บริการ

Transkriptor ให้บริการดังต่อไปนี้ ("บริการ") แก่คุณ:

  1. การถอดเสียงไฟล์เสียงอัตโนมัติที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์ของเรา

เข้าถึง

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่นําเสนอบนเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงบริการกระบวนการถอดความอัตโนมัติการดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์และคําถามที่พบบ่อยมีให้และได้รับอนุญาตชั่วคราวและอยู่ภายใต้ข้อกําหนดเหล่านี้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขเฉพาะอาจนําไปใช้กับเนื้อหาผลิตภัณฑ์วัสดุบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในหรือมีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือธุรกรรมที่สรุปผ่านเว็บไซต์นี้ ข้อกําหนดเฉพาะดังกล่าวอาจเป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกําหนดหรือในกรณีที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดเหล่านี้เฉพาะในขอบเขตที่เนื้อหาหรือเจตนาของข้อกําหนดเฉพาะดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดเหล่านี้ข้อกําหนดเฉพาะดังกล่าวจะมีผลแทนที่ข้อกําหนดเหล่านี้

TEXTINTEL FZE ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่นําเสนอบนเว็บไซต์

TEXTINTEL FZE ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขลบหรือระงับเนื้อหาของส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และ / หรือบริการใด ๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของ INTEL FZE แต่เพียงผู้เดียว

TEXTINTEL FZE ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สําหรับการหยุดชะงักหรือการยุติฟังก์ชันการทํางานใด ๆ หรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือบริการด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ตกลงกันโดยตรงกับผู้ใช้

TEXTINTEL FZE ไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ TEXTINTEL FZE ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ

เนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ที่ระบุไว้ (https://transkriptor.com/) เป็นทรัพย์สินของ Transkriptor หรือใช้ภายใต้ใบอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์บุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจถูกทําซ้ํา ส่ง ออกอากาศซ้ํา เผยแพร่ หรือแจกจ่ายในรูปแบบที่ไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น หรือด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Transkriptor ภายใต้ใบอนุญาตด้านล่างสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้จะถูกสงวนไว้ ลิขสิทธิ์และประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในการทําซ้ําทั้งหมด

ใบอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์

คุณสามารถใช้เว็บไซต์และข้อมูลและเนื้อหาในนั้นเพื่ออัปโหลดไฟล์เสียงแก้ไขแบ่งปันและส่งออกโดยไม่ผูกขาด ยกเว้นไฟล์เสียงที่คุณมีในบัญชี Transkriptor ของคุณเป็นการส่วนตัว:

คุณต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ซ้ํา (รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์อื่น) หรือทําซ้ําหรือจัดเก็บเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ในระบบเรียกค้นทางอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะหรือส่วนตัว

คุณต้องไม่ทําซ้ําทําซ้ําคัดลอกขายขายต่อเยี่ยมชมหรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเราบนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

คุณต้องไม่ใช้ภาพถ่ายกราฟิกวิดีโอหรือลําดับเสียงแยกต่างหากจากข้อความประกอบใด ๆ

คุณต้องไม่เปลี่ยนแปลง ถอดรหัส แก้ไข หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์

เราให้ใบอนุญาตแก่คุณในการใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์และเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์เท่านั้น คุณต้องไม่แปลดัดแปลงแก้ไขแก้ไขแจกจ่ายแยกส่วนหรือทําวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์นั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ สร้างงานลอกเลียนแบบใด ๆ ตามนั้นอนุญาตให้ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ให้การเข้าถึงหรือใช้เพื่อให้บริการแก่บุคคลที่สามยกเว้นในขอบเขตที่เราจําเป็นต้องอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกําหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา การใช้บริการซอฟต์แวร์ข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่ง Transkriptor จะแจ้งให้คุณทราบในขณะที่ดาวน์โหลดหรือเข้าถึง การดาวน์โหลดหรือการใช้บริการข้อมูลและวัสดุดังกล่าวจะบ่งชี้ว่าคุณยอมรับข้อกําหนดเพิ่มเติมเหล่านั้น หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้โปรดอย่าใช้บริการ

ข้อจํากัดความรับผิด

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีและคุณรับทราบว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่จะให้เรารับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และข้อมูลในเว็บไซต์นี้ แม้ว่าจะมีการใช้ความระมัดระวังเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ แต่ TEXTINTEL FZE จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เนื้อหาทั้งหมดมีให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" TEXTINTEL FZE ขอปฏิเสธการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ การไม่ละเมิดหรือการทํางานของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา TEXTINTEL FZE ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งอาจถูกดักจับ TEXTINTEL FZE ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทําให้เว็บไซต์นี้พร้อมใช้งานหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งโดย TEXTINTEL FZE ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

