שירות

Transkriptor מספקת לך את השירות הבא ("השירותים"):

  1. תמלול אוטומטי של קבצי אודיו שהועלו דרך אתרי האינטרנט שלנו

גישה

הגישה והשימוש באתר ובשירותים המוצעים באתר, כולל אך לא מוגבל לשירותים, תהליך התמלול האוטומטי, הורדות מידע על מוצרים ושאלות נפוצות, מסופקים ומותרים על בסיס זמני וכפופים לתנאים אלה. תנאים והתניות ספציפיים עשויים לחול על תוכן, מוצרים, חומרים, שירותים או מידע ספציפיים הכלולים או זמינים באמצעות אתר זה או עסקאות שבוצעו באמצעות אתר זה. תנאים ספציפיים אלה עשויים להיות בנוסף לתנאים או, כאשר אינם עולים בקנה אחד עם תנאים אלה, רק במידה שהתוכן או הכוונה של תנאים ספציפיים אלה אינם עולים בקנה אחד עם תנאים אלה, תנאים ספציפיים אלה יגברו על תנאים אלה.

Transkriptor Ltd. does not guarantee the availability of the website or any of the services offered on thewebsite.

Transkriptor בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לשנות, לשנות, למחוק או להשעות את תוכנו של כל חלק מהאתר ו/או איזה מהשירותים שהיא מספקת באתר ללא הודעה מוקדמת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

Transkriptor בע"מ אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חבות לכל הפרעה או הפסקה של חלק או כל הפונקציות של האתר או השירות מכל סיבה אחרת מאשר הוסכם במקום אחר ישירות עם המשתמש.

Transkriptor בע"מ אינה מחויבת לעדכן כל מידע הכלול באתר. Transkriptor בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הגישה לאתר או לשירות, כולם או חלקם, עם או בלי הודעה מוקדמת.

התוכן והשירות של אתרי האינטרנט המפורטים (https://transkriptor.com/) הם רכושם של Transkriptor או שנעשה בהם שימוש ברישיון מבעלי זכויות יוצרים של צד שלישי, ומוגנים על ידי זכויות יוצרים וכל זכויות קניין רוחני אחרות. אלא אם צוין אחרת, התוכן המפורסם באתר זה עשוי להיות משוכפל, משודר, משודר מחדש, מפורסם או מופץ בצורה ללא שינוי לשימוש אישי לא מסחרי בלבד או בהסכמה מפורשת בכתב של Transkriptor. בכפוף לרישיון להלן, כל הזכויות שלא הוענקו במפורש במסמך זה שמורות. כל הודעות זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות יישמרו על כל הרפרודוקציות.

רישיון שימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר ובמידע ובחומר הכלולים בו על מנת להעלות קבצי שמע, לערוך, לשתף ולייצא אותם על בסיס שאינו בלעדי. למעט קבצי שמע שיש לך באופן אישי לחשבון Transkriptor שלך:

אין לפרסם מחדש חומר מאתר זה (כולל פרסום מחדש באתר אחר), או לשכפל או לאחסן חומר מאתר זה בכל מערכת אחזור אלקטרונית ציבורית או פרטית;

אין לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור מחדש, לבקר או לנצל בכל דרך אחרת את אתר האינטרנט שלנו או את החומר באתר שלנו למטרה מסחרית, ללא הסכמתנו המפורשת בכתב;

אין להשתמש בתצלומים, גרפיקה, קטעי וידאו או שמע בנפרד מכל טקסט נלווה.

אין לשנות, לבצע הידור לאחור, לערוך או לשנות בכל דרך אחרת חומר כלשהו באתר.

