какви други права на интелектуална сопственост. Освен како што е предвидено поинаку, содржината објавена на оваа веб-страница може да се репродуцира, пренесува, пренесува, објавува или дистрибуира во немодифицирана форма само за лична некомерцијална употреба или со изразена писмена согласност од Transkriptor. Според дозволата подолу, сите права кои не се јасно дадени тука се резервирани. Сите авторски права и други сопственички известувања се задржуваат на сите репродукции.

Лиценца за користење веб-сајт

Можете да го користите веб-сајтот и информациите и материјалите таму за да ги качите аудио датотеките, да ги уредувате, споделувате и извезувате на неексклузивна основа. Со исклучок на аудио фајловите кои ги имате лично на вашата Transkriptor сметка:

Не смеете да го објавувате материјалот од овој веб-сајт (вклучувајќи ја републикацијата на друг веб-сајт), или да размножувате или складирате материјали од оваа веб-страница во било кој јавен или приватен електронски систем за враќање;

Не смеете да репродуцирате, дуплирате, копирате, продавате, препродавате, посетите, или на друг начин да ја искористите нашата веб-страница или материјал на нашата веб-страница за комерцијална цел, без наша експресна писмена согласност;

Не смеете да користите никакви фотографии, графики, видео или аудио секвенци одделно од било кој придружен текст.

Не смеете да менувате, декомплирате, уредувате или на друг начин да модифицирате било каков материјал на веб-страницата.

Ви доделуваме лиценца за користење на било какви софтверски апликации вклучени во веб-сајтот и за целите направени достапни само на веб-страницата. Не смеете да го преведувате, адаптирате, менувате, менувате, дистрибуирате, декомпилирате или да го користите софтверот за било која цел, да создавате било какви деривативни дела врз основа на него, да дозволите да се комбинира со било кој друг софтвер, да обезбеди пристап до него или да го користи за да обезбеди услуги на трети лица, освен до степен до кој ние сме должни да го дозволиме ова со важечки закон. Не смеете да го користите софтверот освен како што е наведено во овие услови без нашата претходна писмена согласност. Вашето користење на било какви услуги, софтвер, информации и материјали достапни на веб-страницата може да биде предмет на дополнителни правила и услови за тоа кои Transkriptor ќе ве известат во моментот на преземање или пристап. Вашето преземање или користење на такви услуги, информации и материјали ќе укаже на вашето прифаќање на тие дополнителни услови. Ако не се согласувате со овие дополнителни услови, ве молиме не ги користете Услугите.

Ограничувања на одговорноста

Информациите на овој веб-сајт се обезбедени бесплатно, и признавате дека би било неразумно да сме одговорни во однос на оваа веб-страница и информациите на оваа веб-страница. Иако се внимава да се обезбеди точноста на информациите на овој веб-сајт, Transkriptor ЛТД не превзема одговорност затоа. Сите содржини се обезбедени "како што е" и "како што е достапно". Transkriptor Ltd. со ова изразува отфрлање на било какви претставништва или гаранции од било каков вид, експресни или подразбира, вклучувајќи без ограничување на гаранцијата за трговска способност, кондиција за било која одредена цел, ненарушување, или во врска со работењето на оваа веб-страница или содржината. Transkriptor ЛТД не дава налози и не прави никакви претставништва за безбедноста на оваа веб-страница. Признавате дека секоја испратена информација може да биде пресретната. Transkriptor Ltd. не наложува веб-страницата или серверите кои ја прават оваа веб-страница достапна или електронски комуникации испратени од Transkriptor Ltd. се ослободени од вируси или било кои други штетни елементи.

Во никој случај Transkriptor ООД не смее да биде одговорна за било каква директна, индиректна, следна, казнена, специјална или инцидентна штета (вклучувајќи, без ограничување, штета за загуба на бизнис, договор, приходи, податоци, информации или деловни прекини) што произлегува од или во врска со користење, или неспособност за користење на оваа веб-страница или содржината, дури и ако Transkriptor ЛТД е советувана за можноста за таква штета. Секоја постапка покрената против Transkriptor ЛТД која се однесува на или во врска со овој веб-сајт мора да биде започната и писмено известувана за Transkriptor ЛТД во рок од една (1) година по датумот кога се појави причината за дејствување. Ништо во овој откажување нема да ја исклучи или ограничи нашата одговорност за измама, за смрт или лична повреда предизвикана од нашата небрежност, или за било која друга одговорност, која не може да биде исклучена или ограничена според важечкиот закон.