ไม่ว่าในกรณีใด TEXTINTEL FZE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง เป็นการลงโทษ พิเศษ หรือโดยบังเอิญ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียธุรกิจ สัญญา รายได้ ข้อมูล ข้อมูล หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) อันเป็นผลมาจาก เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาได้ แม้ว่า TEXTINTEL FZE จะได้รับคําแนะนําถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว การดําเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ TEXTINTEL FZE ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะต้องเริ่มต้นและแจ้งให้ TEXTINTEL FZE ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากวันที่สาเหตุของการดําเนินการเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งใดในข้อจํากัดความรับผิดชอบนี้ที่จะยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของเราสําหรับการฉ้อโกงการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราหรือความรับผิดอื่นใดซึ่งไม่สามารถยกเว้นหรือ จํากัด ได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

คุณไม่สามารถสร้างลิงก์ไปยังหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา หากคุณสร้างลิงก์ไปยังหน้าของเว็บไซต์นี้คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเองและข้อยกเว้นและข้อ จํากัด ที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ที่ใช้เว็บไซต์นี้โดยเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้

ในบางครั้งเว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ TEXTINTEL FZE ลิงก์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงว่า TEXTINTEL FZE รับรองเว็บไซต์ดังกล่าวและ/หรือเนื้อหาของพวกเขา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง TEXTINTEL FZE ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณอาจเยี่ยมชม ลิงก์เพิ่มเติมที่จัดทําโดยเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลจะไม่ถูกตรวจสอบหรือรับรองโดย TEXTINTEL FZE และถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การยอมแพ้

คุณรับประกันว่าข้อมูลรูปภาพความคิดเห็นหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ทางอีเมลหรืออื่น ๆ จะไม่เป็นการหมิ่นประมาทหรือก้าวร้าวไม่เป็นความจริงก้าวร้าวทางเชื้อชาติหรือยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิมนุษยชนหรือสามารถดําเนินการได้ในกฎหมายในเขตอํานาจศาลใด ๆ ในกรณีที่คุณส่งเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์ TEXTINTEL FZE ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงคุณและให้ความร่วมมือกับการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่หรือคําสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวผลที่ตามมาใด ๆ และทั้งหมดที่อาจตามมาโดยตรงหรือโดยอ้อมจะเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมดไม่ใช่ความรับผิดชอบของ TEXTINTEL FZE คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง TEXTINTEL FZE จากการกระทําหรือผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการเรียกร้องใดๆ โดยบุคคลที่สาม คุณรับประกันเพิ่มเติมว่าข้อมูลใด ๆ ของบุคคลที่สามที่คุณให้ไว้ไม่ว่าจะโดยการส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมลของเรากรอกแบบฟอร์มใด ๆ โดยใช้บริการแชทออนไลน์ใด ๆ หรืออื่น ๆ นั้นจัดทําโดยคุณโดยได้รับความยินยอมอย่างครบถ้วนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องและถูกต้อง TEXTINTEL FZE มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามที่อ้างว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณให้โพสต์หรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ

ข้อมูลที่เป็นความลับและการเปิดเผยข้อมูล

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ อาจมีความจําเป็นหรือเป็นที่พึงปรารถนาสําหรับคุณหรือ TEXTINTEL FZE ในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับอื่นๆ ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดเหล่านี้ 'ข้อมูลที่เป็นความลับ' จะหมายถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาลูกค้าที่เกี่ยวข้องและบริการซึ่งได้รับหรือจะถูกเปิดเผยโดยคู่สัญญาด้วยวาจาหรือตามที่กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้อื่น ๆ ฝ่ายที่ได้รับตกลงที่จะรักษาความเชื่อมั่นอย่างเข้มงวดและใช้ความพยายามตามสมควรทั้งหมดเพื่อรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ และทั้งหมดที่เปิดเผยโดยฝ่ายที่เปิดเผยภายใต้ข้อกําหนดเหล่านี้และอาจไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากฝ่ายที่เปิดเผยยกเว้นสิ่งต่อไปนี้:

ข้อมูลที่ในเวลาที่เปิดเผยจะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือหลังจากนั้นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยการเผยแพร่หรืออื่น ๆ นอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงนี้โดยฝ่ายที่ได้รับ