אנו מעניקים לך רישיון להשתמש בכל יישומי התוכנה הכלולים באתר האינטרנט ולמטרות הזמינות באתר בלבד. אינך רשאי לתרגם, להתאים, לשנות, לשנות, להפיץ, לבצע הידור לאחור או לבצע הנדסה לאחור של תוכנה זו לכל מטרה שהיא, ליצור עבודות נגזרות כלשהן המבוססות עליה, להתיר את שילובה עם כל תוכנה אחרת, לספק גישה אליה או להשתמש בה כדי לספק שירותים לצדדים שלישיים, למעט במידה שאנו נדרשים להתיר זאת על פי החוק החל. אינך רשאי להשתמש בתוכנה אלא כפי שצוין בתנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. השימוש שלך בכל השירותים, התוכנות, המידע והחומרים הזמינים באתר עשוי להיות כפוף לתנאים והתניות נוספים שעליהם Transkriptor יודיע לך בעת ההורדה או הגישה. הורדה או שימוש שלך בשירותים, במידע ובחומרים אלה יעידו על הסכמתך לתנאים נוספים אלה. אם אינך מסכים לתנאים והתניות נוספים אלה, אנא אל תשתמש בשירותים.

הגבלת אחריות

המידע באתר זה מסופק ללא תשלום, ואתה מאשר כי יהיה זה בלתי סביר להטיל עלינו אחריות בגין אתר זה והמידע באתר זה. למרות שננקטה זהירות על מנת להבטיח את דיוק המידע באתר זה, Transkriptor בע"מ אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לפיכך. כל התוכן מסופק "כמות שהוא" ו"לפי זמינות". Transkriptor בע"מ מתנערת בזאת במפורש מכל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, או באשר להפעלת אתר זה או התוכן. Transkriptor Ltd. אינה מתחייבת או מציגה מצגים כלשהם בנוגע לאבטחת אתר זה. אתה מאשר שכל מידע שנשלח עשוי להיות מיורט. Transkriptor בע"מ אינה מתחייבת כי האתר או השרתים אשר הופכים אתר אינטרנט זה לזמין או תקשורת אלקטרונית הנשלחת על ידי Transkriptor בע"מ נקיים מווירוסים או מכל גורם מזיק אחר.

בשום מקרה Transkriptor בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי, מיוחד או מקרי (כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן עסקים, חוזה, הכנסות, נתונים, מידע או הפרעה לעסקים) הנובעים או קשורים לשימוש או לחוסר היכולת להשתמש באתר זה או בתוכן, גם אם Transkriptor בע"מ קיבלה הודעה על האפשרות לנזקים כאלה. כל תביעה שהוגשה נגד Transkriptor בע"מ הנוגעת לאתר זה או קשורה אליו, יש להתחיל ולהודיע על כך בכתב Transkriptor בע"מ בתוך שנה אחת (1) מיום שקמה עילת התביעה. שום דבר בכתב ויתור זה לא יחריג או יגביל את החבות שלנו להונאה, למוות או לפציעה גופנית שנגרמו כתוצאה מרשלנות שלנו, או לכל חבות אחרת, שלא ניתן להחריג או להגביל על פי החוק החל.

אינך רשאי ליצור קישור לדף כלשהו באתר זה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אם אתה יוצר קישור לדף באתר זה, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד וההחרגות והמגבלות המפורטות בתנאים אלה יחולו על המשתמש המשתמש באתר זה על ידי קישור אליו.

מעת לעת עשוי האתר לכלול גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים של צדדים שלישיים שאינם בשליטת Transkriptor בע"מ. קישורים אלה נועדו לספק מידע נוסף ואינם מיועדים לסמן כי Transkriptor בע"מ תומכת באתרים אלה ו/או בתוכנם או קשורה בדרך כלשהי לאתר המקושר. Transkriptor בע"מ אין כל אחריות לתוכן האתר המקושר. באחריותך לבדוק את התנאים וההגבלות של כל אתר אחר שבו אתה עשוי לבקר. קישורים נוספים המסופקים על ידי האתר או המשאבים אינם נחקרים, מאומתים, מנוטרים או מאושרים על ידי Transkriptor בע"מ והשימוש בהם הוא על אחריותך בלבד.