Не смеете да креирате линк до било која страница на оваа веб-страница без нашата претходна писмена согласност. Ако направите линк до страница на оваа веб-страница го правите тоа на сопствен ризик и исклучоците и ограничувањата наведени во овие Услови ќе важат за Корисникот користејќи ја оваа веб-страница преку поврзување со него.

Од време на време веб-страницата може да вклучува и линкови до други веб-сајтови на трети страни кои не се под контрола на Transkriptor ЛТД. Овие линкови имаат за цел да обезбедат дополнителни информации и немаат за цел да означат дека Transkriptor ЛТД ги ододржува ваквите веб-сајтови и/или нивната содржина или на било кој начин е поврзана со поврзаната веб-страница. Transkriptor ЛТД нема одговорност за содржината на поврзаната веб-страница. Ваша одговорност е да ги проверите условите на било која друга веб-страница која можете да ја посетите. Понатамошните врски обезбедени од страна на веб-сајтот или ресурсите не се истражуваат, верификуваат, надгледуваат или ододржуваат од Transkriptor ООД и се користат на ваш ризик.

Поднесување

Вие наложувате дека секоја информација, слики, коментар или податоци од било која природа која ја поднесувате на веб-страницата, по електронска пошта или на друг начин, не е клеветничка или навредлива, невистина, расно навредлива или поттикнување на расна омраза или на друг начин во кршење на правото на приватност или човекови права или дејствување во право во која било јурисдикција. Во случај да поднесете ваков материјал на веб-страницата, Transkriptor ООД го задржува правото да го отстрани без референца до вас и да соработува со било каква истрага од страна на властите или судската наредба која се однесува на неа, сите и сите последици кои можат директно или индиректно да следат ќе бидат целосно ваша одговорност не одговорност на Transkriptor ЛТД. Вие се согласувате да го обезбедите и држите Transkriptor ЛТД безвредно од било каква акција или последици кои можат да настанат во вакви околности, вклучувајќи ги и сите тврдења на трети страни. Понатаму наложувате дека било какви податоци на било која трета страна обезбедени од вас, без разлика дали со испраќање пораки на нашите електронски адреси, пополнување на било какви форми, користење на било која онлајн чат услуга или на друг начин, е обезбедено од вас со целосна информирана согласност на соодветната страна и е точна. Transkriptor ЛТД има право да го обелодени вашиот идентитет на било која трета страна која тврди дека секоја информација или материјал обезбедени, објавени или качени од вас на веб-страницата претставува кршење на нивните права на интелектуална сопственост или на нивното право на приватност без одговорност кон вас.

Доверливи информации и откривање

Во врска со обезбедувањето на Услугата, може да биде потребно или пожелно за Вас или Transkriptor ООД да ги обелоденувате на другите одредени не-јавни Доверливи информации. За целите на овие Услови, "Доверливи информации" значат сите не-јавни, доверливи и сопственички информации кои се однесуваат на страните, нивните соодветни клиенти и Услугата, која е или ќе биде откриена од страна на страна усно или како што е напишано во писмена форма или содржано во некоја друга опиплива форма. Примачката се согласува да држи строга доверба и да ги користи сите разумни напори за одржување на тајноста на било која и сите Доверливи информации обелоденети од страна на обелоденувачката страна според овие Услови и не може да открива Доверливи информации без експресна, писмена претходна согласност на обелоденувачката страна, со исклучок на следново:

Информации кои, во моментот на обелоденување, се достапни за јавноста, или потоа стануваат достапни за јавноста со објавување или поинаку, освен со прекршување на овој Договор од страна на примачката.

Информацијата која примачката може да ја воспостави со претходна евиденција веќе им била позната или била во нивна сопственост во моментот на обелоденување и не била стекната, директно или индиректно, од разоткривачката страна.

Информации кои примачката ги добива од трета страна; Сепак, обезбеди дека таквите информации не се добиени од страна на речената трета страна, директно или индиректно, од обелоденувачката страна под обврска за доверливост кон обелоденувачката страна.

Информацијата која примачката може да ја воспостави била независно развиена од страна на нивните вработени или изведувачи кои немале контакт со и не знаеле за содржината на Доверливите информации.