ข้อมูลที่ฝ่ายที่ได้รับสามารถสร้างได้โดยบันทึกก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักของพวกเขาแล้วหรืออยู่ในความครอบครองของพวกเขาในขณะที่เปิดเผยและไม่ได้มาโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝ่ายที่เปิดเผย

ข้อมูลที่ฝ่ายรับได้รับจากบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับจากบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝ่ายที่เปิดเผยภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับต่อฝ่ายที่เปิดเผย

ข้อมูลที่ฝ่ายรับสามารถสร้างได้ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยพนักงานหรือผู้รับเหมาที่ไม่มีการติดต่อด้วยและไม่ทราบเนื้อหาของข้อมูลที่เป็นความลับ

ฝ่ายที่ได้รับอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหากถูกบังคับให้ทําเช่นนั้นโดยศาลหน่วยงานบริหารหรือศาลอื่น ๆ ที่มีเขตอํานาจศาลโดยมีเงื่อนไขว่าในกรณีดังกล่าวฝ่ายที่ได้รับจะต้องแจ้งให้ทราบทันทีว่าอาจต้องเปิดเผยให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางโทรสารและไปรษณีย์ข้ามคืนไปยังภาคีที่ให้ไว้เพื่อให้ฝ่ายที่ให้อาจขอคําสั่งคุ้มครองหรือการเยียวยาอื่น ๆ จากศาลหรือศาลดังกล่าว ในกรณีใด ๆ ฝ่ายที่ได้รับจะต้องเปิดเผยเฉพาะส่วนนั้นของข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของพวกเขาจําเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายและจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวที่เปิดเผยจะได้รับการปฏิบัติที่เป็นความลับโดยศาลหรือศาลดังกล่าวผ่านคําสั่งคุ้มครองการยื่นภายใต้ตราประทับและวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ฝ่ายที่ได้รับจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับบริการหรือเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาบริการใหม่ ฝ่ายที่ได้รับจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่กรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทนผู้ให้บริการหรือ บริษัท ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมซึ่งทั้งหมดจะต้องผูกพันตามข้อกําหนดไม่น้อยไปกว่าข้อกําหนดเหล่านี้

ฝ่ายที่ได้รับจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงขั้นตอนเหล่านั้นที่ดําเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลของตนเองข้อมูลหรือทรัพย์สินที่จับต้องได้หรือไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่พวกเขาถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นความลับเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่ถูกเปิดเผยหรือซ้ําซ้อนสําหรับการใช้งานของบุคคลที่สามและจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อป้องกันกรรมการของพวกเขา เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน (แล้วแต่กรณี) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจากการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากการกระทําหรือการละเว้นใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้

เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่เปิดเผยฝ่ายที่ได้รับจะต้องส่งคืนเอกสารและเอกสารทั้งหมดให้กับฝ่ายที่เปิดเผยทันทีรวมถึงข้อมูลหรือสื่ออื่น ๆ (รวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมกับสําเนาใด ๆ หรือทําลายข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวและเมื่อได้รับการร้องขอจากฝ่ายที่เปิดเผยให้แสดงใบรับรองการทําลาย

TEXTINTEL FZE ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และข้อมูลที่ได้รับตามคําชี้แจง การใช้เว็บไซต์แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าวและคุณรับประกันว่าข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณให้นั้นถูกต้อง

การเข้าถึงที่ จํากัด

การเข้าถึงบางพื้นที่ของเว็บไซต์ของเราถูก จํากัด เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จํากัด การเข้าถึงพื้นที่ของเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของเราทั้งหมดตามดุลยพินิจของเรา หากเราให้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านแก่คุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูก จํากัด ของเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือบริการอื่น ๆ ของเราคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกเก็บเป็นความลับ คุณยอมรับความรับผิดชอบสําหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ เราอาจปิดใช้งาน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวหากคุณละเมิดนโยบายหรือข้อกําหนดใด ๆ ที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือภาระผูกพันตามสัญญาอื่น ๆ ที่คุณเป็นหนี้กับเรา

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อมูลเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราและแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

กฎหมายและเขตอํานาจศาล

ข้อมูลเว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายตุรกีและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้จะอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลเฉพาะของศาลตุรกี

นโยบายการคืนเงิน

ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับคุณภาพของการถอดความหรือบริการของเราเราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกครั้งสุดท้ายของคุณหากคุณแจ้งให้เราทราบภายใน (7) วันตามปฏิทินหลังจากวันที่ชําระเงิน ผู้ใช้แต่ละคนสามารถขอเงินคืนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ติดต่อเรา

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ (support@transkriptor.com) เราเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดเหล่านี้หรือคําชี้แจง