שליחת

אתה מתחייב כי כל מידע, תמונות, תגובה או נתונים מכל סוג שהוא שתמסור לאתר, בדוא"ל או בכל דרך אחרת, אינם משמיצים או פוגעניים, אינם נכונים, פוגעניים מבחינה גזעית או מסיתים לשנאה גזעית או מפרים בדרך אחרת את זכותו של אדם לפרטיות או לזכויות אדם או ניתנים לפעולה על פי חוק בכל תחום שיפוט. במקרה שתמסור חומר כאמור באתר, Transkriptor בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להסיר אותו ללא התייחסות אליך ולשתף פעולה עם כל חקירה של הרשויות או צו בית משפט הנוגע אליו, כל ההשלכות שעשויות לנבוע במישרין או בעקיפין יהיו באחריותך המלאה ולא באחריותו של Transkriptor בע"מ.. אתה מסכים לשפות ולפטור את Transkriptor בע"מ מכל פעולה או תוצאה שעלולות לנבוע בנסיבות כאלה, לרבות תביעות של צדדים שלישיים. כמו כן, אתה מתחייב כי כל הנתונים של צד שלישי כלשהו שסופקו על ידך, בין אם על ידי שליחת הודעות לכתובות הדוא"ל שלנו, מילוי טפסים כלשהם, שימוש בשירות צ'אט מקוון כלשהו או בכל דרך אחרת, מסופקים על ידך בהסכמה מדעת מלאה של הצד הרלוונטי והם מדויקים. Transkriptor בע"מ תהא רשאית לחשוף את זהותך בפני כל צד שלישי הטוען כי כל מידע או חומר שנמסר, פורסם או הועלה על ידך לאתר מהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני שלהם או של זכותם לפרטיות ללא אחריות כלפיך.

מידע סודי וגילוי

בקשר למתן השירות, ייתכן שיהיה צורך או רצוי עבורך או Transkriptor בע"מ לחשוף בפני אחרים מידע סודי שאינו ציבורי. למטרות תנאים אלה, "מידע סודי" פירושו כל מידע שאינו ציבורי, סודי וקנייני הנוגע לצדדים, ללקוחותיהם בהתאמה ולשירות, אשר נחשף או ייחשף על ידי צד בעל פה או כפי שנקבע בכתב או הכלול בצורה מוחשית אחרת. הצד המקבל מסכים בזאת לשמור על סודיות מוחלטת ולעשות את כל המאמצים הסבירים כדי לשמור על הסודיות של כל מידע סודי שנחשף על ידי הצד החושף על פי תנאים אלה ואינו רשאי לחשוף מידע סודי ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של הצד החושף, למעט הדברים הבאים:

מידע אשר, בעת הגילוי, זמין לציבור, או לאחר מכן הופך לזמין לציבור על ידי פרסום או בדרך אחרת, למעט על ידי הפרת הסכם זה על ידי הצד המקבל.

מידע שהצד המקבל יכול לקבוע ברשומה קודמת כבר היה ידוע לו או שהיה ברשותו בעת הגילוי ולא נרכש, במישרין או בעקיפין, מהצד החושף.

מידע שהצד המקבל מקבל מצד שלישי; ובלבד שמידע כאמור לא הושג על ידי אותו צד שלישי, במישרין או בעקיפין, מהצד החושף תחת חובת סודיות כלפי הצד החושף.

המידע שהצד המקבל יכול לקבוע פותח באופן עצמאי על ידי עובדיו או קבלנים שלא היה להם קשר עם תוכן המידע הסודי ולא היו מודעים לו.

הצד המקבל רשאי לחשוף מידע סודי אם אולץ לעשות כן על ידי בית משפט, סוכנות מנהלית או טריבונל אחר בעל סמכות שיפוטית, ובלבד שבמקרה כזה הצד המקבל ימסור מיד עם קבלת ההודעה כי ייתכן שתידרש גילוי, הודעה בכתב באמצעות פקסימיליה ודואר לילה לצד המספק כדי שהצד המספק יוכל לבקש צו הגנה או סעד אחר מבית המשפט או בית הדין האמורים. בכל מקרה, הצד המקבל יגלה רק את אותו חלק של המידע הסודי אשר, לדעת בא כוחו, נדרש על פי חוק לגלותו וינקוט מאמצים סבירים כדי להבטיח שכל מידע כזה שייחשף כך יזכה לטיפול חסוי על ידי בית המשפט או בית הדין האמור באמצעות צווי הגנה, הגשה תחת חותמת ואמצעים מתאימים אחרים.