Примачката може да обелодени Доверливи информации ако биде принудена да го стори тоа од страна на судот, Административната власт или друг трибунал на компетентна компетентност, при предвиденото, при все това, че в таков случај приемната страна, веднага след като се извести, че може да се налага разгласување, дава писмено писмо с факсимиле и оноќна пошта на осигурилата страна, така че осигурилата страна да може да иска обезпечителна заповед или друго средство за средство за обезпечително средство от споменатите суд или правораздавателен орган. Во секој случај, примачката страна ќе го обелодени само тој дел од Доверливите информации кои, според нивниот правен совет, се законски задолжени да бидат обелоденети и ќе вршат разумни напори за да се осигура дека секоја таква информација што ќе биде откриена ќе биде доверливо третирана од страна на споменатиот суд или трибунал преку заштитни наредби, поднесување под печат и други соодветни средства.

Примачката нема да ја користи Доверливата информација за која било друга цел освен во врска со Услугата или за подобрување или развивање на нови услуги. Примачката ќе ги обелодени доверливите информации само на нивните директори, офицери, вработени, агенти, провајдери на услуги или придружни претпријатија, како што е применливо сите од нив да бидат обврзани со услови не помалку обременливи од овие Услови.

Примачката ги презема сите разумни чекори, вклучувајќи, но не само, оние чекори преземени за заштита на нивните сопствени информации, податоци или друг опиплив или нематеријален имот кои тие ги сметаат за сопственички или доверливи, за да се осигура дека Доверливите информации нема да бидат обелоденети или дуплирани за користење на било која трета страна, и ќе ги преземе сите разумни чекори за спречување на нивните директори, офицери, вработени и агенти (како што е применливо) кои имаат пристап до Доверливите информации од откривање или користење на било која доверлива информација, или од извршување на било какви дејства или пропусти кои можат да резултираат со прекршување на овие Услови.

По писмено барање на разоткривачката страна, примачката брзо ќе ги врати на страната која ги обелоденува сите материјали и документи, како и сите податоци или други медиуми (вклучувајќи ги и компјутерските податоци и електронските информации), заедно со сите копии од истите, или ќе ги уништи речените Доверливи информации и по барање на разоткривачката страна, ќе обезбеди сертификат за уништување.

Transkriptor ЛТД обработува информации за посетителите на веб-страницата и информациите добиени во согласност со Изјавата. Користејќи го веб-сајтот, вие се согласувате со таква обработка и нарачувате дека сите корисници податоци кои ги обезбедувате се точни.

Ограничен пристап

Пристапот до одредени области на нашата веб-страница е ограничен. Ние го задржуваме правото да го ограничиме пристапот до областите на нашата веб-страница, или навистина целата наша веб-страница, по наша дискреција. Ако ви обезбедиме кориснички идентификација и лозинка за да ви овозможиме пристап до ограничени области од нашата веб-страница или друга содржина или Услуги, мора да се осигурате дека вашиот кориснички идентификација и лозинка се чуваат доверливи. Ја прифаќате одговорноста за сите активности кои се случуваат под вашиот кориснички идентификација или лозинка. Ние можеме да ја оневозможиме вашата корисничка идентификација и лозинка по наша дискреција, ако прекршите некоја од политиките или условите кои го регулираат вашето користење на нашата веб-страница или било која друга договорна обврска која ни ја должите.

Целиот договор

Оваа информација за сајтот го сочинува целиот договор помеѓу вас и нас во однос на вашата употреба на нашата веб-страница, и ги надмина сите претходни договори во однос на вашата употреба на оваа веб-страница.

Закон и јурисдикција

Овие информации за локацијата ќе бидат регулирани и конструирани во согласност со турскиот закон, а сите спорови во врска со ова известување се предмет на ексклузивната надлежност на турските судови

Политика за враќање на парите

Во случаите кога не сте задоволни од квалитетот на транскрипцијата или нашите услуги, ќе ја вратиме вашата целосна последна претплата ако не известите во рок од (7) календарски денови по датумот на плаќање. Секој корисник може да побара враќање само еднаш.

Контактирајќи со нас

Ве молиме не се двоумете да контактирате (support@transkriptor.com) во врска со било какви прашања кои се однесуваат на овие Услови или Изјавата.