הצד המקבל לא ישתמש במידע הסודי לכל מטרה אחרת מלבד בקשר לשירות או כדי לשפר או לפתח שירותים חדשים. הצד המקבל יגלה מידע סודי רק לדירקטורים, נושאי משרה, עובדים, סוכנים, ספקי שירותים או חברות קשורות, לפי העניין, שכולם יהיו מחויבים לתנאים מכבידים לא פחות מתנאים אלה.

הצד המקבל ינקוט בכל הצעדים הסבירים, כולל, אך לא רק, אותם צעדים שננקטו כדי להגן על המידע, הנתונים או רכוש מוחשי או בלתי מוחשי אחר שהוא רואה כקנייני או סודי, כדי להבטיח שהמידע הסודי לא ייחשף או ישוכפל לשימושו של צד שלישי כלשהו, וינקוט בכל הצעדים הסבירים כדי למנוע מהדירקטורים שלו, נושאי משרה, עובדים וסוכנים (לפי העניין) שיש להם גישה למידע הסודי מלחשוף או לעשות שימוש בלתי מורשה במידע סודי כלשהו, או מביצוע מעשים או מחדלים כלשהם שעלולים לגרום להפרה של תנאים אלה.

על פי בקשה בכתב של הצד החושף, הצד המקבל יחזיר מיד לצד החושף את כל החומרים והמסמכים, כמו גם כל נתונים או מדיה אחרת (כולל נתוני מחשב ומידע אלקטרוני), יחד עם כל עותק שלהם, או ישמיד את המידע הסודי האמור ועל פי בקשת הצד החושף, יספק תעודת השמדה

Transkriptor בע"מ מעבדת מידע אודות המבקרים באתר ומידע שהתקבל בהתאם להצהרה. על ידי שימוש באתר, אתה מסכים לעיבוד כזה ואתה מתחייב שכל נתוני המשתמש שאתה מספק מדויקים.

גישה מוגבלת

הגישה לאזורים מסוימים באתר שלנו מוגבלת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את הגישה לאזורים באתר האינטרנט שלנו, או למעשה לאתר האינטרנט כולו, לפי שיקול דעתנו. אם אנו מספקים לך מזהה משתמש וסיסמה כדי לאפשר לך לגשת לאזורים מוגבלים באתר האינטרנט שלנו או בתוכן או שירותים אחרים, עליך לוודא שמזהה המשתמש והסיסמה שלך נשמרים בסודיות. אתה מקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות תחת מזהה המשתמש או הסיסמה שלך. אנו עשויים להשבית את מזהה המשתמש והסיסמה שלך לפי שיקול דעתנו הבלעדי, אם תפר מדיניות או תנאים המסדירים את השימוש שלך באתר שלנו או כל התחייבות חוזית אחרת שאתה חב לנו.

ההסכם כולו

מידע זה באתר מהווה את ההסכם המלא בינך לבינינו ביחס לשימושך באתר האינטרנט שלנו, ומחליף את כל ההסכמים הקודמים ביחס לשימושך באתר זה.

דין וסמכות שיפוט

מידע זה באתר יהיה כפוף ויפורש בהתאם לחוק הטורקי, וכל מחלוקת הקשורה להודעה זו תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הטורקיים

מדיניות החזרים כספיים

במקרים בהם אינך מרוצה מאיכות התמלול או השירותים שלנו, אנו נחזיר את דמי המנוי האחרונים המלאים שלך אם תודיע לנו בתוך (7) ימים קלנדריים לאחר תאריך התשלום. כל משתמש יכול לבקש החזר כספי פעם אחת בלבד.

יצירת קשר

אנא אל תהסס לפנות אלינו (support@transkriptor.com) בנוגע לכל עניין הקשור לתנאים אלה או להצהרה.